KSKE 4 Cob 40/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210231451 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210231451.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W. W., s.r.o., F. XXX/X, L., B.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom C.. D. W., I. 5, L., proti žalovanému: L.D.company s.r.o., L. XXXX/XX, W., B.: XX XXX XXX, o zaplatenie XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu L. II, zo dňa X.XX.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX v spojení s opravným uznesením zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/ XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu XXX,XX eura s X % ročným úrokom z omeškania od XX.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť žalobcovi trovy konania v sume XXX,XX eura na účet advokáta C.. D. W., I. 5, L. všetko do XX dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil na zistení, že účastníci konania uzavreli kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bol tovar vymedzený druhom, množstvom a cenou vo faktúre č. XXXXXXXXX na sumu XXX,XX eura zo dňa X.X.XXXX splatnej XX.X.XXXX.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 409 ods. 1, § 447, § 340, § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. a mal za preukázané, že žalobca dodal žalovanému tovar, uvedený vo faktúre, ktorá slúžila aj ako dodací list, prevzatie ktorého potvrdil na faktúre zamestnanec žalovaného podpisom a pečiatkou. Pretože žalovaný cenu tovaru nezaplatil, súd prvého stupňa mu uložil zaplatiť žalobcovi cenu tovaru vrátane úrokov z omeškania vo výške vyplývajúcej z citovaných zákonných ustanovení odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry do zaplatenia.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní plne úspešný, priznal náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške XX eur a z trov právneho zastúpenia podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za X úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, zastupovanie na pojednávaní) po XX,XX eura a režijný paušál 2x po X,XX eura a 2x po X,XX eura.

Opravným uznesením zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX súd prvého stupňa opravil úvodnú časť rozsudku v časti obchodného mena a sídla žalovaného.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalovaný. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zmenil a žalobe v plnom rozsahu vyhovel. Odvolanie odôvodnil dôvodmi podľa § 205 ods. 2 písm. a/ až f/ O. s. p. a mal za to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a jeho rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací súd podľa § 211 ods. 1 v spojení s ustanovením § 209 ods. 1 O. s. p. vyzval žalovaného na doplnenie odvolania, ktoré nemá náležitosti určené v ustanovení § 205 ods. 1 O. s. p., najmä aby uviedol, v akom rozsahu rozhodnutie napáda, v čom je rozhodnutie alebo postup súdu prvého stupňa podľa žalovaného nesprávny a čoho sa odvolaním domáha. Žalovaný totiž v odvolaní iba citoval zákonné ustanovenie, v ktorom sú uvedené dôvody, len ktorými možno odôvodniť odvolanie, neuviedol však žiadne konkrétne skutočnosti, pre ktoré považuje rozsudok alebo postup súdu prvého stupňa za nesprávny. Navyše, podaným odvolaním žiadal, aby odvolací súd rozsudok zmenil a žalobe vyhovel, súd prvého stupňa však žalobe vyhovel, preto bolo potrebné, aby svoje podanie doplnil a uviedol, čoho sa odvolaním domáha.

Výzva odvolacieho súdu bola doručovaná žalovanému na adresu sídla uvedenú v obchodnom registri, odkiaľ sa vrátila s poznámkou poštového doručovateľa, že na uvedenej adrese je adresát neznámy. Vzhľadom na to, že iná adresa sídla žalovaného nie je odvolaciemu súdu známa, považuje sa zásielka podľa § 48 ods. 2 O. s. p. po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú.

Odvolací súd vec prejednal bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nemožno v odvolacom konaní prejednať, lebo nemá zákonom stanovené náležitosti.

Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje (§ 201 veta prvá O. s. p.) . V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O. s. p.) .

V prípade, že odvolanie nemá zákonom stanovené náležitosti, podľa § 209 ods. 1 O. s. p. súd vyzve uznesením toho, kto podal odvolanie neobsahujúce náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2, aby chýbajúce náležitosti doplnil, a poučí ho o odmietnutí podania, ak vady nebudú odstránené (§ 218 ods. 1 písm. d/ O. s. p.) .

Podanie žalovaného nemá náležitosti stanovené citovaným zákonným ustanovením pre odvolanie, pretože neobsahuje dôvody, pre ktoré odvolateľ nepovažuje rozsudok súdu prvého stupňa za správny. Len citácia zákonných ustanovení bez konkrétnych odvolacích námietok neumožňuje odvolaciemu súdu napadnuté rozhodnutie preskúmať, lebo odvolací súd je podľa § 212 ods. 1 O. s. p. viazaný rozsahom a dôvodmi odvolania. Pre nedostatok zákonom stanovených náležitostí odvolania odvolací súd nemôže postupovať v opravnom konaní tak, ako mu to ukladá zákon, teda odvolanie prejednať a rozhodnúť o ňom.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

Odvolanie žalovaného nemá náležitosti odvolania podľa § 205 ods. 1, podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1 O. s. p boli dodržané a žalovaný bol tiež poučený o odmietnutí odvolania podľa § 218 ods. 1 písm. d/ O. s. p., ak svoje odvolanie nedoplní. Keďže žalovaný odvolanie nedoplnil, odvolací súd podľa citovaného zákonného ustanovenia odvolanie žalovaného odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.