KSKE 4 Cob 54/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 54/2012

KS v Košiciach, dátum 24.05.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 54/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611201195 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611201195.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu I.. X. T. a členov senátu C.. C. Y. a I.. O. O. v právnej veci žalobcu: E. C. - C. spol., C. XX, T., zastúpeného S. kanceláriou Y. - L. G., v.o.s., C. XXX/XX, G., proti žalovanému: V. E., D. raja XXX/XX, D. P., o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu D. L. E., č.k. XXCb/XX/XXXX- XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s príslušenstvom do X dní od právoplatnosti rozsudku tak, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s XX,XX % ročným úrokom z omeškania zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia zo sumy XXX,XX eur od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia a trovy konania vo výške XXX,XX eur, všetko v mesačných splátkach po XX,XX eur od XX. dňa nasledujúceho po právoplatnosti tohto rozsudku s tým, že omeškaním s plnením jednej splátky, sa stane splatným celý dlh žalovaného.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s XX,XX % ročným úrokom z omeškania zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia zo sumy XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX od XX.X.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia zo sumy XXX,XX eur od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia a trovy konania vo výške XXX,XX eur, všetko do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané tvrdenie žalobcu, že dodal žalovanému tovar, ktorý mu vyfakturoval jednotlivými faktúrami splatnými od XX.X.XXXX do XX.XX.XXXX v celkovej výške X XXX,XX eur. Žalovaný na pojednávaní uviedol, že uznáva uplatnenú pohľadávku žalobcu, avšak z dôvodu svojej zlej finančnej situácie, keďže je poberateľom invalidného dôchodku, nemá možnosť si privyrobiť, má zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť a je schopný tento dlh žalobcovi splácať po XX,XX - XX,XX eur mesačne.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovenia § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka a dospel k záveru, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená kúpna zmluva, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému tovar, cenu ktorého vyfakturoval jednotlivými faktúrami, žalovaný túto cenu žalobcovi neuhradil, preto ho súd zaviazal zaplatiť uplatnenú pohľadávku žalobcu za neuhradenú kúpnu cenu tovaru. Žalovaný uplatnenú pohľadávku uznal podľa § 517 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka. Súd zároveň priznal žalobcovi aj úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka od lehoty splatnosti jednotlivých faktúr až do zaplatenia vo výške XX,XX % ročne.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy právneho zastúpenia XXX,XX eur za X úkony právnej pomoci po XXX,XX eur a režijný paušál. Uviedol, že keďže žalovaný bol oslobodený od platenia súdnych poplatkov, súd ho nezaviazal na náhradu súdneho poplatku za odpor vo výške XXX,XX eur. Súd prvého stupňa uložil žalovanému celú pohľadávku a trovy konania, zaplatiť do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že súd prvého stupňa nezobral do úvahy jeho súčasné finančné a zdravotné problémy, ktoré preukazoval na pojednávaní. Uviedol, že je si vedomý svojho dlhu, ktorý však môže riešiť iba splácaním po XX,XX eur mesačne. Zároveň uviedol, že chce požiadať o odpustenie úroku z omeškania. Súčasne požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov z toho dôvodu, že je invalidný dôchodca a je zdravotne ťažko postihnutý.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že považuje rozsudok súdu prvého stupňa za vecne správny a navrhuje odvolaciemu súdu, aby ho potvrdil a aby priznal žalobcovi trovy odvolacieho konania XXX,XX eur a režijný paušál X,XX eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje iba proti zročnosti dlhu žalovaného a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutej časti. Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa týkajúcich sa zročnosti dlhu a k odvolaniu žalovaného, odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 160 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Zákon v citovanom ustanovení umožňuje súdu, aby dlžníkovi v rozsudku uložil dlhšiu lehotu ako tri dni na splnenie uloženej povinnosti, alebo aby mu umožnil peňažný dlh splácať v splátkach. Súd je pri tomto rozhodovaní o určení zročnosti peňažného dlhu povinný posúdiť či je to vhodné vzhľadom k prejednávanej veci, k osobným pomerom dlžníka a aj doterajšiemu priebehu splácania dlhu.

V konaní nebolo sporné, že žalovaný svoj dlh voči žalobcovi z kúpnej zmluvy neuhradil v lehote splatnosti. Žalovanému v konaní na jeho žiadosť bolo uznesením č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX priznané oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že žalovaný na pojednávaní dňa XX.X.XXXX požiadal o povolenie úhrady uplatnenej pohľadávky žalobcu v mesačných splátkach po XX,XX - XX,XX eur z toho dôvodu, že je vo veľmi zlej finančnej situácii, poberá invalidný dôchodok, nemá možnosť z hľadiska

svojho zlého zdravotného stavu si privyrobiť a má zvýšené náklady z hľadiska zdravotných ťažkostí. Preto je schopný splatiť dlh iba v splátkach. Odvolací súd zistil z obsahu odôvodnenia napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa, že súd prvého stupňa vôbec v odôvodnení rozsudku neuviedol, prečo nepovolil žalovanému splácať uplatnenú pohľadávku, ale zaviazal ho na zaplatenie pohľadávky do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Odvolací súd dospel k záveru, že u žalovaného sú splnené podmienky preto, aby mu súd mohol v rozsudku povoliť splácať peňažný dlh v splátkach, pretože bol v konaní oslobodený od platenia súdnych poplatkov a teda bola preukázaná jeho nepriaznivá finančná situácia. Ak u neho boli splnené podmienky preto, aby nezaplatil súdny poplatok za odpor proti platobnému rozkazu vo výške XXX,XX eur sú u neho splnené podmienky aj preto, aby mu súd povolil dlhšiu lehotu na zaplatenie dlžnej sumy X XXX,XX eur s úrokom z omeškania a s trovami konania, ako X dni. Súdu je daná právomoc povoliť v rozsudku splátky dlhu preto, aby sa predišlo zbytočnému exekučnému vymáhaniu dlhu, ak dlžník by bol schopný dlh splácať, avšak nie v celosti do X dní od právoplatnosti rozsudku. Na toto súd prvého stupňa neprihliadal pri určení zročnosti dlhu žalovaného.

Odvolací súd preto podľa § 220 Občianskeho súdneho poriadku zmenil rozsudok vo výroku o zročnosti dlhu tak, že uložil žalovanému uplatnenú pohľadávku s úrokom z omeškania aj s trovami konania zaplatiť v mesačných splátkach po XX,XX eur, teda v hornej výške rozpätia splátok, ktoré požadoval od XX,XX - XX,XX eur mesačne a to tak, že prvú splátku je povinný zaplatiť XX. deň od právoplatnosti tohto rozsudku a ďalšie splátky vždy XX. deň toho-ktorého mesiaca s tým, že ak nezaplatí čo i len jednu splátku, stane sa splatným celý dlh žalovaného v zmysle § 160 ods. 1 O.s.p. Odvolací súd tým, že určil, že omeškaním s plnením jednej splátky sa stane splatným celý dlh žalovaného, poskytol ochranu práv žalobcovi ako veriteľovi v tom, že ak žalovaný nebude jeho pohľadávku splácať podľa tohto rozhodnutia odvolacieho súdu, bude žalobca môcť vymáhať od žalovaného naraz celú uplatnenú pohľadávku X XXX,XX eur, aj s celým príslušenstvom.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, pretože odvolaniu žalovaného o zročnosti dlhu a povolení splátok bolo v celom rozsahu vyhovené. Úspešnému žalovanému v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané. Žalovanému v tomto odvolacom konaní nevznikla ani povinnosť zaplatiť súdny poplatok za odvolanie, pretože predmetom odvolania bola iba zročnosť pohľadávky a navyše žalovaný bol v tomto konaní oslobodený od platenia súdnych poplatkov pre celé toto konanie podľa § 138 ods. 1 veta druhá O.s.p.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.