KSKE 4 Cob 47/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/47/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211216212 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211216212.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: T. O., XXX XX O. XX, zastúpeného JUDr. Miloslavom Pinčákom, advokátom, Skladná 38, 040 01 Košice, proti žalovanému: S. R., spol. s r.o., B. 72, P.O.Z. H XXX XX N., R.: XX XXX XXX, o zaplatenie 1 328,00 eur, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 34Cb/65/2010-65 zo dňa 16.1.2012 v spojení s opravným uznesením č.k. 34Cb/65/2011-74 zo dňa 27.2.2012, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania - trovy právneho zastúpenia 158,00 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom v spojení s opravným uznesením žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi 1 328,00 eur s 9,25 % zákonným úrokom z omeškania ročne z 1 328,00 eur od 28.5.2011 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 286,18 eur na účet právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané tvrdenie žalobcu, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená písomná zmluva o dielo dňa 14.6.2010, ktorou sa žalovaný ako zhotoviteľ zaviazal vypracovať pre žalobcu ako objednávateľa projektovú dokumentáciu - zadanie a projekt stavby a podklady pre spracovanie žiadosti o dotáciu - rekonštrukcia, obnova a dobudovanie obecnej infraštruktúry obecnej komunikácie . Žalovaný si svoje povinnosti z tejto zmluvy o dielo splnil čiastočne a žalobcovi predložil časť diela - časť A - Sprievodná správa a časť B1 - Súhrnná technická správa a časť E1 - Dokumentácia stavebných objektov. Ostatné časti diela žalovaný žalobcovi nedodal ani po jeho viacerých urgenciách a upozorneniach a taktiež mu nedodal podklady pre spracovanie žiadosti o dotáciu pre Obecné komunikácie, rekonštrukcia, obnova a dobudovanie obecnej infraštruktúry . V zmluve o dielo bola dohodnutá cena diela 1 660,00 eur, ktorú žalobca žalovanému postupne splácal a zaplatil mu celkovo 1 328,00 eur, poslednú časť splátky vo výške 332,00 eur si žalobca zadržal. Následne potom ako žalovaný žalobcovi dielo neodovzdal, žalobca vyzval žalovaného písomne dňa 24.3.2011 na dodanie diela podľa čl. 2 zmluvy o dielo v kompletnej podobe, pretože dodané časti A, B1 a E1 sú absolútne neupotrebiteľné bez ostatných častí diela. Následne po márnom uplynutí lehoty na plnenie po výzve žalobcu, žalovaný listom z 9.5.2011 odstúpil od zmluvy podľa § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka a vyzval žalovaného na vrátenie už poskytnutého plnenia 1 328,00 eur. Žalovaný listom z 27.5.2011 oznámil žalobcovi, že s odstúpením od zmluvy nesúhlasí a

odmietol žalobcovi vrátiť uhradené finančné prostriedky 1 328,00 eur, ktorých vrátenie je predmetom tohto konania.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovení § 536 ods. 1, 2, § 537 ods. 1, § 538 Obchodného zákonníka a dospel k záveru, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená písomná zmluva o dielo, ktorú žalovaný ako zhotoviteľ neplnil, pretože nedodal žalobcovi dielo v kompletnej podobe. Preto žalobca dôvodne podľa § 350 ods. 1 Obchodného zákonníka odstúpil od zmluvy, keďže žalovaný zmluvu nesplnil ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na jej splnenie. Súd prvého stupňa k tvrdeniam žalovaného o tom, že žalobca mu neposkytol potrebnú súčinnosť na zhotovenie diela uviedol, že žalovaný neuviedol akú konkrétnu súčinnosť žalobca žalovanému neposkytol, bránil sa iba všeobecnými formuláciami o neposkytnutí potrebných podkladov a dokumentácie zo strany žalobcu, avšak tieto bližšie nekonkretizoval. Preto súd prvého stupňa považoval tvrdenie žalovaného o nespolupôsobení žalobcu za účelové s cieľom preniesť zodpovednosť za nevykonanie diela na žalobcu ako objednávateľa diela. Potom ako žalobca dôvodne odstúpil od zmluvy podľa § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka, vznikla žalovanému povinnosť vrátiť žalobcovi to, čo bolo zo zmluvy plnené - jednotlivé splátky ceny diela 1 328,00 eur. Súd prvého stupňa preto vyhovel žalobe a žalovaného zaviazal na vrátenie sumy 1 328,00 eur podľa § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka. Súd prvého stupňa uviedol, že nevykonal dôkaz navrhnutý žalovaným - výsluch svedka G., ktorý bol údajne prítomný pri osobných rokovaniach, pri uzatváraní predmetnej zmluvy o dielo, nakoľko tento dôkaz považoval súd prvého stupňa za právne bezvýznamný.

Súd prvého stupňa zaviazal žalovaného aj na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania podľa § 365, § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo výške 9,25 % ročne, pretože výška z úrokov z omeškania podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 586/2008 Zb. je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku a základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky bola 1,25 % ročne, preto súd žalobe v časti úrokov z omeškania vyhovel vo výške 9,25 %.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania 286,18 eur, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za návrh 79,50 eur a z trov právneho zastúpenia 206,68 eur. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z troch úkonov právnej pomoci - príprava a prevzatie zastúpenia, podanie návrhu, účasť na pojednávaní dňa 16.1.2012 vo výške 61,41 eur za každý z týchto úkonov právnej pomoci, režijný paušál 2 x 7,41 eur a 1 x 7,63 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že nepovažuje za správny postup súdu prvého stupňa, ak odmietol návrh žalovaného na dokazovanie výsluchom svedka pána G., ktorý bol v celej akcii sprostredkovateľom, zúčastnil sa všetkých vstupných rokovaní a zdôraznil niekoľkokrát nutnosť doložiť podľa najpodstatnejšej časti zmluvy o dielo - čl. 3 obstarávateľom - žalobcom zhotoviteľovi diela všetky jemu dostupné mapové podklady, výškopisné a polohopisné zameranie územia, prípadne porealizačné zameranie inžinierskych sieti, majetkoprávne podklady v rozsahu potrebnom pre vypracovanie podkladov, resp. ROEP obce, ak je dostupná a požadované doklady podľa požiadaviek výzvy pre podanie žiadosti o dotáciu z fondov. Taktiež žalobca ako objednávateľ mal dodať pre žalovaného ako zhotoviteľa dostupné výsledky inžiniersko-geologického prieskumu územia v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre vypracovanie projektových podkladov a nákladov. Znamená to, že pán G. bol svedkom s nevyhnutnými informáciami pre prijatie správneho záveru vo veci. Keďže súd prvého stupňa ho nevypočul, znemožnil tým dosiahnuť pre žalovaného právo na spravodlivý proces a spravodlivý rozsudok. Ďalej žalovaný v odvolaní namietal, že súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku nebral do úvahy každý článok zmluvy o dielo, citoval iba niektoré články zo zmluvy o dielo. Na pojednávaní bol zo strany žalovaného predložený projekt, ktorý obsahoval všetky časti projektovej dokumentácie, okrem pozdĺžnych profilov a priečnych rezov, ktoré sa bez dodania záväzných zmluvných podkladov zo strany žalobcu nedali spracovať. Ďalej žalovaný poukázal na článok 5 zmluvy - termín plnenia, podľa ktorého žalovaný mohol dodržať termín odovzdania diela len vtedy, ak žalobca riadne a včasne spolupôsobil a ak by žalobca dodal žalovanému dostupné polohopisné a výškopisné zameranie inžinierskych sietí, listy vlastníctva, zabezpečenie vstupov na pozemky pre

vykonanie prieskumných prác. Po dobu omeškania žalobcu ako objednávateľa diela s poskytnutím spolupôsobenia, nie je žalovaný ako zhotoviteľ diela v omeškaní zo splnením povinnosti odovzdať dielo. Ďalej uviedol, že svedeckú výpoveď bývalého starostu obce žalobcu - W.. O. L. považuje za nepravdivú v tom, ak tvrdil, že všetky podklady mala obec v digitálnej podobe a odovzdala ich žalovanému. Žalovaný uviedol, že od žalobcu obdŕžal len neodborne pozliepanú kópiu katastrálnej mapy, bez listov vlastníctva, bez polohopisného a výškopisného zamerania, bez ktorého sa nedajú nadimenzovať cestné priekopy a smer ich spádu pre odvodnenie. Išlo len o nepresný podklad z katastrálneho programu geodézie, ktorý bol pre projektovanie kvôli nepresnosti nepoužiteľný. Ďalej poukázal na listinný dôkaz - DOTAZNÍK AKCIE, v ktorom boli presne špecifikované podklady spolupôsobenia zo strany žalobcu. Ďalej žalovaný uviedol, že viedol s bývalým starostom obce žalobcu, pánom L. rozhovory o priebehu projektových prác, kde ho žalovaný žiadal o doloženie podkladov, najmä zamerania, avšak žalovaný nejako tvrdšie voči žalobcovi nevystupoval. Zvrat v plnení zmluvy o dielo nastal po nastúpení nového starostu žalobcu. Za nesprávny považuje žalovaný záver súdu prvého stupňa v napadnutom rozsudku keď žalovaným spracovaný a odovzdaný projekt prehlasuje za nevykonané dielo a neguje všetky predložené fakty a vykonanú prácu žalovaného postavil na úroveň zdrapu papiera. Ďalej žalovaný poukázal na to, že jeho konateľ dlhodobo pracuje doma aj v zahraničí pri tvorbe a ochrane životného prostredia a jeho snahou je pomôcť ľuďom z obcí a miest získať finančné prostriedky na výstavbu. Z toho dôvodu uzatvoril predmetnú zmluvu aj z dohodnutou cenou diela, ktorá je zlomkom ceny zo skutočne platných cien projektových prác. Navrhol preto, aby odvolací súd zrušil rozsudok v celom rozsahu a zaviazal žalobcu, aby splnil záväzné zmluvné podmienky podľa zmluvy o dielo a dodal žalovanému základné podklady k doprojektovaniu akcie a aby doplatil zmluvnú cenu diela.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že považuje odvolanie za nezrozumiteľné, obdobne ako bolo nezrozumiteľné vyjadrovanie žalovaného počas celého súdneho konania na súde prvého stupňa. Uviedol, že v konaní bolo preukázané, že žalovaný porušil svoju povinnosť zo zmluvy, pretože nevypracoval a žalobcovi neodovzdal v lehote určenej zmluvou konkrétnu projektovú dokumentáciu a projekt stavby, ako aj podklady pre spracovanie žiadosti o dotáciu na akciu: O. - Obecné komunikácie - rekonštrukcia, obnova a dobudovanie obecnej infraštruktúry. Podľa zmluvy o dielo žalovaný dodal žalobcovi len časť tejto dokumentácie - časť A, B1 a E1, ostatné časti nedodal. V konaní taktiež bolo preukázané, že žalobca podľa článku 6 zmluvy o dielo poskytol žalovanému všetku spolusúčinnosť, ktorú žalovaný pri vyhotovovaní projektu potreboval a dodal mu všetky podklady, ktoré požadoval. Žalovaný tvrdil, že žalobca neposkytol potrebnú súčinnosť, avšak toto svoje tvrdenie v konaní nepreukázal, čím neuniesol dôkazné bremeno o svojich tvrdeniach. Ďalej žalobca k tvrdeniam žalovaného v odvolaní, že súd prvého stupňa mal vypočuť ako svedka pána G. uviedol, že pán G. bol sprostredkovateľom medzi žalobcom a žalovaným pri uzatváraní zmluvy o dielo, avšak zmluva o sprostredkovaní uzatvorená medzi pánom G. a žalobcom vôbec nie je predmetom tohto konania a preto nebol dôvod tohto svedka vypočúvať. Žalovaný v konaní nevedel preukázať ani základné skutočnosti na preukázanie svojich tvrdení, a to, že by vyzýval žalobcu na poskytnutie súčinnosti. Na druhej strane žalobca vyzýval žalovaného na dodanie diela, na čo žalovaný nereagoval, preto žalobca dôvodne odstúpil od zmluvy, v súlade so zákonom. Žalobca navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku po nariadenom pojednávaní podľa § 214 ods. 1 písm. a) O.s.p. a doplnení dokazovania a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Ani na odvolacím súdom nariadenom pojednávaní dňa 27.6.2012 nebolo preukázané tvrdenie žalovaného v odvolaní, že žalobca neposkytol žalovanému potrebnú súčinnosť pre vykonanie predmetného diela a že žalovaný vyzval žalobcu na poskytnutie súčinnosti. Na pojednávaní dňa 27.6.2012 v konaní na odvolacom súde, žalovaný uviedol, že predmetné dielo malo slúžiť ako podklad k žiadosti žalobcu o získanie dotácií z eurofondov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a táto žiadosť mala byť predložená na ministerstvo do 30.10.2010, preto aj termín zhotovenia diela bol 30.10.2010. Žalovaný taktiež potvrdil, že dielo nebolo vôbec ukončené ani do odstúpenia od zmluvy zo strany žalobcu písomným podaním z 28.5.2011.

Podľa § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania diela alebo s použitím nevhodných vecí do doby, keď sa ich nevhodnosť mohla zistiť.

Podľa § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci, na ktorej sa má vykonať oprava alebo úprava, alebo miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť. Ak sa strany v primeranej lehote nedohodnú na zmene zmluvy, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť.

Z citovaného ustanovenia § 551 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že žalovaný ako zhotoviteľ predmetného diela mal povinnosť upozorniť žalobcu ako objednávateľa diela, že podklady, ktoré mal podľa zmluvy na jej vykonanie zabezpečiť žalobca, sú nevhodné alebo nepostačujúce, teda že na CD nosiči, alebo na USB kľúči, ktorý pre žalovaného odovzdal starosta žalobcu, nie sú tie podklady, ktoré žalovaný predpokladal, ale že sú tam iba kópie katastrálnej mapy a chýbajú polohopisné údaje, listy vlastníctva, majetko-právne vysporiadanie pozemkov a iné doklady potrebné podľa dohody v zmluve o diele. Žalovaný ani na pojednávaní na odvolacom súde nepreukázal, že upozornil žalobcu, že na USB kľúči nie sú potrebné podklady pre vykonanie diela. Žalovaný predložil odvolaciemu súdu listinný dôkaz - výzvu bez uvedenia dátumu, ktorou žalovaný vyzýva starostu žalobcu o zaslanie podkladov: mapové podklady, projektové podklady, polohopisné a výškopisné zameranie lokality, projekty, resp. porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia existujúcich inžinierskych sietí, projekty pripravovaných inžinierskych sietí, súhlas na vstup na pozemky pre potreby vykonania geologického prieskumu a realizáciu domerania územia, majetko-právne podklady - originály výpisov z listov vlastníctva a overené kópie máp obecných ciest, ROEP obce, PHSR, plán odpadového hospodárstva obce, IČO obce, osvedčenie o zvolení za starostu, čestné prehlásenie, že obec nemá neuhradené záväzky po lehote splatnosti voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, všetkým

zdravotným poisťovniam, úradu práce (táto výzva je na č.l. 99 spisu) . Žalobca uviedol, že tento listinný dôkaz - výzva pre starostu žalobcu nikdy nebola doručená žalobcovi a uviedol, že ani v konaní na súde prvého stupňa žalovaný takýto listinný dôkaz nepredložil ani ho vôbec neuvádzal vo svojich podaniach ani na poslednom pojednávaní na súde prvého stupňa, pred skončením dokazovania, nenavrhol doplniť dokazovanie týmto listinným dôkazom.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že žalovaný skutočne predložil v konaní na súde prvého stupňa osobne na pojednávaní dňa 16.1.2012 listinný dôkaz - Vyžiadanie údajov - podkladov pre spracovanie PD a žiadosti o NFP zo dňa 24.7.2010 (č.l. 50 spisu) . Z tejto výzvy z 24.7.2010 vyplýva, že žalovaný ňou vyzýva žalobcu o vyplnenie priloženého dotazníka, a to údajov požadovaných projektovou dokumentáciou, žiadosťou a projektovým spisom a zaslanie tohto vyplneného dotazníka späť na adresu žalovaného. Tento listinný dôkaz však neobsahoval písomnú výzvu žalovaného pre žalobcu na predloženie dokladov, ktoré žalovaný predložil odvolaciemu súdu. Odvolací súd preto pri hodnotení dôkazov podľa § 132 ods. 1 považoval tento listinný dôkaz predložený žalovaným až v odvolacom konaní ako prílohu listu z 24.7.2010 za nehodnoverný listinný dôkaz, pretože žalovaný ho nepredložil súdu prvého stupňa a list z 24.7.2010 neobsahuje ani text, z ktorého by vyplývalo, že prílohou listu okrem dotazníka je aj výzva na predloženie dokladov zo strany žalobcu, list obsahuje iba výzvu na vyplnenie dotazníka a jeho zaslanie späť na adresu žalovaného. Z toho teda vyplýva, že ak by prílohou listu z 24.7.2010 mala byť i výzva na predloženie dokladov, žalovaný by to v texte tohto listu uviedol a taktiež by ako listinný dôkaz predložil súdu prvého stupňa aj túto prílohu listu z 24.7.2010. Žalovaný túto prílohu predložil až v odvolacom konaní. Žalobca tvrdí, že tento listinný dôkaz - výzva mu nebola zo strany žalovaného zaslaná. Odvolací súd preto dospel k záveru pri hodnotení tohto listinného dôkazu aj na základe tvrdenia žalobcu, že žalovaný ako zhotoviteľ diela nepreukázal, že podľa § 551 ods. 1 vyzval žalobcu ako objednávateľa diela na zaslanie podkladov potrebných na vypracovanie diela, na ktorých sa účastníci konania dohodli v zmluve o dielo, ak ich žalobca nepredložil žalovanému už pri samotnom uzatvorení zmluvy o dielo dňa 14.6.2010.

Navyše, podľa citovaného ustanovenia § 552 ods. 1 Obchodného zákonníka, má zhotoviteľ pred začatím vykonávania diela povinnosť zistiť prekážky, ktoré bránia vykonávaniu predmetu diela. Túto povinnosť má aj pri jeho vykonávaní. Zistené prekážky, ktoré znemožňujú začatie a pokračovanie vykonávania diela, môžu mať neodstrániteľnú povahu a predstavujú nemožnosť plnenia a môže ísť aj o prekážky, ktoré sú odstrániteľné a ich povaha nebráni vo vykonávaní diela, ak sa príčiny prekážok odstránia. Zhotoviteľovi pri zistení prekážok, ktoré znemožňujú pokračovať vo vykonávaní diela, vzniká oznamovacia povinnosť. Znamená to, že musí oznámiť objednávateľovi, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o týchto prekážkach dozvedel, že takéto prekážky existujú. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi navrhnúť zmenu diela a zároveň mu vzniká právo na prerušenie prác na vykonávaní diela. Žalovaný ako zhotoviteľ v konaní nepreukázal, že si vo vzťahu k žalobcovi ako objednávateľovi splnil túto zákonnú oznamovaciu povinnosť a že navrhol žalobcovi zmenu diela, napríklad v lehote ukončenia diela, v rozsahu diela, alebo že mu oznámil, že prerušuje práce na diele do doby odstránenia prekážok - predloženie dokladov zo strany žalobcu na vykonanie diela.

Citované ustanovenie § 551 ods. 1 a § 552 ods. 1 predpokladá, že zhotoviteľ diela je osobou odborne zdatnou pre vykonávanie diela a má už pred začatím vykonávania diela, alebo aj v priebehu vykonávania diela, upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu veci alebo pokynov od objednávateľa, alebo na nedodanie potrebných vecí, ktoré bránia vykonaniu diela. Žalovaný ako zhotoviteľ diela v konaní nepreukázal, že si splnil voči žalobcovi ako objednávateľovi tieto svoje zákonné povinnosti podľa § 551 ods. 1 a § 552 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Preto ani časť diela, ktorú žalovaný vyhotovil, nemožno považovať za čiastočné splnenie diela, pretože účelom zhotovenia predmetného diela bolo získanie peňažných prostriedkov žalobcu z eurofondov na rekonštrukciu, obnovu a dobudovanie obecnej infraštruktúry. Tento účel diela bol obom zmluvným stranám známy a tiež bol známy termín, dokedy bolo nutné dielo vykonať - do 30.10.2010, pretože do tohto termínu mal žalobca predložiť žiadosť o eurofondy na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Išlo teda o fixnú zmluvu s termínom ukončenia, ktorý nebolo možné meniť a jeho nedodržanie znamenalo nevykonanie diela.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že žalobca po nesplnení diela do 30.10.2010 správne odstúpil od zmluvy o dielo podľa § 346 ods. 1 Obchodného zákonníka listom z 9.5.2011, po tom, ako žalobca upozornil žalovaného na možnosť odstúpenia od zmluvy listom z 24.3.2011, ktorý žalovanému doručil dňa 29.4.2011, ako to vyplýva z poštovej doručenky, po predchádzajúcom neúspešnom pokuse o doručenie dňa 28.3.2011. Žalobcovi preto podľa § 351 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka vzniklo právo na vrátenie poskytnutej zálohy na cenu diela 1 328,00 eur. Súd prvého stupňa preto správne vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného na zaplatenie 1 328,00 eur s príslušenstvom.

Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny vo výroku o zaplatenie 1 328,00 eur aj vo výroku o úroku z omeškania a vo výroku o trovách konania.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov odvolacieho konania 158,00 eur ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnych služieb vykonaných v odvolacom konaní - vyjadrenie k odvolaniu a účasť na pojednávaní dňa 27.6.2012 po 71,37 eur zo základu predmetu odvolacieho konania 1 328,00 eur a režijný paušál 7,63 eur za každý z týchto úkonov právnych služieb podľa § 10, 16 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, a teda spolu trovy odvolacieho konania vo výške 158,00 eur. Na náhradu týchto trov odvolacieho konania súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.