KSKE 4 Cob 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711213228 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711213228.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: P.. B. F., A. M. 1, XXX XX P., G.: XXXXXXXX, zastúpenej U.. H. X., advokátom, AK so sídlom A.. slobody 3, P. proti žalovanému: X., s.r.o., S. XX, XXX XX S., G.: XX XXX XXX, zastúpenému U.. G. O., advokátkou, O. XX, O., adresa pre doručovanie: L. XX, O. o zaplatenie XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku E. súdu P. č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa XX.XX.XXXX takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni XXX,XX eur s 9% úrokom z omeškania ročne zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania XXX,XX eur na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa rozhodol vo veci rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b Občianskeho súdneho poriadku, pretože žalovaný sa v stanovenej lehote a do vyhlásenia rozsudku súdu prvého stupňa k žalobe nevyjadril, aj keď bol uznesením poučený o možnosti rozhodnúť vo veci rozsudkom pre zmeškanie. Súd prvého stupňa preto vo veci vyhlásil rozsudok bez nariadenia pojednávania dňa XX.XX.XXXX v budove súdu prvého stupňa, čo bolo oznámené na úradnej tabuli súdu dňa X.XX.XXXX.

Súd prvého stupňa rozhodol rozsudkom pre zmeškanie na základe žalobkyňou tvrdeného skutkového stavu, pretože súd ho považoval za nesporný. Žalobkyňa predložila do spisu listinné dôkazy, z ktorých súd vychádzal a ktoré považoval za nesporné, a preto považoval uplatnený nárok žalobkyne za opodstatnený a preto žalobe vyhovel.

Súd prvého stupňa vec hmotne právne posúdil podľa ustanovení § 79 ods. 1 písm. v/ zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, podľa § 7 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a § 451 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a dospel k záveru, že žalovaný sa bezdôvodne obohatil na úkor žalobkyne tým, že žalobkyňa vykonávala u žalovaného lekársku službu prvej pomoci a žalovaný odmietol uhradiť žalobkyni úhradu za realizované stomatologické výkony v jeho ambulancii a neuhradil jej fakturovanú sumu XXX,XX eur, splatnú XX.X.XXXX za obdobie august XXXX až jún XXXX. Aj keď medzi žalobkyňou a žalovaným neexistoval zmluvný vzťah, avšak jednotlivé zdravotné poisťovne zaplatili v prospech žalovaného za stomatologické výkony, ktoré realizovala žalobkyňa. Tým vzniklo na strane žalovaného bezdôvodné obohatenie, keďže prijal platbu od zdravotnej poisťovne bez právneho dôvodu a je povinný túto platbu vydať žalobkyni.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnej žalobkyni priznal náhradu trov konania XXX,XX eur, ktoré pozostávajú z náhrady súdneho poplatku za návrh XX,XX eur a trov právneho zastúpenia XX,XX eur za dva úkony právnej pomoci po XX,XX eur, X x režijný paušál po X,XX eur, spolu s DPH podľa § 10 ods. 1 a § 14 ods. 1 písm. a/, b/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Na náhradu týchto trov konania súd prvého stupňa zaviazal neúspešného žalovaného.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, pretože neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie. K veci samej uviedol, že medzi žalobkyňou a žalovaným neexistuje žiadny vzťah, pretože žalobkyňa poskytovala lekárske služby prvej pomoci v odbore stomatológii v ambulancii žalovaného na základe rozpisu O. samosprávneho kraja. Žalobkyňa teda nevykonávala túto činnosť pre žalovaného, ale táto povinnosť jej vyplývala priamo zo zákona. Žalovaný jej poskytol iba priestor - ambulanciu na výkon tejto činnosti. Medzi účastníkmi konania nevznikol žiadny zmluvný vzťah, pretože žalovaný si u žalobkyne žiadnu službu neobjednal a žalobkyňa žiadnu službu pre žalovaného nevykonala. O. samosprávny kraj je pre výkon tejto služby prvej pomoci v zmluvnom vzťahu s lekárom - so žalobkyňou, a preto výkon tejto služby zo strany žalobkyne je v plnej kompetencii O. samosprávneho kraja a nenastúpenie do služby alebo neplnenie si povinností v rámci výkonu lekárskej služby prvej pomoci dozoruje a sankcie ukladá O. samosprávny kraj a nie žalovaný. Ďalej žalovaný uviedol, že vo veci nebolo možné rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie aj z toho dôvodu, že ním došlo k zmene podmienok vzťahu účastníkov konania. Súd prvého stupňa vo veci rozhodol predčasne a unáhlene, pretože ani sama žalobkyňa predloženými listinnými dôkazmi nepreukázala hodnovernosť svojich tvrdení, na základe ktorých podala predmetnú žalobu. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd zrušil rozsudok pre zmeškanie a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobkyňa vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedla, že boli splnené všetky podmienky na to, aby súd prvého stupňa mohol vec rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. K samotnému právnemu vzťahu medzi účastníkmi konania žalobkyňa uviedla, že aj keď medzi účastníkmi konania nebola podpísaná žiadna písomná zmluva, neznamená to, že medzi nimi neexistuje žiaden právny vzťah. Žalovaný s niektorými lekármi vykonávajúcimi lekársku službu prvej pomoci uzavrel písomnú zmluvu, neuzavrel ju so žalobkyňou aj s ďalšími asi XX lekármi z toho dôvodu, že nedošlo medzi nimi k dohode o cene za hodinu práce. Za výkony, ktoré v prospech žalovaného odviedla žalobkyňa, bolo žalovanému uhradené v plnej výške od zdravotnej poisťovne, dokonca vo vyššej sume akú si uplatňuje žalobkyňa od žalovaného. Znamená to, že žalovaný získal na úkor žalobkyne bezdôvodné obohatenie, keďže majetok žalovaného sa nezmenšil, aj keď sa zmenšiť mal. Navrhol preto, aby odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Právnym posúdením veci je činnosť súdu, pri ktorom zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Právne posúdenie veci je nesprávne, ak súd prvého stupňa posúdil vec podľa normy, ktorá na daný skutkový stav nedopadá alebo právnu normu síce určil správne, avšak nesprávne ju interpretoval alebo ju na daný skutkový stav nesprávne aplikoval.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa nesprávne na daný skutkový stav aplikoval ustanovenie § 153b Občianskeho súdneho poriadku, ak vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie.

Podľa § 153b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.

Podľa § 153b ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods. 4 a § 115 ods. 2) s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1, b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do XX dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (§ 114 ods. 2) , c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.

Podľa § 153b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku skutkovým základom rozsudku podľa odseku 1 je žalobcom tvrdený skutkový stav, ak ho súd považuje za nesporný.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že súd prvého stupňa potom, ako žalobkyňa podala žalobu a zaplatila súdny poplatok za návrh, uznesením z XX.XX.XXXX uložil žalovanému, aby sa písomne vyjadril k žalobe v lehote do XX dní odo dňa jej doručenia. Súčasne v tomto uznesení poučil žalovaného, že ak bez vážneho dôvodu nesplní povinnosť uloženú v tomto uznesení, môže súd rozhodnúť o návrhu rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania. Toto poučenie žalovaný prevzal XX.XX.XXXX, k žalobe sa však nevyjadril. Súd prvého stupňa preto dňa X.XX.XXXX oznámil vyvesením na úradnej tabuli súdu podľa § 156 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, že vo veci bude verejne vyhlásený rozsudok dňa XX.XX.XXXX o XX.XX hod., na č.dv. XX, poschodie budovy E. súdu P.. Napadnutý rozsudok pre zmeškanie bol následne verejne vyhlásený bez prítomnosti účastníkov konania dňa XX.XX.XXXX.

Odvolací súd považuje takýto procesný postup súdu prvého stupňa za nesprávny, v rozpore s citovaným ustanovením § 153b Občianskeho súdneho poriadku, pretože podľa § 153b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku musia byť v rovnakom čase súčasne splnené všetky podmienky uvedené v § 153b ods. 2, aby mohol súd prvého stupňa rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie. Musia byť teda súčasne splnené tri podmienky uvedené v § 153b ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, a to, že žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie a že žalovaný svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami a ďalšou podmienkou je, ak žalovaný sa nevyjadrí k žalobe a prílohám k žalobe do XX dní od ich doručenia. Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa doručil žalovanému žalobu, ku ktorej sa žalovaný nevyjadril, avšak zo spisu vyplýva, že súd prvého stupňa vo veci vôbec nenariadil pojednávanie a teda nemohla byť splnená podmienka uvedená v § 153b ods. 2 písm. a/, c/ Občianskeho súdneho poriadku, teda že žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol riadne a včas predvolaný a že žalovaný neospravedlnil svoju neúčasť na nariadenom pojednávaní včas a vážnymi okolnosťami. Len samotná skutočnosť, že žalovaný sa nevyjadril k žalobe, ešte nie je dôvodom pre vydanie rozsudku pre zmeškanie. Navyše, žalovanému spolu so žalobou mali byť doručené aj prílohy žaloby. Zo spisu nevyplýva, že súd prvého stupňa doručil pre žalovaného spolu so žalobou aj prílohy, ktoré žalobca doručil súdu spolu so žalobou a to faktúru č. XXXXXX.

Odvolací súd poukazuje navyše na to, že k predpokladom na vydanie rozsudku pre zmeškanie patrí aj posúdenie opodstatnenosti žalobcovho nároku z hľadiska hmotného práva podľa § 153b ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku. Súd pritom vychádza z dôkazov, ktoré sú v spise, najmä k žalobe a prílohám pripojeným k žalobe. Len zmeškanie žalovaného nemôže vyústiť do procesného neúspechu žalovaného vo veci samej. Súd prvého stupňa nemal ani preukázaný skutkový základ uplatneného nároku, lebo žalobkyňa k žalobe nedoložila žiaden listinný dôkaz, ktorý by svedčil o jej tvrdenom skutkovom stave. Predložila iba jediný dôkaz - faktúru č. XXXXXX, ktorú sama vystavila. Táto faktúra neosvedčuje oprávnenosť uplatnenej pohľadávky.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozsudok súdu prvého stupňa, pretože neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie, pretože súd

prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nesprávne aplikoval právny predpis - ustanovenie § 153b Občianskeho súdneho poriadku a preto nedostatočne zistil skutkový stav a vo veci nesprávne rozhodol.

Úlohou súdu prvého stupňa bude nariadiť vo veci pojednávanie a vec riadne prejednať.

Súd prvého stupňa je viazaný právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v tomto zrušujúcom rozhodnutí podľa § 226 Občianskeho súdneho poriadku.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa podľa § 224 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.