KSKE 4 Cob 67/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 67/2012

KS v Košiciach, dátum 04.10.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 67/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111214019 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111214019.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: X. K., a.s., X. 9, V. V., D.: XX XXX XXX, zastúpeného P.. E. P., advokátkou, Q. XX, Poproč, proti žalovanému: U. K. s.r.o., X. 2, A., D.: XX XXX XXX, o zaplatenie X XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu A. I, č.k. XCb/ XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie žaloby.

Z r u š u j e rozsudok Okresného súdu A. I č.k. XCb/XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX a konanie zastavuje.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi X XXX,XX eur do X dní od právoplatnosti rozsudku a nahradiť trovy konania X XXX,XX eur pozostávajúcich zo súdneho poplatku XXX,XX eur a trov právneho zastúpenia XXX,XX eur na účet právnej zástupkyne žalobcu, to všetko do X dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že vo veci rozhodol rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, pretože boli splnené všetky zákonom požadované podmienky pre jeho vydanie z toho dôvodu, že žalovaný sa v súdom stanovenej lehote nevyjadril k návrhu na začatie konania a na pojednávanie konané dňa XX.X.XXXX sa bez ospravedlnenia nedostavil. Súd prvého stupňa mal v konaní za preukázané, že nárok žalobcu na vydanie uplatneného bezdôvodného obohatenia X XXX,XX eur titulom vrátenia pomernej časti vopred zaplatenej odplaty za XX kalendárnych mesiacov trvania zmluvy o obchodnej spolupráci týkajúcej sa prevádzky golfového klubu T. v G. údolí v A., je dôvodné.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania X XXX,XX eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, ktorý označil ako návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie a odvolanie proti rozsudku. Uviedol, že neboli splnené podmienky na vydanie rozsudku pre zmeškanie a preto je rozhodnutie súdu prvého stupňa nesprávne. Uviedol, že konateľ žalovaného sa v decembri roku XXXX a januári XXXX, približne X týždne dlhodobo nezdržiaval v

mieste sídla, bol na plánovanej zimnej dovolenke mimo územia Slovenskej republiky a nemal vedomosť o začatom súdnom konaní, nemohol predpokladať, že mu bude doručené predvolanie na pojednávanie, z toho dôvodu sa nevyjadril k žalobe a nezúčastnil sa na pojednávaní. Navrhol, aby bol zrušený rozsudok pre zmeškanie, vec aby bola vrátená na ďalšie konanie prvostupňovému súdu.

Po podaní odvolania žalovaného proti rozsudku, žalobca písomným podaním zo dňa X.X.XXXX, ktoré doručil súdu prvého stupňa dňa X.X.XXXX, vzal žalobu v celom rozsahu späť a navrhol konanie zastaviť. Bližšie dôvody späťvzatia návrhu neuviedol.

Podľa § 208 Občianskeho súdneho poriadku, ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Odvolací súd, potom ako vo veci rozhodol súd prvého stupňa rozsudkom a žalovaný proti nemu podal odvolanie, teda rozsudok súdu prvého stupňa nenadobudol ešte právoplatnosť a žalobca zobral návrh na začatie konania späť, o tomto späťvzatí návrhu rozhodol odvolací súd podľa citovaného ustanovenia § 208 Občianskeho súdneho poriadku.

Odvolací súd doručoval žalovanému kópiu späťvzatia žaloby spolu s výzvou zo dňa XX.X.XXXX, aby oznámil, či súhlasí so späťvzatím žaloby. Túto výzvu odvolací súd doručoval žalovanému na adresu jeho sídla zapísanú v obchodnom registri X. 2, A.. X. zásielka sa vrátila späť s tým, že adresát si neprevzal výzvu v odbernej lehote. Odvolací súd opätovne doručoval túto výzvu pre žalovaného na adresu jeho konateľa Bc. K. F., X. 2, A.. Táto výzva sa opakovane vrátila odvolaciemu súdu dňa 19.9.2012 s tým, že zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote. Odvolací súd podľa § 101 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku predpokladal, že žalovaný nemá námietky proti späťvzatiu návrhu, so späťvzatím návrhu súhlasí.

Pretože žalobca zobral návrh na začatie konania späť potom ako rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť v dôsledku odvolania žalovaného, odvolací súd meritórne neprejednal odvolanie žalovaného ale v dôsledku späťvzatia žaloby pripustil späťvzatie žaloby, zrušil napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil podľa citovaného ustanovenia § 208 Občianskeho súdneho poriadku.

O trovách konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, pretože konanie bolo zastavené.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.