KSKE 4 Cob 45/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 45/2012

KS v Košiciach, dátum 23.05.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 45/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/45/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111213123 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111213123.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci obchodnej spoločnosti: R., s.r.o., L. XX, XXX XX B., I.: XX XXX XXX zapísanej v G. registri G. súdu B. I v odd. P., vo vložke číslo XXXXX/V, o odvolaní menovaného likvidátora T. B., W. XX, XXX XX B., proti uzneseniu G. súdu B. I, č.k. XXCbr/XX/XXXX-XX zo dňa XX.XX.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o menovaní za likvidátora T. B., W. XX, XXX XX B., jediného konateľa obchodnej spoločnosti: R., s.r.o., L. XX, XXX XX B., I.: XX XXX XXX zapísanej v Obchodnom registri G. súdu B. I v odd. P., vo vložke číslo XXXXX/V.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa stupňa napadnutým uznesením zrušil obchodnú spoločnosť R., s.r.o., L. XX, XXX XX B., I.: XX XXX XXX zapísanú v Obchodnom registri G. súdu B. I v odd. P., vo vložke číslo XXXXX/ V. Nariadil likvidáciu majetku obchodnej spoločnosti: R., s.r.o., L. XX, XXX XX B., I.: XX XXX XXX zapísanej v Obchodnom registri G. súdu B. I v odd. P., vo vložke číslo XXXXX/V. Menoval za likvidátora T. B., W. XX, XXX XX B., jediného konateľa obchodnej spoločnosti: R., s.r.o., L. XX, XXX XX B., I.: XX XXX XXX zapísanej v Obchodnom registri G. súdu B. I v odd. P., vo vložke číslo XXXXX/V. Účastníkom náhradu trov konania nepriznal.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že obchodný register podal dňa XX.X.XXXX podnet na zrušenie obchodnej spoločnosti R., s.r.o., L. XX, B., pretože spoločnosť si nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia, nasledujúce po sebe a nesídli na adrese uvedenej v obchodnom registri. Súd prvého stupňa preto uznesením č.k. XXCbr/XX/ XXXX-X zo dňa XX.X.XXXX začal konanie o zrušenie tejto obchodnej spoločnosti.

Súd prvého stupňa zistil nahliadnutím do zbierky listín vedenej na Okresnom súde B. I, že obchodná spoločnosť neuložila do zbierky listín účtovné závierky, teda si nesplnila povinnosť podľa § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka, čo je dôvod podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka na zrušenie obchodnej spoločnosti.

Súd prvého stupňa pred rozhodnutím o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods. 7 vyzval obchodnú spoločnosť na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo jej zrušenie a to výzvou zo dňa XX.X.XXXX. Táto výzva bola doručená konateľovi spoločnosti a obchodnej spoločnosti - do sídla zapísaného v obchodnom registri - L. XX, B.. Výzva sa vrátila súdu prvého stupňa z uvedením, že adresát je neznámy . Konateľ spoločnosti túto výzvu prevzal dňa XX.X.XXXX, na výzvu spoločnosť reagovala písomným podaním, doručeným súdu prvého stupňa dňa XX.XX.XXXX, v ktorom uviedla, že nedisponuje súdom požadovanými dokladmi, nakoľko tieto sa nachádzajú v inej spoločnosti, ktorá vedie jej účtovníctvo, viac ako dva roky sa nekonalo valné zhromaždenie spoločnosti, jej účty sú zablokované.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovení § 68 ods. 7, 8, 9 Obchodného zákonníka, § 4 vyhlášky č. XXX/XXXX Z.z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, § 70 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka, § 71 ods. 2 Obchodného zákonníka a dospel k záveru, že v konaní bolo preukázané, že sú splnené podmienky pre zrušenie obchodnej spoločnosti, nariadenie jej likvidácie a menovanie jej jediného konateľa T. B. za likvidátora. Súd prvého stupňa uviedol, že z oznámenia Úradu priemyselného vlastníctva zo dňa XX.X.XXXX vyplýva, že spoločnosť je vlastníkom ochrannej známky s číslom zápisu XXXXXX. Iný majetok vo vlastníctve obchodnej spoločnosti zistený nebol. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že tento zistený majetok bude postačovať na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora a preto po zrušení obchodnej spoločnosti nariadil jej likvidáciu a podľa § 71 ods. 2 Obchodného zákonníka vymenoval likvidátora. Pri vymenovaní likvidátora súd prvého stupňa postupoval podľa § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje, alebo spoločenská zmluva, prípade zakladateľská listina alebo stanovy, neurčujú inak. Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Preto za likvidátora vymenoval T. B., W. XX, B. ako jediného konateľa obchodnej spoločnosti zapísaného v obchodnom registri, vedeného Okresným súdom B. I.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. a) tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože toto konanie mohlo začať aj bez návrhu.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie T. B., menovaný likvidátor obchodnej spoločnosti R., s.r.o. B.. E., že odvolanie podáva proti výroku o svojom menovaní za likvidátora, pretože rozhodnutím T. B. ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti R., s.r.o. z X.X.XXXX bol odvolaný z funkcie konateľa spoločnosti s účinkami zániku z funkcie konateľa k X.X.XXXX. Do funkcie nového konateľa bol menovaný C. L., nar. XX.XX.XXXX, K. 7, B. s účinkami vzniku funkcie konateľa k X.X.XXXX. Toto rozhodnutie bolo predložené súdu spolu s návrhom na zápis tejto zmeny do obchodného registra. U. T. B. nesúhlasí so svojím menovaním do funkcie likvidátora v tomto konaní. Navrhol, aby odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti tak, že za likvidátora vymenuje konateľa C. L., K. 7, B., u ktorého sa nachádza aj všetka dokumentácia zrušenej spoločnosti.

Odvolací súd prejednal odvolanie menovaného likvidátora T. B. v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd po prejednaní odvolania podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa a jeho odôvodnenia v napadnutom výroku o menovaní T. B. za likvidátora obchodnej spoločnosti a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom uznesení súdu prvého stupňa a k odvolaniu T. B., odvolací súd uvádza nasledovné:

Odvolací súd zistil z výpisu z obchodného registra, že T. B. bol jediným spoločníkom tejto obchodnej spoločnosti od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX. Od XX.X.XXXX obchodný podiel tejto obchodnej spoločnosti nenadobudol žiaden spoločník a stal sa voľným. Jediným štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti - konateľom od XX.X.XXXX je T. B. a je aj v súčasnosti zapísaný ako jediný konateľ tejto obchodnej spoločnosti v obchodnom registri.

Odvolací súd zistil, že potom ako dňa XX.X.XXXX súd prvého stupňa začal konanie vo veci zrušenia obchodnej spoločnosti uznesením č.k. XXCbr/XX/XXXX-X zo dňa XX.X.XXXX, ktoré doručil T. B. dňa XX.X.XXXX s výzvou, aby sa vyjadril vo veci a predložil listinné dôkazy a aby odstránil dôvody, pre ktoré bolo začaté konanie o zrušenie obchodnej spoločnosti bez návrhu a to v lehote XX dní, T. B. na tieto výzvy súdu prvého stupňa vôbec nereagoval. Súd prvého stupňa preto zisťoval podmienky pre ďalší postup v konaní a pre rozhodnutie vo veci sám, prostredníctvom príslušných štátnych orgánov

a následne dňa XX.XX.XXXX vydal súd prvého stupňa napadnuté uznesenie, ktoré sa mu nepodarilo doručiť obchodnej spoločnosti R., s.r.o., pretože podľa oznámenia súdneho doručovateľa na adrese sídla zapísanej v obchodnom registri: L. XX, B., je táto obchodná spoločnosť neznáma. T. B. následne dňa X.X.XXXX z vlastnej iniciatívy nahliadol do spisu a zároveň mu bolo súdom osobne doručené napadnuté uznesenie, proti ktorému podal toto odvolanie.

T. B. však k odvolaniu proti svojmu menovaniu do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti R., s.r.o., nedoložil žiadne listinné dôkazy svedčiace o jeho tvrdeniach uvádzaných v odvolaní a to, že od X.X.XXXX odvolal z funkcie konateľa T. B. svojím rozhodnutím ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti a do funkcie nového konateľa menoval C. L.. Odvolateľ, ktorý má v konaní dôkaznú povinnosť o svojich tvrdeniach, tieto svoje tvrdenia nepreukázal a nepreukázal, že skutočne dňa X.X.XXXX vydal rozhodnutie, ktorým sám seba odvolal z funkcie konateľa a menoval do funkcie konateľa C. L..

Odvolací súd preto vychádzal pri rozhodovaní zo zápisov v obchodnom registri, ktorý plní aj funkciu publicity zápisu. To znamená, že pokiaľ sa nepreukáže opak zápisu údajov v obchodnom registri, považujú sa údaje zapísané v obchodnom registri za pravdivé. Z toho vychádzal aj súd prvého stupňa a preto správne menoval za likvidátora obchodnej spoločnosti R., s.r.o. jeho jediného štatutárneho zástupcu - konateľa T. B..

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o menovaní T. B. za likvidátora obchodnej spoločnosti ako vecne správne.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.