KSKE 4 Cob 70/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 70/2012

KS v Košiciach, dátum 26.06.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 70/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211203864 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211203864.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I. s.r.o., Na F. XXX/XXX, XXX XX F. 6, C. republika, IČO: XXX XX XXX, I., s.r.o., organizačná zložka v X. republike, O. XX, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX, zastúpeného ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU GUNIŠ & PARTNERS, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 36 862 657, proti žalovanému: I. X., spol. s r. o., A. XX, XXX XX O., IČO: XX XXX XXX o zaplatenie 15.346,05 eura s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 12.1.2012 č. k. 34Cb/109/2011-60, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 15.346,05 eura s úrokom z omeškania vo výške 14,25% ročne zo sumy 6.754,63 eura od 28.10.2008 do zaplatenia a zo sumy 8.591,42 eura od 25.11.2008 do zaplatenia a trovy konania 2.717,38 eura na účet právneho zástupcu žalobcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že účastníci konania uzavreli ústne nájomnú zmluvu podľa objednávky žalovaného z 9.5.2008, ktorej predmetom bol nájom 2 ks pracovných plošín Z80/60RT a pracovnej plošiny GS590/RT za dohodnutú cenu. Žalobca vyúčtoval žalovanému nájomné faktúrami č. XXXXXXXXX z 12.9.2008 splatnej 27.10.2008 v sume 6.754,63 eura a č. XXXXXXXXX z 10.10.2008 splatnej 24.11.2008 v sume 8.591,42 eura. Nájomné žalovaný riadne a včas nezaplatil.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 663 až 665 ods. 1 a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka a žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi dohodnuté nájomné v žalovanej výške. Pretože sa žalovaný dostal do omeškania so splnením peňažného záväzku, súd prvého stupňa mu podľa § 365 až 369 Obchodného zákonníka uložil aj povinnosť zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania 14,25% ročne z dlžnej sumy jednotlivých faktúr odo dňa nasledujúceho po ich splatnosti až do zaplatenia.

O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní plne úspešný, priznal náhradu trov konania pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh na začatie konania 920,50 eura a z trov právneho zastúpenia v sume 1.796,88 eura podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za 3 úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, písomné podanie vo veci samej a účasť na pojednávaní) po 320,34 eura, režijný paušál 2x po 7,41 eura a 1x 7,63 eura, cestovné na pojednávanie z Bratislavy do Košíc a späť vo výške 259,73 eura a náhradu za stratu času za 20 polhodín po 12,71 eura v sume 254,20 eura.

Proti tomuto rozsudku sa žalovaný v plnom rozsahu odvolal.

Vzhľadom na to, že jeho podanie nemalo náležitosti odvolania podľa § 205 ods. 2 O. s. p., súd prvého stupňa uznesením z 20.3.2012 vyzval žalovaného, aby svoje podanie doplnil v lehote 10 dní od doručenia výzvy, poučil ho o tom, ako má doplnenie vykonať a tom, že jeho odvolanie odmietne, ak v stanovenej lehote svoje podanie nedoplní. Žalovaný si uznesenie súdu podľa oznámenia poštového doručovateľa v odbernej lehote nevyzdvihol.

Z výpisu z obchodného registra odvolací súd zistil, že od 22.3.2012 došlo k zmene obchodného mena žalovaného z pôvodného I. s.r.o. na I. X., spol. s r.o.

E. súd prejednal odvolanie podľa § 214 ods. 2 O. s. p. bez nariadenia pojednávania, lebo dospel k záveru, že odvolanie žalovaného nebolo podané včas.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Podľa § 204 ods. 1 veta prvá O. s. p. odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

Z obsahu spisu vyplýva, že rozsudok súdu prvého stupňa prevzal žalovaný dňa 29.2.2012. Lehota na podanie odvolania začala plynúť dňom 1.3.2012, pretože do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty (§ 57 ods. 1 O. s. p.) , teda k doručeniu rozsudku žalovanému. Koniec lehoty pripadol na deň 15.3.2001 - štvrtok, pracovný deň.

Žalovaný podal odvolanie na poštovú prepravu dňa 16.3.2011 (piatok) , teda po uplynutí zákonnej lehoty na podanie odvolania.

Odvolací súd preto odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. a/ O. s. p. ako neskoro podané odmietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.