KSKE 4 Cob 63/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/63/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203018 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203018.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B. stavebná sporiteľňa, a.s., Z. XX, Z., R.: XX XXX XXX, proti žalovanej: L. W., nar. XX.X.XXXX, V. 8, N., R.: XX XXX XXX, o zaplatenie XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu N. II, č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o úroku z omeškania a vo výroku o povinnosti žalovanej zaplatiť dlh do X dní od právoplatnosti rozsudku a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanú zaviazal zaplatiť žalobcovi XXX,XX eur s X % úrokom z omeškania ročne od XX.XX.XXXX do zaplatenia, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume XX,XX eur, t.j. zaplatený súdny poplatok, ktorú je žalovaná povinná zaplatiť na účet žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca v tomto konaní sa domáhal zaplatenia XXX,XX eur z toho dôvodu, že so žalovanou uzatvoril dňa X.XX.XXXX zmluvu o obchodnom zastúpení, ktorou sa žalovaná zaviazala vyvíjať pre žalobcu činnosť smerujúcu k uzatvoreniu zmlúv o stavebnom sporení, vlastnú aktivizáciu u klientov a vykonávať poradenstvo v oblasti sporenia. Zmluvné strany ukončili zmluvný vzťah ku dňu XX.X.XXXX. Žalobca uzatvoril so žalovanou dňa X.XX.XXXX dohodu o poskytovaní preddavku na zapracovanie a poskytol žalovanej preddavok vo výške XX XXX,XX Sk, ktorý mala žalovaná splácať zrážkami z jej provízneho účtu pravidelnými mesačnými splátkami po X XXX,XX Sk. Žalovaná však nemala dostatok finančných prostriedkov na svojom províznom účte a preddavok nesplácala. Ku dňu skončenia zmluvného vzťahu k XX.X.XXXX žalobca vykonal vyúčtovanie poskytnutého preddavku, podľa ktorého bola žalovaná povinná zaplatiť žalobcovi dlžnú sumu XXX,XX eur (XX XXX,XX Sk) . Na základe dohodnutého splátkového kalendára žalovaná čiastočne plnila, zostatok dlhu predstavuje žalovanú sumu XXX,XX eur.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa viacerých zákonných ustanovení, ktoré v napadnutom rozsudku doslovne citoval a to ustanovenia § 153a ods. 1 a § 157 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, § 273 ods. 1, 2, § 652 ods. 1, § 653, § 654 ods. 1, 2, § 659 ods. 1, § 662 ods. 1, 2, 3, § 365, § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ďalej súd prvého stupňa podľa § 160 ods. 1 O.s.p. zohľadnil výšku žalovanej sumy a skutočnosť, že v priebehu konania neboli zistené a preukázané majetkové pomery žalovanej odôvodňujúce potrebu a nevyhnutnosť zaviazať žalovanú na splácanie dlhu v splátkach.

O náhrade trov konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania XX,XX eur za súdny poplatok za návrh.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podala v zákonnej lehote odvolanie žalovaná. Uviedla, že odvolanie podáva proti povinnosti zaplatiť úrok z omeškania X % ročne. Ďalej uviedla, že sa nebráni uhradiť svoj dlh žalobcovi. Z dôvodu svojej dlhodobej nezamestnanosti nie je schopná platiť splátky, ktoré jej žalobca určil. V dohľadnej dobe sa jej rysuje práca a vtedy bude môcť zaplatiť svoj dlh v určených splátkach. Ako dôkaz o svojich finančných pomeroch prikladá doklad z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny N. o poberaní sociálnych dávok. Ďalej uviedla, že je samoživiteľkou dvoch neplnoletých detí.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovanej uviedol, že nesúhlasí s odvolaním žalovanej, ktorým navrhuje zmeniť rozsudok tak, aby mohla dlh splácať v splátkach a nesplácať úroky z omeškania. Uviedol, že žalovaná mala v minulosti viacero možností na platenie dlhu v splátkach, vrátane dohody so žalobcom, pričom svoje povinnosti neplnila a dohodnuté splátky neplatila.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovanej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 Os..p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Podľa § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Podľa § 160 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do troch dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia.

Z obsahu odvolania žalovanej vyplýva, že odvolanie podáva proti výroku rozsudku, ktorým bola zaviazaná zaplatiť X % úrok z omeškanie ročne od XX.XX.XXXX do zaplatenia zo sumy XXX,XX eur a proti výroku o zročnosti dlhu určeného súdom prvého stupňa do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Z obsahu napadnutého rozsudku vôbec nevyplýva ako súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaná je povinná zaplatiť žalobcovi priznanú pohľadávku s X % úrokom z omeškania ročne od XX.XX.XXXX. Súd prvého stupňa citoval v odôvodnení rozsudku ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka o omeškaní dlžníka, avšak vôbec neuviedol, ako toto zákonné ustanovenie aplikoval na prejednávanú vec. Len samotné citovanie zákonného ustanovenia nemožno považovať za právne posúdenie veci. Pri právnom hodnotení veci musí súd uviesť akými vlastnými úvahami sa riadil pri aplikovaní citovaného zákonného ustanovenia na prejednávanú vec v napadnutej časti o úroku z omeškania.

Tým, že odôvodnenie rozsudku neobsahuje takéto právne posúdenie veci a neobsahuje ani uvedenie žiadnych dôvodov svedčiacich o tom, kedy predmetný dlh žalovanej sa stal splatným a teda odkedy sa žalovaná dostala do omeškania s jeho splácaním a neobsahuje ani odôvodnenie, prečo súd prvého stupňa priznal úrok z omeškania práve od XX.XX.XXXX a práve vo výške X % ročne, je rozsudok v tejto časti nepreskúmateľný.

Neuvedenie dôvodov rozhodnutia spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia, pretože účastníkom konania nie je zrejmé, na základe akej vlastnej právnej úvahy súd dospel k rozhodnutiu a preto ani nemajú možnosť v odvolacom konaní sa vecne brániť a konať pred súdom. Nepreskúmateľné súdne rozhodnutia zakladajú aj protiústavný stav, pretože podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa ukladá súdom, aby zákonom ustanoveným postupom v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. poskytovali ochranu právam, ktoré sú predmetom Občianskeho súdneho konania. Ak by námietky uvádzané žalovanou v

odvolaní posúdil iba odvolací súd bez toho, že ich predtým posudzoval súd prvého stupňa, bola by tým účastníkovi, v neprospech ktorého by odvolací súd uvedené námietky vyhodnotil, odňatá možnosť konať pred súdom.

Odvolací súd ďalej poukazuje, že takými istými vadami - neuvedenie dôvodov a absencia právneho posúdenia veci, trpí aj výrok rozsudku o zročnosti dlhu podľa § 160 ods. 1 O.s.p., ktorý súd prvého stupňa určil do 3 dní. Žalovaná už v odpore proti vydanému platobnému rozkazu v tomto konaní žiadala, aby jej súd povolil splátky po XX,XX eur mesačne. Súd žalovanú nevyzval, aby preukázala svoje majetkové a finančné pomery, na ktoré poukázala v odpore proti platobnému rozkazu. Aj napriek tomu vo veci rozhodol. Preto je rozsudok súdu prvého stupňa o určení zročnosti dlhu do X dní predčasný, rozhodnutie v tejto časti je bez riadneho zistenia skutkového stavu o majetkových pomeroch žalovanej. V odvolaní žalovaná predložila potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi za rok XXXX a rok XXXX.

Odvolací súd preto podľa § 221 ods. 1 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, pretože účastníkovi konania sa postupom súdu prvého stupňa odňala možnosť konať pred súdom a zrušil rozhodnutie aj podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p., pretože súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho predpisu a nedostatočne zistil skutkový stav. Podľa § 221 ods. 2 O.s.p. v zrušenom rozsahu vec vrátil súdu prvého stupňa.

Úlohou súdu prvého stupňa bude v ďalšom konaní doplniť dokazovanie o majetkových pomeroch žalovanej a posúdiť, či sú u nej splnené podmienky pre povolenie splátok dlhu podľa § 160 ods. 1 O.s.p., zistiť kedy bol predmetný dlh žalovanej splatný a zistiť výšku úrokov z omeškania - zákonných alebo zmluvných, riadne to odôvodniť v súlade s ustanovením § 157 ods. 2 O.s.p.

Podľa § 226 O.s.p. je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu vysloveným v tomto zrušujúcom rozhodnutí.

Podľa § 224 ods. 3 O.s.p. súd prvého stupňa v novom rozhodnutí rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.