KSKE 4 Cob 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209214054 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209214054.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C.-C., s.r.o., X. XX, F., G.: XX XXX XXX zastúpený advokátkou U.. O. Y., O. XX, O., proti žalovanej: G. O., nar. XX.XX.XXXX, G. XX, O., adresa doručovania P.O.W. S-XX, XXX XX O., zastúpená euroadvokátom P.. S. P., M. 7, O., o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu O. II, zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/XXX/ XXXX-XXX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o náhrade trov konania žalobcovi a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa

- konanie v časti istiny vo výške XXX,XX eura a v časti XX,XX% ročného úroku z omeškania zo sumy XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia a XX,XX% ročného úroku z omeškania zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia zastavil

- žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi X.XXX,XX eura so XX,XX% ročným úrokom z omeškania zo sumy X.XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia, zo sumy XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia a zo sumy XXX,XX eura od XX.XX.XXXX do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku

- žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške XXX,XX eura, ktorú sumu uložil žalovanej zaplatiť na účet advokátky U.. O. Y. do troch dní od právoplatnosti rozsudku

- nariadil učtárni Okresného súdu O. II zaplatiť trovy právneho zastúpenia žalovanej vo výške XXX,XX eura na účet P.. S. P. do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že žalovaná si objednala u žalobcu tovar, ktorý jej žalobca v dohodnutých termínoch dodal a žalovaná prevzatie tovaru potvrdila podpisom a pečiatkou na dodacích listoch. Účastníci konania teda ústne uzavreli kúpne zmluvy, na základe ktorých žalobca plnil a dodal žalovanej tovar, ale žalovaná kúpnu cenu vyúčtovanú faktúrami nezaplatila. Kúpnu cenu tovaru vyúčtoval žalobca faktúrou č. XXXXXXXX v sume X.XXX,XX eura, splatnou XX.X.XXXX, ktorú žalovaná čiastočne v sume XXX,XX eura zaplatila; č. XXXXXXXX na sumu XXX,XX eura, splatnou X.XX.XXXX, z ktorej žalovaná zaplatila XXX,XX eura; č. XXXXXXXX na sumu X.XXX,XX eura splatná XX.XX.XXXX, čiastočne zaplatená žalovanou vo výške XX,XX eura; č. XXXXXXXX na sumu XXX,XX eura splatná X.XX.XXXX zaplatená čiastočne v sume XXX,XX eura; č. XXXXXXXX na sumu XXX,XX eura splatná X.XX.XXXX, ktorá bola zaplatená len čiastočne vo výške XXX,XX eura; č. XXXXXXXX na

sumu XXX,XX eura splatná XX.XX.XXXX uhradená len čiastočne v sume XXX,XX eura; č. XXXXXXXX na sumu XXX,XX eura splatná XX.XX.XXXX a zaplatená len čiastočne vo výške XXX,XX eura a č. XXXXXXXX na XXX,XX eura splatná XX.XX.XXXX, ktorá bola taktiež zaplatená len čiastočne v sume XXX,XX eura. Žalobca žiadal zaplatiť zostatky uvedených faktúr vo výške X.XXX,XX eura. Žalovaná namietala výšku uplatnenej pohľadávky a tvrdila, že žalobcovi je dlžná len sumu X.XXX,XX eura. Žalobca uznal, že došlo k úhrade niektorých faktúr tvoriacich istinu a vzal žalobu späť v sume XXX,XX eura a v úroku z omeškania vo výške XX,XX% ročne zo sumy XXX,XX eura od XX.X.XXXX do zaplatenia a vo výške XX,XX% ročne zo sumy XXX,XX eura od X.XX.XXXX do zaplatenia. V tejto časti súd prvého stupňa konanie so súhlasom žalovanej podľa § 96 ods. 1 a 2 O. s. p. zastavil.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 409 ods. 1, § 443 ods. 1, § 447, § 448 ods. 1, § 407 ods. 3, § 365 a § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka a konštatoval, že účastníci konania uzavreli kúpnu zmluvu, na základe ktorej žalobca dodal žalovanej tovar, ktorého cenu žalovaná sčasti vo výške X.XXX,XX eura neuhradila. Zaviazal ju preto zostatok kúpnej ceny v tejto výške žalobcovi zaplatiť. Súčasne uložil žalovanej aj povinnosť zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania, pretože sa dostala do omeškania so splnením peňažného záväzku, a to v sadzbe o XX% vyššej, ako bola základná úroková sadzba Národnej banky X. v rozhodnom období (X,XX% ročne) .

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 3 O. s. p. a žalovanej uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške XXX,XX eura pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh na začatie konania vo výške XXX,- eur a z trov právneho zastúpenia z hodnoty X.XXX,XX eura v sume XXX,XX eura za 5 úkonov právnej služby podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a/, c/, d/, § 16 ods. 3 a § 18 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby, účasť na 3 pojednávaniach, z toho jedno nemeritórne) 4x po XXX,XX eura a 1x XX,XX eura, režijný paušál 2x po X,XX eura, 1x X,XX eura a 2x po X,XX eura a XX% T. v sume XXX,XX eura. Žalobcovi nepriznal náhradu trov za ďalšiu poradu s klientom dňa X.XX.XXXX. Súd prvého stupňa rozhodol podľa § 140 ods. 2 O. s. p. o trovách právneho zastúpenia žalovanej a priznal odmenu advokáta podľa § 14 ods. 2 vyhlášky za zastupovanie osoby v materiálnej núdzi vo veciach upravených Obchodným zákonníkom výške XXX eur a režijný paušál 3x po X,XX eura a 1x X,XX eura.

Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie žalovaná. Odvolaním napadla len výrok rozsudku o náhrade trov konania žalobcovi. Navrhla, aby odvolací súd zrušil rozsudok v napadnutej časti a vec vrátil súdu prvého stupňa na nové konanie. Odvolanie odôvodnila nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa, ktorý rozhodol podľa § 142 ods. 3 O. s. p., hoci žalobca mal v konaní úspech len čiastočný. Súd prvého stupňa pritom vychádzal z uplatnenej sumy X.XXX,XX eura, pričom žalobcovi bola priznaná len suma X.XXX,XX eura, teda bol neúspešný v XX,XX%, čo nemožno považovať za nepatrný neúspech. Zdôraznil, že súd prvého stupňa mal vychádzať pri rozhodovaní o náhrade trov konania z ustanovenia § 142 ods. 2 O. s. p. a priznať žalobcovi náhradu trov konania vo výške XX,X % zo súdneho poplatku a tiež z trov právneho zastúpenia, a to zo sumy, v ktorej bol úspešný. Žiadal priznať trovy odvolacieho konania v sume XX,XX eura.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti potvrdiť a žiadal priznať mu aj trovy odvolacieho konania vo výške XX,XX eura. Tvrdil, že pri podaní žalobného návrhu vychádzal zo správne zistených skutočností, keďže žalovaný neuhradil kúpnu cenu dodaného tovaru riadne a včas. Až na pojednávaní sa dozvedel o tom, že žalovaný zaplatil časť žalovanej sumy ešte pred podaním žaloby, ale pod inými evidenčnými číslami faktúr, pod akými ich vystavil žalobca ako dodávateľ. Žalovaný tak subjektívne zavinil, že žalobca sa dostal do omylu a v dobrej viere uplatnil v žalobe uvedenú sumu. Ak by bol žalovaný uhradil vystavené faktúry správne, neboli by vznikli žalobcovi vyššie trovy konania. Poukázal na ustanovenie § 147 O. s. p. a tvrdil, že má nárok na náhradu plných trov konania aj podľa § 146 ods. 2 O. s. p., lebo k čiastočnému späťvzatiu žaloby došlo zavinením žalovaného.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej v rozsahu podaného odvolania podľa § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde

o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti trovám konania, a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 142 ods. 1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

V citovanom ustanovení je vyjadrená zásada zodpovednosti účastníka za výsledok sporového konania. Zásada úspechu v sporovom konaní je hlavnou zásadou, ktorá ovláda rozhodovanie o nákladoch konania. Navrhovateľ má v konaní plný úspech, ak súd jeho žalobnému návrhu v plnom rozsahu vyhovel, odporca je úspešný vtedy, ak žaloba bola celkom zamietnutá. V spore úspešná strana má potom nárok aj na plnú náhradu trov konania.

Ak nemá žiaden z účastníkov plný úspech a každý z nich je úspešný len čiastočne, môže súd napriek tomu priznať plnú náhradu trov konania podľa § 142 ods. 3 O. s. p., ak neúspech úspešnejšieho účastníka konania v pomere k jeho úspechu bol len nepatrný, alebo ak rozhodnutie súdu záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu a podľa nich bolo účastníkov priznané menej, ako žiadal.

V prípade, že úspech a neúspech účastníkov konania je len čiastočný a nie sú podmienky pre priznanie plnej náhrady úspešnejšiemu účastníkovi, súd rozhodne podľa § 142 ods. 2 O. s. p. a náhradu trov rozdelí podľa pomeru ich úspechu a neúspechu vo veci. Ak je pomer úspechu a neúspechu strán približne rovnaký, vysloví, že žiaden z účastníkov nemá na náhradu trov právo, teda každý z nich znáša svoje trovy sám.

Podľa § 146 ods. 2 O. s. p. ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Platná právna úprava náhrady trov zastaveného konania v prvej vete citovaného ustanovenia vyjadruje zásadu zodpovednosti účastníka sporového konania za zavinenie na zastavení konania. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia možno posudzovať výlučne z procesného hľadiska. V prípade, že navrhovateľ vzal svoju žalobu späť, zásadne platí, že procesne zavinil zastavenie konania a je preto povinný uhradiť jeho trovy. Druhá veta citovaného ustanovenia je výnimkou z uvedenej zásady a uplatňuje sa vtedy, keď pre správanie odporcu došlo k späťvzatiu dôvodne podanej žaloby. Predpokladom rozhodnutia o trovách konania podľa § 146 ods. 2 druhej vety O. s. p. je teda jednak dôvodne podaná žaloba a jednak skutočnosť, že k späťvzatiu došlo pre správanie sa odporcu v období nasledujúcom po podaní žaloby.

V posudzovanej veci žalobe nebolo vyhovené v plnom rozsahu, preto musí byť náhrada trov konania podľa § 142 ods. 2 O. s. p. pomerne rozdelená. Pomer sa určuje ako rozdiel (%) úspechu jedného účastníka po odpočítaní (%) jeho neúspechu. Ak bolo konanie sčasti zastavené, súd prihliadne na to, či a kto zavinil, že došlo k zastaveniu konania (prvý krok) a následne súd podľa tohto záveru hodnotí podľa § 142 ods. 2 O. s. p., v akej časti bol ten-ktorý účastník úspešný (druhý krok) .

Súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania v danej veci podľa ustanovenia § 142 ods. 3 O. s. p., svoje rozhodnutie však vôbec neodôvodnil. Nemožno preto zistiť, na ktorých z troch dôvodov uvedených v tomto ustanovení založil svoje rozhodnutie. Ak vychádzal z toho, že neúspech žalobcu v konaní je nepatrný (keďže znalecké dokazovanie nebolo vo veci vykonané a rozhodnutie nezáviselo od úvahy súdu, ako napríklad pri nemajetkovej ujme, ale od predložených dôkazov) , neuviedol dôvody, ktoré považoval za podstatné pre tento svoj záver. Žalobca vzal totiž žalobu späť o sumu XXX,XX eura, čo predstavuje XX,X% žalobcom pôvodne uplatneného nároku, nemožno preto konštatovať, že bol neúspešný v nepatrnej časti žalovanej sumy.

Odvolací súd zdôrazňuje, že aj rozhodnutie o nákladoch konania musí byť vždy riadne odôvodnené. Nestačí len odkaz na príslušné ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku. Nedodržanie tejto zásady je porušením práva účastníka na spravodlivý proces podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd a spôsobuje, že konanie je zaťažené inou vadou (§ 205 ods. 2 písm. b/ O. s. p.) , ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a zároveň je porušením konkrétneho procesného ustanovenia, ktorého bezprostredným následkom je odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom.

Súd prvého stupňa sa pri rozhodovaní o trovách konania neriadil citovanými zákonnými ustanoveniami a svoje rozhodnutie jasne a zrozumiteľne neodôvodnil. Odvolací súd preto zrušil rozsudok vo výroku o trovách konania podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude posúdiť zavinenie účastníkov na zastavení konania podľa ustanovenia § 146 ods. 2 O. s. p., následne podľa tohto záveru zhodnotí podľa § 142 ods. 2 O. s. p. úspech účastníkov v konaní a o náhrade trov konania opätovne rozhodne riadne odôvodneným a preskúmateľným rozhodnutím.

V novom rozhodnutí rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.)

Súd prvého stupňa je podľa § 226 O. s. p. viazaný právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v tomto zrušujúcom rozhodnutí.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.