KSKE 4 Cob 56/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/56/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7105205104 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7105205104.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu V.. E. N. a členov senátu W.. W. K. a V.. L. L. v právnej veci žalobcu: T. Z. R., N. XX, M. B., R.: XX XXX XXX, zastúpeného V.. W. X., advokátkou, Z. 9, N., proti žalovanej: S. Z. F., V. XX, N., R.: XX XXX XXX, zastúpenej: F. B., s.r.o., N.. I. XX, XXX XX N., o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu N. I, č.k. XXCb/XXX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s XX % úrokom z omeškania od X.X.XXXX do zaplatenia do X dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur s XX % úrokom od X.X.XXXX do zaplatenia do X dní odo dňa právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Vyslovil, že o trovách konania a trovách štátu rozhodne po právoplatnosti rozsudku.

Toto rozhodnutie súd prvého stupňa odôvodnil tým, že žalobca sa v tomto konaní domáhal zaplatenia X XXX,XX eur (XXX XXX,XX Sk) s X,XX % úrokom z omeškania denne z toho dôvodu, že dňa X.X.XXXX uzatvoril so žalovanou dohodu o vykonaní prác na obchodnom dome G. N.. Dňa XX.X.XXXX vystavil konečnú faktúru za vykonané práce č. X/XXXX s termínom splatnosti X.X.XXXX. Táto faktúra bola vyhotovená podľa súpisu vykonaných prác v spojení s dodávkou a montážou materiálu. Žalovaná ju neuhradila aj napriek viacerým urgenciám zo strany žalobcu. Žalovaná v odpore proti vydanému platobnému rozkazu uviedla, že rozsah predmetného diela vychádzal z potreby odstránenia zatekania strechy na objekte obchodného domu v N.. Žalobca ako zhotoviteľ tohto diela, dielo riadne nevykonal čo do jeho rozsahu a kvality. Preto sa na dokončení diela podieľali iné firmy, ktorým žalovaná priamo uhradila za vykonané práce a použitý materiál. Žalovaná ďalej tvrdila, že nekvalifikovanou činnosťou žalobcu jej bola spôsobená škoda na tých častiach strechy, ktoré ani neboli predmetom dohody, pretože došlo k prederaveniu krytiny pri neodbornej manipulácii s demontovanými časťami strešných komponentov. Strecha po oprave zo strany žalobcu zatekala viac ako pred touto opravou, preto dňa XX.XX.XXXX písomne reklamovala vady diela u žalobcu. Uviedla, že z toho dôvodu ani nepotvrdila súpis prác. Žalovaná navrhla žalobu zamietnuť. Písomným podaním zo dňa X.X.XXXX žalovaná vzniesla kompenzačnú námietku v rozsahu XXX XXX,XX Sk, ktorá pozostáva zo sumy XX XXX,XX Sk, ktoré bolo potrebné vynaložiť na opravy hydroizolácie strešného plášťa, sumy XXX XXX,XX Sk, ktoré bolo potrebné vynaložiť na uvedenie bleskozvodu do pôvodného stavu, súm X XXX,XX Sk a XXX,XX Sk ako nevyhnutné náklady na upratovanie a odstránenie stavebných odpadov, ktoré po sebe zanechali pracovníci žalobcu. Žalovaná uviedla, že žalobcovi za vykonané práce uhradila v hotovosti XXX XXX,XX Sk, preto je nepredstaviteľné, aby mala uhradiť ešte XXX XXX,XX Sk, ktoré si žalobca uplatňuje v tomto konaní, keďže sumu XXX XXX,XX Sk zaplatila iným firmám za odstránenie vád po žalobcovi. Ďalej žalovaná uviedla, že faktúru č. X/XXXX, na základe ktorej si žalobca v tomto konaní uplatnil predmetnú pohľadávku, od žalobcu neobdržala, žalobca jej doručil iba faktúru XX/XXXX, preto nie je dôvod, aby si žalobca uplatňoval v tomto konaní X. vo výške XX % za rok XXXX nakoľko v roku XXXX žiadne práce

žalobca pre žalovanú nevykonal a v zmluve z X.X.XXXX bola dojednaná konečná cena, nakoľko v tomto období nebol žalobca platcom DPH.

Súd prvého stupňa zistil, že žalobca uzatvoril dňa X.X.XXXX so žalovanou písomnú dohodu o vykonaní prác na obchodnom dome G., G. M. XX, N.. Rozsah prác v zmluve bol dohodnutý nasledovne: Demontáž fealového obkladu II. poschodia, vyspravky na stenách II. poschodia, vonkajšie steny II. poschodia obložiť nepremokavým obkladom, atiku II. poschodia oplechovať, strecha I. poschodia, odstrániť starú krytinu na potrebných miestach, vyspadovať plochy podľa potreby k strešným zvodom, celú plochu strechy pokryť novou krytinou, neporušiť jestvujúci rozvod hromozvodov a telefónnych liniek. Cena v zmluve bola dohodnutá nasledovne: Všetky práce, ako aj doprava a odvoz materiálov budú prevedené v cene od XXX XXX,XX Sk až XXX XXX,XX Sk. Vyplatené budú: pred započatím prác XXX XXX,XX Sk, október až november XXXX suma XXX XXX,XX Sk, marec až apríl XXXX suma XXX XXX,XX Sk. Oprava bude zahájená X.X.XXXX a ukončená XX.X.XXXX s tým, že dodávateľ opráv ručí za práce po dobu XX rokov. V prípade závad ich odstráni na vlastné náklady.

Súd prvého stupňa zistil, že žalobca faktúrou č. X/XXXX zo dňa XX.X.XXXX splatnou X.X.XXXX vyfakturoval žalovanej na základe objednávky č. X/XXXX a zmluvy o dielo za prevedené práce v rozsahu dodaného súpisu vykonaných prác na objekte H., spojených s dodávkou a montážou materiálu sumu XXX XXX,XX Sk + XX % DPH XX XXX,XX Sk, spolu XXX XXX,XX Sk.

Z výpovede žalobcu v konaní na súde prvého stupňa vyplynulo, že predmetné dielo bolo vykonávané len na základe objednávky, nebola uzatvorená zmluva o dielo, nebol vypracovaný projekt, práce boli vykonávané podľa vedomosti žalobcu v spolupráci so žalovanou. V podstate išlo o objekt na streche, ktorý bol oplášťovaný plechom a na tomto objekte sa dodal nový kanadský šindeľ a nové klampiarske prvky. Pri týchto prácach došlo k demontáži hromozvodného rozvodu, ktorý bolo potrebné demontovať pred položením strešného plášťa. Žalobca ho opätovne nenamontoval z toho dôvodu, že na montáž hromozvodu nemal oprávnenie. Po ukončení prác žalobca vystavil žalovanej faktúru, pretože zálohové platby nepostačovali ani na úhradu ceny použitého materiálu. Písomný súpis vykonaných prác nebol urobený a preto ani nebol podpísaný. Žalobca potvrdil, že po ukončení prác nastali problémy s opätovným zatekaním dažďovej vody z toho dôvodu, že sa neuskutočnila výmena celej strechy a preto nevedeli zamedziť tomu, aby voda zo starého plášťa nepresakovala na nový.

Z výpovede žalovanej súd prvého stupňa zistil, že táto taktiež potvrdila zatekanie dažďovej vody do objektu, ktorý mal asi XX rokov. Na streche objektu sa robili už viackrát opravy. Žalovaná od žalobcu požadovala to, aby odstránil celú starú krytinu až do betónu a urobil spády k strešným odvodom. Potvrdila, že sa dohodli na cenu XXX XXX,XX Sk až XXX XXX,XX Sk a žalovaná poskytla žalobcovi zálohu XXX XXX,XX Sk, taktiež potvrdila, že nebol urobený projekt. Pri prvom daždi zatiekol celý objekt. Žalovaná ďalej uviedla, že žalobca neodstránil starú krytinu, nevyspadoval strešné zvody, ale iba starú strešnú krytinu prekryl novou krytinou. Ďalej uviedla, že vady diela, ktoré sa prejavili v zatekaní dažďovou vodou u žalobcu písomne reklamovala XX.XX.XXXX. Keďže žalobca nebol schopný tieto vady odstrániť, tieto vady odstraňovala iná firma, ktorej žalovaná uhradila XX XXX,XX Sk. Aj po tomto odstraňovaní vád inou firmou strecha opätovne zatekala na iných miestach. Vypočutý svedok O. M., ktorý vykonával v mene žalobcu práce na stavbe uviedol, že zvolili technologický postup prác tak, že sa vykoná penetrácia strechy a natavenie lepenky na celej ploche strechy. Po vykonaní prác strecha zatekala, avšak nevedeli zistiť odkiaľ sa táto voda dostala do objektu. Svedok uviedol, že bleskozvody po vykonaní prác spätne namontovali.

Súd prvého stupňa nariadil vo veci znalecké dokazovanie znalcom z odboru stavebníctva R.. V. J.. Zo záverov znaleckého posudku vyplynulo, že hodnota dodaného staveného materiálu bola XXX XXX,XX eur. Odhad hodnoty stavebných prác a stavebného materiálu na stavbe bola XXX XXX,XX Sk + XX % DPH, teda spolu XXX XXX,XX Sk. Znalec v posudku konštatoval, že vzhľadom k odporúčaniam výrobcov strešných krytín použitých pri rekonštrukcii predmetnej strechy nebol dodržaný správny technologický postup a oprava strechy nebola vykonaná kvalitne.

Súd prvého stupňa ďalej zistil, že potom ako sa objavili vady na streche stavby, firma M. vykonávala ich odstraňovanie za sumu XX XXX,XX Sk, ďalšia stavebná firma B. Q. S. realizovala uvedenie bleskozvodného zariadenia do pôvodného stavu po oprave strechy za cenu XXX XXX,XX Sk.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a dospel k záveru, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená písomná zmluva o dielo, na základe ktorej sa žalobca ako zhotoviteľ diela zaviazal vykonať pre žalovanú ako objednávateľku opravy strechy na Obchodnom dome G. N. za dohodnutú cenu XXX XXX,XX Sk až XXX XXX,XX Sk, z čoho žalovaná poskytla žalobcovi zálohu XXX XXX,XX Sk, zvyšnú dohodnutú cenu diela žalobcovi neuhradila. Taktiež v konaní bolo preukázané, že dielo vykazovalo vady, pretože dochádzalo k pretekaniu strechy. Súd prvého stupňa ďalej posúdil, že faktúrou č. X/XXXX, potom ako žalovaná vrátila žalobcovi na prepracovanie faktúru č. XX/XXXX, žalobca vyfakturoval žalovanej cenu diela XXX XXX,XX Sk + XX % DPH XX XXX,XX Sk. Vyfakturovaním tejto sumy nedošlo k prekročeniu dohodnutej ceny diela XXX XXX,XX Sk.

Súd prvého stupňa dospel k záveru, že nemožno súhlasiť s názorom žalovanej, že žalobcovi nepatrí cena diela, ak neplnil riadne v súlade so zmluvou a dielo vykazovalo vady a dielo neprevzala. V prejednávanej veci je preto potrebné vychádzať podľa súdu prvého stupňa z konkrétnych okolností a ak bolo preukázané, že vec má vady, má žalovaná ako objednávateľka uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady diela. Ak ide o vadu odstrániteľnú má objednávateľka právo na odstránenie vady, alebo má právo požadovať primeranú zľavu podľa § 436 ods. 1 písm. b) , c) Obchodného zákonníka. Tieto vady diela žalovaná u žalobcu uplatňovala. Medzi účastníkmi konania nebolo sporné to, že vytknutú vadu na streche stavby neodstraňoval žalobca, ale odstraňovala iná firma, ktorej žalovaná uhradila cenu vykonaných prác XX XXX,XX Sk. Žalovaná žalobcovi, okrem zálohy XXX XXX,XX Sk, neuhradila cenu diela, aj keď znalec vyčíslil hodnotu dodaného materiálu žalobcom na danú stavbu v sume XXX XXX,XX Sk. Neobstojí preto argumentácia žalovanej v tom, že ak dielo vykazovalo vady, že žalobca nemá nárok na úhradu ceny diela. Obranu žalovanej možno akceptovať iba do tej miery, že v konaní bolo preukázané, že na odstránenie vád diela uhradila firme M. Z. 3 XXX,XX eur (XX XXX,XX Sk) a o túto sumu je preto potrebné znížiť nárok žalobcu na cenu diela. Súd prvého stupňa preto akceptoval započítaciu námietku zo strany žalovanej podľa § 580 Občianskeho zákonníka v tejto časti XX XXX,XX Sk. Ďalej akceptoval aj kompenzačnú námietku žalovanej v rozsahu X XXX,XX eur, čo je X/X nákladov X XXX,XX eur (XXX XXX,XX Sk) , ktoré žalovaná vynaložila v súvislosti s uvedením bleskozvodu v súvislosti s odmontovaným bleskozvodom do pôvodného stavu. Z uzatvorenej zmluvy medzi účastníkmi konania vyplýva, že žalobca sa zviazal neporušiť jestvujúci rozvod zvodov a telefónnych liniek na streche stavby. Išlo však o technické vybavenie budov, ktoré podlieha pravidelnej revízii. Žalovaná v konaní nepreukázala, aby takáto revízia bola vykonaná pred opravou strechy a že išlo o nové zariadenie, ktoré bolo poškodené. Keďže súčasťou týchto nákladov X XXX,XX eur bola aj revízia, súd prvého stupňa preto podľa § 136 Občianskeho súdneho poriadku aj vzhľadom na vek budovy, približne XX rokov a to, že technické zariadenie podlieha pravidelnej revízii, tým, že sa uskutočnila jeho oprava a revízia, sa zvýšila hodnota tohto technického zariadenia a predlžila sa doba jeho použiteľnosti, preto súd prvého stupňa voľnou úvahou dospel k záveru, že žalovaná má nárok na úhradu X/X týchto vynaložených nákladov na tieto technické zariadenia vo výške X XXX,XX eur. Súd prvého stupňa preto priznal v tomto konaní žalobcovi uplatnenú pohľadávku v rozsahu X XXX,XX eur a to na základe toho, že od nároku uplatneného žalobcom v tomto konaní X XXX,XX eur odpočítal dôvodne uplatnenú kompenzačnú námietku žalovanej vo výške X XXX,XX eur (XX XXX,XX Sk) a X XXX,XX eur.

O uplatnených úrokoch z omeškania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 365 ods. 1 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a priznal žalobcovi zákonný úrok z omeškania XX % , teda o XX % vyšší ako bola základná úroková sadzba I. banky M. v roku XXXX, ktorá bola v tom čase X %. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol ako nedôvodnú o istine aj o úrokoch z omeškania.

Súd prvého stupňa v rozsudku vyslovil, že o trovách konania rozhodne podľa § 151 ods. 3 O.s.p. po právoplatnosti tohto rozsudku.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná. Uviedla, že súd prvého stupňa vo veci dostatočne zistil skutkový stav, avšak súd sa plne nevysporiadal s celou právnou argumentáciou a tvrdeniami žalovanej, čo viedlo k tomu, že konanie ma inú vadu. Súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku sa vôbec nezaoberal otázkou, ktorá sa týka DPH a nezohľadnil pri započítaní ďalšie položky vo výške X XXX,XX Sk. Súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, keď nezohľadnil námietky správnosti účtovania DPH a to v inom období ako bolo dielo dodané. Taktiež žalovaná nesúhlasila s tým, aby náklady, ktoré jej vznikli titulom poškodenia bleskozvodu zo strany žalobcu mala znášať so žalobcom na polovicu. Žalovaná uviedla, že medzi účastníkmi konania dohodnutá cena diela od XXX XXX,XX Sk do XXX XXX,XX Sk bola cena konečná, teda vrátane akýchkoľvek daňových položiek. Žalovaná v rozhodnom období nebola platcom DPH a ako platca DPH sa neprezentoval ani žalobca. Poukázala na ustanovenia § 19 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru a podľa § 71 ods. 1 tohto zákona platiteľ DPH má vyhotoviť faktúru najneskôr do XX dní od vzniku daňovej povinnosti. Neexistuje preto žiadny právny základ, aby žalobca ako daňovník vystavil svoju faktúru za tovar a práce dodané v roku XXXX až v roku XXXX, pretože sadzba DPH bola v roku XXXX XX % a v roku XXXX už XX %. Takýmto nesprávnym postupom žalobca navýšil svoju faktúru č. X/XXXX o X % v neprospech žalovanej, čo rozhodne nebolo medzi účastníkmi konania dohodnuté, nakoľko predmetné dielo mal žalobca dokončiť v roku XXXX. Ďalej žalovaná v odvolaní uviedla, že poškodený hromozvod a telefónne linky boli funkčné, v X-ročných intervaloch sa na nich vykonávala revízia. V konaní nebol navrhnutý dôkaz predložiť technické atesty týchto zariadení. Preto súd prvého stupňa nesprávne vyhodnotil túto skutočnosť v neprospech žalovanej, ak z kompenzačnej námietky o úhrade nákladov na opravu týchto technických zariadení jej uznal iba X/X vo výške X XXX,XX eur a nie v plnej výške X XXX,XX eur. Z dokazovania nevyplynulo, či naozaj bol pôvodný bleskozvod XX-ročný a aká bola jeho miera opotrebenia. Ak by však nebolo protiprávneho konania žalobcu, keď bleskozvod rozstrihal a namiesto jeho prípadnej demontáže nebola by potreba vynaloženia nákladov na sfunkčnenie bleskozvodu. Žalovaná ďalej uviedla, že nevidí žiaden dôvod, prečo sám žalobca neodstránil na vlastné náklady poškodenie bleskozvodu. Žalovaná navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok tak, že uzná kompenzačnú námietku žalovanej v celej výške XXX XXX,XX Sk, alebo aby zrušil rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie za účelom doplnenia dokazovania ohľadom konečnej ceny bez DPH, alebo aby odvolací súd rozsudok zmenil tak, že žalobu v celom rozsahu zamietne.

Žalobca sa k odvolaniu žalovanej nevyjadril. T. mu bolo doručené X.X.XXXX.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutom prvom výroku a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovanej, odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

Odvolací súd považuje za rozporné tvrdenie žalovanej v odvolaní, ak v úvode odvolania tvrdí, že súd prvého stupňa dostatočne zistil skutkový stav pre rozhodnutie vo veci samej a v závere odvolania navrhuje rozsudok zrušiť za účelom doplnenia dokazovania ohľadom konečnej ceny diela bez dane z pridanej hodnoty.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, súčasťou ceny tovaru vymedzeného dohodnutými podmienkami môžu byť úplne alebo sčasti náklady na obstaranie, spracovanie, obeh tovaru a zisk. Ak nie je dohodnuté alebo osobitným predpisom ustanovené inak, súčasťou ceny je aj daň z pridanej hodnoty, príslušná spotrebná daň a pri dovážanom tovare aj clo a iné platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi.

Odvolací súd zistil z obsahu samotnej zmluvy o dielo zo dňa X.X.XXXX, ktorú účastníci konania pomenovali Dohoda o vykonaní prác na OD G., Tr. M. XX, N. , že účastníci konania v tejto zmluve dohodli cenu za všetky práce, vrátane dopravy a odvozu materiálu vo výške XXX XXX,XX Sk - XXX XXX,XX Sk. To znamená, že podľa citovaného ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách súčasťou tejto dohodnutej ceny bola aj DPH, pretože účastníci konania v zmluve o dielo nedohodli, že táto cena je bez DPH, preto platí zákonná domnienka, že súčasťou je aj DPH.

V konaní nebolo sporné, že žalovaná uhradila žalobcovi zálohu na túto cenu diela XXX XXX,XX Sk a zvyšok ceny diela do sumy až dohodnutých XXX XXX,XX Sk vo výške XXX XXX,XX Sk žalovaná neuhradila. Predmetom tohto konania je uplatnená pohľadávka žalobcu v nižšej sume - vo výške XXX XXX,XX Sk, ktorej súčasťou je aj DPH. Neobstojí preto argumentácia žalovanej v odvolaní, že súd prvého stupňa nezisťoval konečnú cenu diela bez DPH, pretože toto zisťovanie by pre konanie malo význam len vtedy, ak by účastníci konania dohodli cenu diela bez DPH. Takúto dohodu účastníci o cene neuzatvorili v samotnej zmluve o dielo, preto platí, že súčasťou dohodnutej ceny diela bola aj DPH.

K samotnej výške DPH, resp. k obdobiu kedy vzniklo zdaniteľné plnenie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, odvolací súd uvádza, že zdaniteľné plnenie pri zmluve o dielo vzniká dňom dodania zdaniteľného plnenia, teda dňom ukončenia a odovzdania diela. Predmetné dielo nebolo ukončené v roku XXXX, aj keď účastníci konania si v zmluve o dielo dohodli termín ukončenia prác XX.X.XXXX. To, že dielo nebolo ukončené k tomuto dohodnutému termínu vyplýva aj z listu samotnej žalovanej z XX.XX.XXXX, ktorým reklamuje u žalobcu nekvalitnosť prevedenej práce a uvádza, že časť dohodnutých prác nebola vykonaná: vyspravky na stenách II. poschodia ste nepreviedli, na streche I. poschodia ste neodstránili starú krytinu , atď. Znamená to, že aj napriek dohodnutému termínu vykonania diela do XX.X.XXXX, ani XX.XX.XXXX ešte žalobca dielo nedokončil. Preto, ak žalobca faktúrou č. X/XXXX z XX.X.XXXX vyfakturoval žalovanej cenu prác vo výške XXX XXX,XX Sk, vrátane XX % DPH, platnej v roku XXXX keď fakturáciu realizoval, postupoval v súlade s citovaným ustanovením § 3 ods. 3 zákona o cenách a § 19 ods. 1 zákona o DPH a správne do ceny prác zahrnul aj DPH 19 %, keďže žalobca je od XX.X.XXXX platcom DPH, ako to vyplýva z predloženého osvedčenia o registrácii pre DPH č. XXX/XXXXX/XX zo dňa XX.XX.XXXX vydaného Daňovým úradom v Levoči (č.l. 241 spisu) .

Odvolací súd nepovažuje za dôvodné ani ďalšie tvrdenie žalovanej v odvolaní, že súd prvého stupňa nezohľadnil pri započítaní pohľadávky položku vo výške X XXX,XX Sk, uplatnenú žalovanou v tomto konaní v kompenzačnej námietke zo X.X.XXXX. Z obsahu tejto kompenzačnej námietky suma X XXX,XX Sk nevyplýva. Z kompenzačnej námietky vyplýva suma X XXX,XX Sk a XXX,XX Sk, teda spolu X XXX,XX Sk (XXX,XX eur) , ako náklady na upratovania a odstránenie stavebných odpadov. Žalovaná však v konaní nepreukázala žiadnym dôkazným prostriedkom, že vynaložila na upratovanie sumu X XXX,XX Sk, preto súd prvého stupňa správne v tejto časti kompenzačnej námietke žalovanej nevyhovel.

Žalovaná za tretiu vadu rozhodnutia súdu prvého stupňa považuje to, že súd prvého stupňa uznal jej kompenzačnú námietku o XXX XXX,XX Sk (X XXX,XX eur) za náklady na uvedenie bleskozvodu do pôvodného stavu, iba v rozsahu X/X, teda vo výške X XXX,XX eur. Odvolací súd k tomuto tvrdeniu zistil z obsahu spisu, že žalovaná toto poškodenie bleskozvodu zo strany žalobcu, nereklamovala u žalobcu ani v jednej z dvoch písomných reklamácií, ktoré mu zaslala - reklamácia z XX.XX.XXXX a zo XX.X.XXXX, ani to neuvádzala v podanom odpore proti platobnému rozkazu. Žalovaná neuniesla teda dôkazné bremeno v konaní o tomto svojom tvrdení, že bleskozvod poškodil žalobca pri realizovaní stavebných prác na streche stavby. Z predložených listinných dôkazov žalovanou však vyplýva, že žalovaná uzatvorila daň XX.XX.XXXX dohodu s Q. B. - S., H. 2, N., ktorou si u neho objednala práce: uviesť bleskozvodné zariadenie do pôvodného stavu po oprave strechy a vykonať revíziu bleskozvodného zariadenia na stavbe OD G., Tr. M. XX, N. . Z ďalšieho listinného dôkazu - faktúry č. XX/XX/XXXX zo dňa XX.XX.XXXX vyplýva, že Q. B. - S. vyfakturoval žalovanej XXX XXX,XX Sk za dohodnuté práce na bleskozvodnom zariadení a z výdavkového pokladničného dokladu zo dňa XX.XX.XXXX vyplýva, že žalovaná uhradila Q. B. cenu XXX XXX,XX Sk za faktúru č. XX/XX/XXXX. V konaní však boli rozporné tvrdenia účastníkov konania o tom, či žalobca poškodil bleskozvody pri vykonávaní predmetných prác. M. O. M., ktorý tieto práce na streche vykonával, uviedol, že bleskozvody spätne namontovali. Za takéhoto skutkového stavu by nesporne vznikli nepomerne vysoké náklady na preukázanie, či opravy a revízia bleskozvodov si vyžiadali práve práce žalobcu na streche, alebo či by tieto náklady na opravy a revíziu bleskozvodov vznikli aj keď možno v nižšej sume a žalovaná by ich musela vynaložiť z dôvodu bežnej opravy a pravidelnej revízie bleskozvodov. Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa postupoval správne, ak na posudzovanie kompenzačnej námietky žalovanej v tejto časti nákladov na opravu a revíziu bleskozvodov použil ustanovenie § 136 Občianskeho súdneho poriadku a výšku oprávnených nákladov, za ktoré nesie zodpovednosť žalobca, určil voľnou úvahou a z celkových preukázaných nákladov X XXX,XX eur (XXX XXX,XX Sk) priznal X/X, teda X XXX,XX eur.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak zaviazal žalovanú na zaplatenie X XXX,XX eur aj po zohľadnení o uplatnenej kompenzačnej námietke zo strany žalovanej a taktiež správne zaviazal žalovanú na zaplatenie zákonného 15 % úroku z omeškania. Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom prvom výroku ako vecne správny.

O trovách tohto odvolacieho konania rozhodne súd prvého stupňa v rozhodnutí o trovách konania na súde prvého stupňa, keďže o trovách konania na súde prvého stupňa v napadnutom rozsudku nerozhodol (§ 224 ods. 4 O.s.p.) .

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.