KSKE 4 Cob 39/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/39/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7006201788 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7006201788.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu X.. G. S. a sudcov Q.. Q. Z. a X.. Y. Y. v právnej veci žalobcu: Q.. X. Z., nar. XX.X.XXXX, V. XXX, H.: XX XXX XXX, proti žalovanému: Q.. R. W., D.., nar. X.XX.XXXX, O. XX, S., H.: XX XXX XXX, zastúpený advokátom X.. X. Z., U. 3, S., o zaplatenie XXX.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu S. II, č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

O trovách odvolacieho konania rozhodne odvolací súd samostatným uznesením.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania X XXX,XX eura na účet právneho zástupcu žalovaného do XX dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa založil na zistení, že dňa X.X.XXXX uzavrel žalovaný ako dodávateľ s otcom žalobcu Q.. B. Z. zmluvu, v ktorej sa zaviazal poskytovať žalobcovi služby pri zabezpečovaní programu dohodnutého rozsahu a spolupodieľať sa na prieskume trhu až po realizáciu finálnych výrobkov. Q.. B. Haladej ako odberateľ sa zaviazal poskytnúť v dohodnutom rozsahu finančné prostriedky pre krytie materiálových a iných vstupov pre zabezpečenie výrobného procesu. Výsledné zúčtovanie za celý rok malo byť vykonané po odsúhlasení zmluvnými stranami do X.X.XXXX. Otec žalobcu listom z XX.X.XXXX zaslal žalovanému vyúčtovanie za rok XXXX s preplatkom X.XXX.XXX,- S.. Následne dňa XX.X.XXXX spísali B. Z. a žalovaný záznam o protokolárnom odovzdaní technologického predpisu pre výrobu enzýmov A., E., E. a C. z dážďoviek A. foetida, v ktorom sa dohodli s poukazom na Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa X.X.XXXX a spoločenskú zmluvu o založení spoločnosti Z. s.r.o. z XX.X.XXXX, že ich zmluvné vzťahy pre rok XXXX a ďalšie roky sú upravené spoločenskou zmluvou z XX.X.XXXX a jej dodatkami, čím strácajú platnosť všetky doterajšie zmluvy a dojednania uzatvorené medzi Z., s.r.o. a žalovaným. V zázname je ďalej uvedené, že žalovaný ako pristupujúci spoločník Z. s.r.o. odovzdal technologický predpis na výrobu enzýmov kompletizovaný ako know-how ocenený znalcom v hodnote X.XXX.XXX,- Sk s tým, že obaja účastníci konštatovali, že považujú všetky ustanovenia zo záznamu zo dňa XX.X.XXXX za splnené a preplatok vo výške X.XXX.XXX,- S. za vyrovnaný; súčasne prehlásili, že nemajú voči sebe žiadne pohľadávky. P. XX.XX.XXXX mala byť podpísaná medzi účastníkmi konania dohoda o pôžičke, ktorou sa mal žalovaný zaviazať vrátiť žalobcovi XXX.XXX,- Sk s XX% ročným úrokom do XX.XX.XXXX a v tej istej lehote mal zaplatiť žalobcovi preplatok za rok XXXX z hospodárskej zmluvy z X.X.XXXX potom, ako bude vykonané vyúčtovanie hospodárenia za rok XXXX a

vzniknutý preplatok prevedený B. Z. na svojho syna X. Z.. K darovaniu pohľadávky v sume X.XXX.XXX,- S. malo dôjsť na základe darovacej zmluvy zo XX.X.XXXX, v ktorej otec žalobcu súčasne prehlásil, že súhlasí s dohodou zo dňa XX.XX.XXXX uzavretou medzi účastníkmi konania.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 1 ods. 2, § 489, § 266 ods. 1, § 275 ods. 1, § 387 § 388, § 391 a § 397 Obchodného zákonníka, § 572 ods. 2 a 3 a § 574 Občianskeho zákonníka a konštatoval, že zo záznamu zo dňa XX.X.XXXX spísaného B. Z. a žalovaným vyplýva úmysel jej účastníkov upraviť svoje predchádzajúce záväzky a týmto záznamom sledovali aj zánik záväzku žalovaného voči B. Z. v súvislosti s jeho pristúpením do spoločnosti Z. s.r.o., ktorá vznikla X.X.XXXX. Žalovaný sa stal spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti popri jedinom spoločníkovi B. Z. od XX.X.XXXX. Súd prvého stupňa poukázal na túto časovú postupnosť, ktorá je v rozpore s tvrdeniami žalobcu, že dňa XX.XX.XXXX mal uzavrieť so žalovaným zmluvu o pôžičke, v ktorej sa mal žalovaný zaviazať zaplatiť aj preplatok z vyúčtovania za rok XXXX s predĺžením lehoty splatnosti preddavku z X.X.XXXX do XX.XX.XXXX. Za nelogický označil postup otca žalobcu, keď podľa tvrdenia žalobcu mal mu dňa XX.X.XXXX darovať pohľadávku voči žalovanému vo výške X.XXX.XXX,- Kčs a následne mal túto pohľadávku dňa XX.X.XXXX zahrnúť do dohody so žalovaným v rámci záznamu o protokolárnom odovzdaní technologického predpisu. S poukazom na listiny a notársku zápisnicu predložené žalovaným, z ktorých vyplýva, že žalovaný bol v čase od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX v S., mal súd prvého stupňa za to, že dohodu zo dňa XX.XX.XXXX žalovaný nepodpísal, preto nárok žalobcu titulom pôžičky nie je dôvodný a neexistuje a nie je dôvodný ani jeho nárok na preplatok v dôsledku zániku tejto pohľadávky právneho predchodcu žalobcu podľa záznamu z XX.X.XXXX.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalovanému, ktorý bol v konaní plne úspešný, priznal trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za 6 úkonov právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, 3x podania vo veci samej, účasť na dvoch pojednávaniach) po X.XXX,XX eura za jeden úkon právnej služby a režijný paušál 2x po X,XX eura, 1x X,XX eura, 2x po X,XX eura a 1x X,XX eura.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca a osobitne jeho právna zástupkyňa X.. U. S..

Právna zástupkyňa žalobcu v odvolaní uviedla, že doručila žalobcovi rozsudok vo veci, na jej výzvu, aby oznámil, či má podať odvolanie, však nereagoval. Odvolanie podala z opatrnosti, pretože žalobca na svojom návrhu trvá a predložené dôkazy sú postačujúce pre rozhodnutie vo veci samej. Navrhla, aby odvolací súd zmenil napadnuté rozhodnutie, návrhu vyhovel a žalovaného zaviazal znášať trovy konania. Odvolanie odôvodnila nesprávnymi závermi, ku ktorým súd prvého stupňa dospel na základe vykonaného dokazovania. S poukazom na majetkové, osobné a sociálne pomery žalobcu, pre ktoré bola ustanovená za jeho právnu zástupkyňu, navrhla pre prípad, že odvolací súd sa stotožní s právnym názorom súdu prvého stupňa, aby o trovách konania rozhodol podľa § 150 O. s .p. Uviedla, že s privolením súdu odvolanie doplní, ak sa jej podarí so žalobcom skontaktovať.

Žalobca žiadal napadnutý rozsudok zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie z dôvodu vád konania, neúplne zisteného stavu veci a z dôvodu, že súd prvého stupňa dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Poukázal na to, že hospodárska zmluva z X.X.XXXX bola uzavretá medzi fyzickými osoba - živnostníkmi a týka sa len fyzických osôb a nie firmy Z. spol. s r.o., ktorá nikdy nebola veriteľom a preto nemohla s touto sumou nakladať v zmluve zo dňa XX.X.XXXX. Zdôraznil, že obchodná spoločnosť Z. spol. s r.o. v zázname zo XX.X.XXXX nakladala s neexistujúcimi právami, keďže nedošlo k zmene dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Tvrdil, že záznam z XX.X.XXXX je podvrh, antidatovaný, ktorý B. Z. nikdy nepodpísal, lebo odkazuje na spoločenskú zmluvu z XX.X.XXXX a jej dodatky č. 1 a 2, pričom dodatok č. 2 sa písal až v novembri - decembri XXXX. Skutočnosť, že ku dňu spísania záznamu z

XX.X.XXXX neexistoval dodatok č. 2, vyplýva aj z výpisu z podnikového registra Okresného súdu O. O. z XX.X.XXXX. Zdôraznil, že podľa zmluvy bola odberateľ spoločnosť Z. spol. s r.o., ktorá bola oprávnená nakladať s výsledkami zmluvy, preto B. Z. nemal žiadny dôvod, aby podpisoval záznam z XX.X.XXXX o urovnaní dlhu vo výške X.XXX.XXX,- Sk za tzv. know-how v cene X.XXX.XXX,- Sk. Zdôraznil, že zmluva z X.X.XXXX nebola zrušená a teda existuje záväzok žalovaného zaplatiť B. Z. sumu X.XXX.XXX,- Sk. Namietal vierohodnosť žalovaným predloženého svedectva a jeho prekladu, že v čase od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX bol v S., pretože potom nemohol podpísať žiadne zmluvy zo XX.X.XXXX, z XX.X.XXXX a z XX.X.XXXX. Tvrdil, že nedošlo k premlčaniu, hospodárska zmluva z X.X.XXXX stále platí, lebo nebola vypovedaná, ani zrušená a platia aj zmluvy s dátumom XX.X.XXXX a skoršie. Tvrdil, že žalovaný nepredal a nefakturoval spoločnosti Z. spol. s r. o. žiadny technologický predpis, know-how dala urobiť spoločnosť Z. spol. s r.o. v máji XXXX, za čo aj znalcovi zaplatila, preto nebolo potrebné vyhotoviť záznam z XX.X.XXXX. Žalovaný namietal aj trovy konania, lebo súd v rozsudku neuviedol, či žalovaný svojmu advokátovi zaplatil. Odvolal plnomocenstvo X.. A. S. a žiadal , aby túto skutočnosť súd advokátke oznámil a žiadal o oslobodenie od súdneho poplatku za odvolanie vzhľadom na jeho majetkové pomery. Tvrdil, že súd mal žalobu zamietnuť uznesením, nie rozsudkom a že nebol dôvod, aby súd pojednával dňa XX.X.XXXX, lebo požiadal o odročenie o pokus o zmier, pričom v odôvodnení rozhodnutia nie je uvedené, či žalovaný bol o pokuse o zmier upovedomený, súd prvého stupňa preto rozhodol predčasne. Uviedol, že bol predvolaný na pojednávanie dňa XX.X.XXXX, v tomto predvolaní ho však súd nepoučil, že môže rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti podľa § 101 ods. 2 O. s. p. V konaní nebol pritom nečinný, lebo dňa XX.X.XXXX písomne oznámil dôvody svojej neúčasti na pojednávaní. Namietal, že súd prvého stupňa nerozhodol o návrhu jeho advokáta podľa podania zo XX.X.XXXX. Navrhol, aby súd vzhľadom na jeho majetkové pomery rozhodol o trovách konania podľa § 150 O. s. p.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť. Poukázal na to, že v odvolaní žalobca uvádza aj skutočnosti, ktoré neuplatnil v konaní pred súdom prvého stupňa, preto sa k nim nevyjadril. Pokiaľ žalobca označil záznam z XX.X.XXXX za podvrh a že ide o antidatovaný záznam, zdôraznil, že toto svoje tvrdenie ničím nedoložil. Uviedol, že svoje tvrdenie osvedčoval aj notárskou zápisnicou, podľa ktorej bol v čase od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX v S., a nie ako to nesprávne uvádza žalobca, že bol v S. do XX.XX.XXXX. S poukazom na žiadosť žalobcu, aby odvolací súd o trovách konania rozhodol podľa § 150 O. s. p. uviedol, že majetkové pomery žalobcu, na ktoré sa odvoláva, nie sú dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, aby súd žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu o veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť pojednávanie, a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza nasledovné:

V podanom odvolaní žalobca odvolal súdom ustanovenú advokátku, preto odvolací súd vychádza predovšetkým z dôvodov, uvedených v odvolaní žalobcu.

V posudzovanej právnej veci uplatňuje žalobca proti žalovanému nárok z dvoch právnych titulov - zo zmluvy o pôžičke a z dohody o úhrade dlhu v spojení s darovacou zmluvou. Žalobca právo proti žalovanému preukazuje písomnosťou označenou ako dohoda o pôžičke a dohoda - zmluva , ktorú mali účastníci konania podpísať dňa XX.XX.XXXX v V. O..

Predmetom dohody účastníkov konania bol záväzok žalovaného, že žalobcovi zaplatí prípadný nedoplatok za rok XXXX z hospodárskej zmluvy uzatvorenej dňa X.X.XXXX medzi V.. Q.. B. Z. D. - Z. (otcom žalobcu) a žalovaným ako podnikateľom podnikajúcim pod dodatkom k obchodnému medzu O. S.. V zmluve sa uvádza, že prípadný preplatok za rok XXXX bude V.. Z. prevedený na žalobcu a po odsúhlasení tejto dohody bude považovaná za dodatok k hospodárskej zmluve z X.X.XXXX so zrušením pôvodného termínu splatnosti (X.X.XXXX) . Žalovaný sa v tejto dohode zaviazal prípadný nedoplatok za rok XXXX zaplatiť žalobcovi s XX% úrokom ročne do XX.XX.XXXX. Podmienkou platnosti tejto dohody mal byť preplatok za rok XXXX, ktorý si mal dať žalobca previesť darovaním po vyúčtovaní od V.. Z.. Súčasne sa strany dohodli na úroku z omeškania vo výške X,XX% denne z dlžných súm.

Žalobca predložil darovaciu zmluvu zo dňa XX.X.XXXX, ktorou prof. Z. okrem iného daroval žalobcovi svoju pohľadávku proti žalovanému vo výške X.XXX.XXX,- Kčs žalobcovi a prehlásil, že súhlasí s dohodou zo dňa XX.XX.XXXX, podľa ktorej má žalovaný uvedenú sumu zaplatiť žalobcovi v novej lehote splatnosti do XX.XX.XXXX, pričom táto dohoda sa má považovať za dodatok k hospodárskej zmluve z X.X.XXXX.

Predmetom darovacej zmluvy môže byť vec, a to tak hnuteľná, ako aj nehnuteľná, tiež práva alebo iné majetkové hodnoty, to znamená, že predmetom darovania môže byť aj pohľadávka. Nepochybne preto právny predchodca žalobcu mohol pohľadávku proti žalovanému, ktorej existencia nebola sporná, darovať svojmu synovi - žalobcovi.

Podľa zmluvy o pôžičke sa žalovaný zaviazal vrátiť žalobcovi pôžičku, ktorú od neho v deň podpísania zmluvy prevzal v hotovosti v sume XXX.XXX,- Sk s XX% ročným úrokom, do XX.XX.XXXX a zmluvné strany sa dohodli aj na úroku z omeškania vo výške X,XX% denne z dlžnej sumy.

Podľa § 868 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení účinnom od X.X.XXXX pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom XXXX; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom XXXX sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

Novelou Občianskeho zákonníka zákonom č. 509/1991 Zb. účinnou od 1.1.1992 bola zakotvená tzv. nepravá spätná účinnosť. To znamená, že právne vzťahy, ktoré vznikli do 31.12.1991 a do tohto dňa existujúce nároky z nich vzniknuté, sa posudzujú podľa znenia Občianskeho zákonníka platného do 31.12.1991. Ak však z právnych vzťahov, ktoré vznikli do 31.12.1991, vznikli nároky po 1.1.1992, tieto nároky sa posudzujú už podľa Občianskeho zákonníka v znení podľa zákona č. 509/1991 Zb.

Zmluvu o pôžičke mali účastníci konania uzavrieť v roku XXXX, k vráteniu dlžnej sumy s príslušenstvom malo dôjsť až v roku XXXX a nárok uplatnil žalobca žalobou podanou X.XX.XXXX, preto sa tento právny vzťah posudzuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka platného od 1.1.1992, tak, ako tento právny vzťah správne posúdil aj súd prvého stupňa.

Žalovaný poprel, že si od žalobcu požičal peňažné prostriedky a tvrdil, že záväzky z hospodárskej zmluvy zo dňa X.X.XXXX si vyporiadal ešte s právnym predchodcom žalobcu. Namietal uzatvorenie dohody so žalobcom dňa XX.XX.XXXX s poukazom na okolnosť, že v čase, kedy mala byť zmluva podpísaná, nebol na území W.. K. overeným svedectvom preukazoval, že v čase od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX bol v S.. Pokiaľ žalobca v odvolaní uvádzal, že žalovaný tvrdil, že v S. mal byť od XX.XX.XXXX až do XX.XX.XXXX, táto okolnosť z predložených listinných dôkazov, ani z výpovede žalovaného nevyplýva.

Rozhodujúcim pre posúdenie dôvodnosti nároku žalobcu bolo predovšetkým posúdenie, či účastníci konania zmluvu, od ktorej žalobca svoj nárok odvodzuje, podpísali. Súd prvého stupňa správne poukázal na listinné dôkazy predložené žalovaným, ktoré vyvracajú tvrdenie žalobcu o podpise dohody žalovaným dňa XX.XX.XXXX, keďže v rozhodnom čase bol žalovaný v S.. Svoj pobyt v tomto štáte žalovaný nedokladoval len notársky overenou výpoveďou osôb, u ktorých býval od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, ale aj zmluvou o výlučnej licencii autofokusačnej technológie, ktorú podpísal v S. dňa XX.XX.XXXX a vyhodnotením purifikácie E. W. C. pomocou novej metódy autofokusácie podpísanej aj žalovaným počas tohto pobytu dňa XX.XX.XXXX. Odvolací súd poukazuje aj na samotné vyhotovenie dohody účastníkov konania zrejme na predtlači, ktorú používal žalovaný ako podnikateľ - fyzická osoba, opatrenej jeho pečiatkou podnikateľa a podpisom nad textom podpis vedúceho projektu . Žalobca pritom neuviedol okolnosti, za akých malo dôjsť k podpisu tejto dohody a prečo práve na takomto tlačive.

Súd prvého stupňa správne poukázal na časový sled podpisovania listín, ktoré boli v konaní účastníkmi predložené - dňa XX.XX.XXXX bola podpísaná dohoda medzi účastníkmi konania a v deň vyhotovenia vyúčtovania za rok XXXX bola dňa XX.X.XXXX vyhotovená darovacia zmluva na strane zo zberného denníka s podpisom darcu Prof. Haladeja nad textom vedúci . Pritom výsledky zúčtovania za rok XXXX boli prerokované medzi firmami Z., s.r.o. a O. dňa XX.X.XXXX. Záznam (nebol vyhotovený na žiadnom upravenom tlačive) podpísal žalovaný a za obchodnú spoločnosť Prof. Z. s tým, že žalovaný mal preplatok vo výške X.XXX.XXX,- Kčs zaplatiť na účet spoločnosti Z., s.r.o. Bez ohľadu na to, či obchodná spoločnosť Z., s.r.o. bola oprávnená rozhodovať o tejto pohľadávke, vzhľadom na to, že bola zastúpená V.. Z., možno len pochybovať o tom, že V.. Z. si nepamätal, že pred troma dňami pohľadávku proti žalovanému daroval svojmu synovi. Na odvolaciu námietku žalobcu, že záznam zo dňa XX.X.XXXX nemohol podpísať V.. Z., odvolací súd neprihliadal, keďže túto námietku nevzniesol v konaní pred súdom prvého stupňa a žiadnym spôsobom jej dôvodnosť nepreukázal. Samotná okolnosť, že sa v zápise uvádza dodatok č. 1 a 2 k spoločenskej zmluve spoločnosti Z., s.r.o., pričom aj podľa súčasného výpisu z obchodného registra mala spoločenská zmluva tejto spoločnosti len jeden dodatok, nesvedčí o tom, že ho nepodpísal V.. Z..

Dôkazné bremeno vyplýva z ustanovenia § 120 O. s. p., podľa ktorého účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (ods. 1 veta prvá) . Ak neoznačia dôkazy potrebné na preukázanie svojich tvrdení, vychádza súd pri zisťovaní skutkového stavu z dôkazov, ktoré boli vykonané. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že počas konania neboli preukázané jeho tvrdenia a z tohto dôvodu muselo byť vo veci rozhodnuté v jeho neprospech. Dôkazné bremeno ohľadne určitých skutočností je na tom účastníkovi konania, ktorý z existencie týchto skutočností vyvodzuje pre seba priaznivejšie právne dôvody.

V posudzovanej veci žalobca neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že má proti žalovanému nepochybne nárok na vrátenie pôžičky a ďalšieho peňažného dlhu, keďže dôveryhodnosť listinných dôkazov, o ktoré opieral svoj nárok, žalovaný úspešne spochybnil.

Ďalšie odvolacie námietky žalobcu sa týkali procesných pochybení súdu prvého stupňa. Pokiaľ namietal, že súd prvého stupňa, keď žalobu zamietal, nemal rozhodovať rozsudkom, ale uznesením, tento jeho názor nie je správny. Súd prvého stupňa, ak rozhoduje o veci samej, v danom prípade o nároku žalobcu na zaplatenie určitej sumy, podľa § 152 ods. 1 vety prvej O. s. p. vždy rozhoduje rozsudkom, a to či už žalobe vyhovie, alebo žalobu zamietne.

Žalobca svoju neprítomnosť na poslednom pojednávaní ospravedlnil a žiadal pojednávanie odročiť z dôvodu, že sa musí celodenne starať o svoju matku a navrhol vykonať pokus o zmier. Dôvod neprítomnosti na pojednávaní žalobca nepreukázal, z obsahu spisu však vyplýva, že je zamestnaný a o matku sa stará už niekoľko rokov, teda zrejme má zabezpečenú aj jej starostlivosť v čase, keď je v

práci. Navyše, žalobca sa nezúčastnil ani jedného pojednávania na súde prvého stupňa, nezúčastnil sa výsluchu pred dožiadaným súdom v Považskej O., neotvoril poverenému pracovníkovi Okresného súdu V. O., aby tento úkon vykonal v jeho byte a nekomunikoval žiadnym spôsobom ani s ustanovenou právnou zástupkyňou. Pokiaľ žalovaný svoju neprítomnosť na pojednávaní konanom dňa XX.X.XXXX ospravedlnil, pričom nepreukázal existenciu dôležitého dôvodu pre odročenie pojednávania, práve ustanovenie § 101 ods. 2 O. s. p. umožňuje súdu konať, vec prejednať a aj rozhodnúť v neprítomnosti takého účastníka, pričom prihliadne na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Dôvodná nie je ani odvolacia námietka žalobcu, že súd prvého stupňa nerozhodol o návrhu jeho právnej zástupkyne uvedenej v podaní zo dňa XX.X.XXXX. V tomto podaní vzala právna zástupkyňa žalobný návrh sčasti späť Vzhľadom na to, že žalobca so svojou právnou zástupkyňou nekomunikoval a stále trval na podanom návrhu, súd prvého stupňa správne vychádzal predovšetkým z prejavu účastníka konania a tento svoj názor vysvetlil jasne i na strane 5. napadnutého rozsudku.

Ďalšími odvolacími námietkami sa odvolací súd nezaoberal, pretože pre posúdenie danej veci neboli podstatné.

Odvolací súd z vyššie uvedených dôvodov napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správny potvrdil vrátane trov konania, o ktorých súd prvého stupňa rozhodol v súlade so zákonom. Žalobca totiž neuviedol dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by odôvodňovali úspešnému žalovanému nepriznať trovy konania podľa § 150 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania rozhodne odvolací súd samostatným uznesením podľa § 151 ods. 1 a 2 O. s. p., keďže účastníci si môžu trovy odvolacieho konania uplatniť aj na pojednávaní, na ktorom bude rozsudok vo veci vyhlásený. Ak účastník v lehote do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania tomuto účastníkovi v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.