KSKE 4 Cob 76/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/76/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7212205627 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7212205627.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: O. G., a.s., U. XX, O., G.: XX XXX XXX, proti odporcovi: S. banka, akciová spoločnosť, M. námestie 3, W., G.: XX XXX XXX, zastúpeného: Q. P. & partners s.r.o., F. 2, XXX XX W., G.: XX XXX XXX, o nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu proti uzneseniu Okresného súdu O. II, č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, v spojení s opravným uznesením č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa XX.X.XXXX takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výrokoch:

- o povinnosti odporcu umožniť a strpieť nakladanie navrhovateľa so všetkými peňažnými prostriedkami na účtoch č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/ XXXX a č. XXXXXXXXXX/XXXX vedených odporcom,

- o povinnosti odporcu zdržať sa nakladania s peňažnými prostriedkami odporcu na účtoch č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX a č. XXXXXXXXXX/XXXX vedených odporcom,

- o povinnosti navrhovateľa podať na príslušnom súde návrh na začatie konanie o náhradu škody proti odporcovi, v lehote do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia,

- o povinnosti odporcu nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume XX,XX eur, do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

M e n í uznesenie vo výroku o povinnosti odporcu zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči odporcovi proti pohľadávkam odporcu voči navrhovateľovi tak, že odporca je povinný zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči navrhovateľovi oproti pohľadávkam navrhovateľa voči odporcovi.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením odporcovi uložil povinnosť umožniť a strpieť nakladanie navrhovateľa so všetkými peňažnými prostriedkami na účtoch č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXX/ XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX a č. XXXXXXXXXX/XXXX vedených odporcom. Zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči odporcovi oproti pohľadávkam odporcu voči navrhovateľovi. Zdržať sa nakladania s peňažnými prostriedkami odporcu na účtoch č. XXXXXXXXXX/ XXXX, č. XXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX a č. XXXXXXXXXX/ XXXX vedených odporcom. Uložil navrhovateľovi, aby v lehote do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia podal na príslušnom súde návrh na začatie konania o náhradu škody proti odporcovi. Uložil odporcovi povinnosť nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume XX,XX eur, do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že navrhovateľ návrhom doručeným súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX žiadal, aby súd nariadil predbežné opatrenie pred začatím súdneho konania, v ktorom by uložil odporcovi povinnosť - umožniť, strpieť nakladenie navrhovateľa so všetkými peňažnými prostriedkami na účtoch č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX a č. XXXXXXXXXX/XXXX vedených odporcom, ďalej povinnosť zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči odporcovi oproti pohľadávkam odporcu voči navrhovateľovi a tiež zdržať sa nakladania s peňažnými prostriedkami odporcu na účtoch č. XXXXXXXXXX/XXXX, č. XXXXXXXXX, č. XXXXXXXXXX/XXXX, č.XXXXXXXXXX/XXXX a č. XXXXXXXXXX/XXXX vedených odporcom. Zároveň s týmto návrhom navrhovateľ doložil listinné dôkazy osvedčujúce jeho tvrdenia v návrhu na nariadenie predbežného opatrenia.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 74 ods. 1, § 76 ods. 1, 3, 4 O.s.p., § 77 ods. 1 písm. a) O.s.p. upravujúcimi nariadenie predbežného opatrenia. Uviedol, že sa stotožnil so skutkovými a právnymi dôvodmi návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a preto mu v celom rozsahu vyhovel. Uviedol, že ďalšie dôvody rozhodnutia podľa § 76 ods. 4 O.s.p. preto už neuvádza.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a úspešnému navrhovateľovi priznal náhradu trov konania XX,XX eur za súdny poplatok za návrh, na náhradu ktorého zaviazal neúspešného odporcu.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie odporca a to v celom rozsahu. Uviedol, že konanie má inú vadu, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie vo veci podľa § 205 ods. 2 písm. b) O.s.p., súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam podľa § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p. a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. Odporca uviedol, že navrhovateľ podal návrh na nariadenie predbežného opatrenia na miestne nepríslušný Okresný súd O. II, pretože miestne príslušným súdom na prejednanie veci je Okresný súd W. I, v obvode ktorého má sídlo odporca. Uviedol, že v prejednávanej veci nie sú dané zákonné predpoklady a dôvody na stanovenie miestnej príslušnosti danej na výber podľa § 87 písm. c) O.s.p. pre Okresný súd O. II, pretože navrhovateľ a odporca sú v zmluvnom vzťahu na základe dvoch úverových zmlúv, ktoré s navrhovateľom uzatvorila centrála odporcu v W., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu W. I - S. banka, akciová spoločnosť so sídlom M. námestie 3, W., G.: XX XXX XXX. To znamená, že zmluvnou stranou s navrhovateľom bola výlučne centrála a nie firemné centrum v O. na Q. ulici, ako sa mylne domnieva navrhovateľ, pretože firemné centrum neprijalo žiadne rozhodnutie, nevykonalo žiadne úkony zo zmlúv v mene odporcu a vo svojom mene s navrhovateľom. C. centrum O. s odporcom komunikovalo len v jednej veci a to konkrétne, že doručilo navrhovateľovi upozornenie o prípade neplnenia zo dňa XX.X.XXXX . Aj sám navrhovateľ považoval za stranu sporu centrálu odporcu v W., čo potvrdzuje aj to, že navrhovateľ svoju odpoveď na upozornenie o prípade neplnenie zo dňa XX.X.XXXX neadresoval firemnému centru, ale centrále v W.. C. centrum odporcu nenapĺňa ani pojmové znaky organizačnej zložky podniku v zmysle ustanovenia § 7 Obchodného zákonníka, pretože odporca nemá zriadené žiadne organizačné zložky, odštepné závody, ani iné organizačné zložky podľa Obchodného zákonníka, alebo osobitného zákona. Firemné centrum je iba pracoviskom odporcu bez toho, aby spĺňalo pojmové znaky organizačnej zložky podľa zákona, preto neboli splnené zákonné predpoklady stanovenia miestnej príslušnosti danej na výber podľa § 87 písm. c) O.s.p. a preto na prejednanie veci je miestne príslušným súdom podľa § 85 ods. 2 O.s.p. súd, v obvode ktorého má odporca sídlo - E. súd W. I. Odporca navrhol, aby súd bezodkladne vec postúpil na prejednanie miestne príslušnému E. súdu W. I.

Ďalej odporca v odvolaní poukázal na zmätočnosť výroku uznesenia súdu prvého stupňa a to v druhom výroku rozhodnutia, v ktorom súd prvého stupňa uložil odporcovi povinnosť zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči odporcovi, oproti pohľadávkam odporcu voči navrhovateľovi. Tento výrok je zmätočný, pretože pohľadávky odporcu voči odporcovi neexistujú a preto je vylúčené aj ich započítavanie. Súd prvého stupňa preto bez posúdenia petitu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia tomuto vyhovel v celom rozsahu, aj napriek tomu, že petit návrhu bol zmätočný, v dôsledku

toho neurčitý a nevykonateľný. Z toho vyplýva nesprávne rozhodnutie súdu prvého stupňa, pretože má inú vadu.

Ďalej odporca poukázal na zmätočné stanovenie skutkového stavu navrhovateľom, keď navrhovateľ tvrdí, že odporca splnil porušené povinnosti ako malo vyplývať z jeho odpovede na upozornenie o prípade neplnenia. Odporca uviedol, že je zrejmé, že odporca žiadne povinnosti plniť nemal, nakoľko na splnenie povinnosti bol povinný navrhovateľ, ktorý predmetnú odpoveď vyhotovil. Uviedol, že odporca oprávnene zablokoval účty navrhovateľa ku dňu XX.X.XXXX, pretože navrhovateľ ako dlžník nesplnil alebo porušil svoje záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy a preto podľa bodu XX.X. písm. i) všeobecných úverových podmienok (Q.) nastal prípad neplnenia a preto bol odporca oprávnený zablokovať účty navrhovateľa, vedené v jeho peňažnom ústave. Uviedol, že odporca ako veriteľ vyhotovil dňa XX.X.XXXX upozornenie o prípade neplnenia , ktorým navrhovateľa ako dlžníka upozornil, že nie sú splnené záväzky navrhovateľa ako dlžníka uvedené v bode X.X. písm. f) , g) , h) úverovej zmluvy č. 1 a v bode 7.1. písm. d) , e) , o) , úverovej zmluvy č. 2. Na toto písomné upozornenie o prípade neplnenia reagoval navrhovateľ písomnou odpoveďou zo dňa XX.X.XXXX, ktorú doručil odporcovi XX.X.XXXX. V tejto odpovedi navrhovateľ uznal nesplnenie svojich záväzkov uvedených v upozornení a to v bodoch X.X. písm. f) , g) , h) a v bode 7.1 písm. d) , e) , o) úverovej zmluvy. Navrhovateľ v odpovedi zároveň uviedol, že si plní svoje záväzky uvedené v bode X.X. písm. f) , g) a v bode X.X. písm. d) , e) . Sporným teda zostalo splnenie záväzku zo strany navrhovateľa v bode X.X. písm. h) úverovej zmluvy č. 1 a v bode X.X. písm. o) úverovej zmluvy 2, ktorý stanovoval záväzok navrhovateľa ako dlžníka zabezpečiť počas trvania zmlúv stanovené hodnoty určitých finančných ukazovateľov, tak aby tieto ukazovatele neklesli pod tieto stanovené hodnoty. Podľa finančných výkazov, ktoré mal k dispozícii odporca, neboli splnené záväzky navrhovateľa v bode X.X. písm. h) a v bode X.X. písm. o) , pretože navrhovateľ nezabezpečil počas trvania úverových zmlúv požadované hodnoty finančných ukazovateľov. Súčasne navrhovateľ v odpovedi na upozornenie uviedol, že nie je možné z jeho strany zabezpečiť, resp. stanoviť porušenie alebo neporušenie záväzku vyplývajúceho z bodu X.X. písm. h) a bodu X.X. písm. o) úverových zmlúv. Súčasne navrhovateľ v odpovedi uviedol, že môže splniť tieto záväzky, avšak bude si to vyžadovať isté časové obdobie. Odporca však zistil z finančných výkazov skupiny O. M., že navrhovateľ nezabezpečil finančné ukazovatele, ktoré bol podľa zmlúv zaviazaný zabezpečiť a stanovené hodnoty klesli pod požadovanú výšku, preto nie je pravdivé tvrdenie navrhovateľa, že nie je možné stanoviť porušenie alebo neporušenie jeho záväzku. Odporca uviedol, že v prejednávanej veci bolo nutné posúdiť, či nesplnenie záväzku navrhovateľa stanoveného v bode X.X. písm. h) a v bode X.X. písm. o) úverovej zmluvy bolo vôbec možné dodatočne splniť a v prípade, ak by dodatočné splnenie tohto záväzku možné nebolo, aplikácie bodu XX.X. písm. i) všeobecných úverových podmienok by bola vylúčená a nesplnenie záväzku by sa automaticky považovalo za prípad neplnenia. Odporca bol preto podľa bodu XX.X. písm. c) VÚP oprávnený zablokovať účty navrhovateľa, čo aj urobil dňa XX.X.XXXX. Odporca preto konal v súlade so zmluvnými podmienkami a neporušil žiadnu zmluvnú ani zákonnú povinnosť voči navrhovateľovi. Oprávnene zablokoval účty navrhovateľa a toto blokovanie účtov nezakladá zodpovednosť odporcu za vznik prípadnej škody, ktorá vznikla navrhovateľovi, resp. tretím stranám v dôsledku porušenia zmluvných povinností navrhovateľa voči odporcovi. Odporca žiadnu svoju povinnosť neporušil. K porušeniu povinnosti došlo iba na strane navrhovateľa a preto navrhovateľovi preukázateľne nevznikla škoda. Preukázateľne nevznikla škoda, za ktorú by zodpovedal odporca. Odporca ďalej poukázal na to, že súd prvého stupňa v napadnutom uznesení o nariadení predbežného opatrenia využil možnosť odôvodnenia tohto rozhodnutia v tzv. skrátenej forme podľa § 76 ods. 4 O.s.p. bez uvedenia ďalších dôvodov. V samotnom návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia však skutkové a právne dôvody absentujú a preto nie je jasné, prečo je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov konania podľa § 74 Občianskeho súdneho poriadku. Navrhovateľ v návrhu uviedol, že postupom odporcu, teda zablokovaním účtov navrhovateľa bolo navrhovateľovi znemožnené, aby realizoval a plnil zmluvy uzatvorené so svojimi dodávateľmi a plnil svoje záväzky, čím je ohrozená ďalšia spolupráca navrhovateľa s obchodnými partnermi. Ďalej navrhovateľ v návrhu poukazuje na vznik škody vo výške XX XXX,XX eur, pozostávajúcej z úrokov z omeškania z dôvodu nerealizovania prevodných príkazov, ďalej poukazuje na bezprostredne hroziacu ujmu na svojej dobrej povesti ako aj hroziace zmluvné pokuty vo výške okolo XX XXX XXX,XX eur. Toto tvrdenie však navrhovateľ podľa názoru odporcu nepreukázal, pretože nepredložil k tomu žiadne listinné, ani iné dôkazy. Taktiež nepreukázal vzťah predbežného opatrenia k budúcemu konaniu vo veci samej tak ako to vyžaduje zákon a platná judikatúra. Poukázal na to, že zdržanie sa započítavania pohľadávok, resp. zdržania sa nakladania s peňažnými prostriedkami na účtoch však nemá žiaden súvis, resp. vzťah

k nároku, ktorý má byť uplatnený vo veci samej o náhradu škody v dôsledku údajne neoprávnenej blokácie účtov navrhovateľa. Odporca poukázal na to, že nariadením tohto predbežného opatrenia práve naopak dochádza k neoprávnenému zásahu do práv odporcu a do práv tretích osôb, pretože odporca má zákonné a zmluvné povinnosti za určitých podmienok nakladať s peňažnými prostriedkami na účtoch navrhovateľa, napr. vo vzťahu k prebiehajúcemu exekučnému konaniu na základe exekučných príkazov, kedy je odporca ako banka zo zákona povinná nakladať s peňažnými prostriedkami na účtoch navrhovateľa za účelom plnenia zákonných povinností. Žalobca taktiež je povinný nakladať s účtami navrhovateľa na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej dňa XX.X.XXXX medzi odporcom, navrhovateľom a B.-importnou bankou X. republiky na základe výzvy B.-importnej banky X. republiky. Uložením tohto predbežného opatrenia tak hrozí bezprostredná ujma nielen odporcovi ale aj týmto tretím osobám.

Odporca poukázal ďalej na to, že nie je mu zrejmé, aké pomery účastníkov je potrebné upraviť predbežným opatrením, keď na jednej strane navrhovateľ požaduje možnosť nakladať s prostriedkami na svojich účtoch, ktoré pre neho vedie odporca a na druhej strane uvádza, že nároky odporcu sú naďalej zabezpečené záložným právom k pohľadávkam navrhovateľa a odporca je voči navrhovateľovi aj v postavení záložného veriteľa. Túto skutočnosť súd prvého stupňa nezobral do úvahy keď bez všetkého vyhovel návrhu navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia a umožnil navrhovateľovi nakladať s peňažnými prostriedkami na úkor zabezpečených pohľadávok odporcu voči navrhovateľovi. Poukázal ešte na to, že odporca sám zverejnil na svojej webovej stránke informáciu, že dňom X.X.XXXX končí podnikanie v A., C., X., F., P., X. a H.. Odporca uviedol, že neboli splnené podmienky pre nariadenie tohto predbežného opatrenia a preto navrhol, aby odvolací súd návrh na nariadenie predbežného opatrenia zamietol.

Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu uviedol, že rozhodnutie súdu prvého stupňa považuje za vecne správne a navrhuje, aby odvolací súd ho v celom rozsahu potvrdil s prípadnou opravou zrejmej nesprávnosti v druhom výroku rozhodnutia tak, ako navrhovateľ navrhol túto zrejmú nesprávnosť opraviť vo svojom písomnom podaní zo dňa XX.X.XXXX. Uviedol, že nepovažuje za dôvodnú námietku miestnej nepríslušnosti Okresného súdu O. II, pretože upozornenie o prípade neplnenia zo dňa XX.X.XXXX za odporcu vypracovalo jeho firemné centrum a navrhovateľovi ho toto firemné centrum doručilo. Išlo teda o úkon tejto organizačnej zložky odporcu voči navrhovateľovi, nakoľko je podpísaný osobami oprávnenými konať za odporcu prostredníctvom tejto organizačnej zložky - G.. P. W., manager profesionál firemného centra O. a G.. P. Q., manager senior firemného centra O.. Teda práve táto organizačná zložka odporcu konala voči navrhovateľovi pri vyhotovení, podpísaní a doručení upozornenia o prípade neplnenia, ktoré je kľúčovým právnym úkonom, z ktorého následne vzišla blokácia účtov navrhovateľa vedených u odporcu a vznikla následná škoda a ušlý zisk pre navrhovateľa. To znamená, že toto súdne konanie bolo priamo vyvolané týmto upozornením o prípade neplnenie zo strany firemného centra odporcu v O.. Preto navrhovateľ nepovažuje za dôvodnú námietku odporcu o miestnej nepríslušnosti Okresného súdu O. II na konanie v tejto veci. Vo veci samej navrhovateľ uviedol, že je podstatné to, že odporca potvrdil skutočnosť, že od XX.X.XXXX zablokoval účty navrhovateľa, čo samo o sebe odôvodňuje potrebu predbežnej úpravy. Odporca skutočne účty navrhovateľa blokoval od XX.X.XXXX, pričom platby v niektorých prípadoch realizoval, ale až po následných urgenciách, dokonca odporca aj pred dátumom XX.X.XXXX niektoré platby na príkaz navrhovateľa z účtu neuhrádzal, čo vyplýva zo zoznamu príkazov na platbu zo systému L.. Niektoré platby nerealizoval a niektoré realizoval s oneskorením. Navrhovateľ ďalej uviedol, že odporca v odvolaní rozsiahlo argumentuje tým, že k blokácii účtov došlo v súlade so zmluvami o úvere. Túto argumentáciu považuje navrhovateľ za právne bezvýznamnú, keďže otázka porušenia zmluvných, alebo zákonných povinností odporcom a jeho právnych následkov, bude predmetom konania a dokazovania vo veci samej. Sám odporca preukázateľne prejavil vôľu nespájať upozornenie o prípade neplnenia s právnym následkom zablokovania účtov , čo vyplýva z e- mailovej pošty zo XX.X.XXXX, ktorým podpredseda predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa odporcu G.. P. J. oznámil navrhovateľovi nasledovné: v nadväznosti na upozornenie o prípade neplnenia doručeného dnes spoločnosti O. G., a.s. Vám oznamujeme, že naďalej pretrváva záujem uzatvoriť nový zmluvný vzťah zo strany S. banky, a.s. a uvedené upozornenie považujte za informáciu. Túto skutočnosť potvrdzuje realizácia platobného styku, ktorý pokračuje v dohodnutom režime . Z toho teda vyplýva, že odporca nemôže žiadnym spôsobom právne odôvodniť definitívne zablokovanie účtov navrhovateľa dňa XX.X.XXXX. Toto odporca vo svojom odvolaní zamlčal a rozsiahlo argumentoval iba údajným porušením zmluvy zo strany navrhovateľa namiesto pravdivého opísania skutkového stavu.

K námietke ohľadom nepreukázania naliehavosti dočasnej úpravy pomerov navrhovateľ uviedol, že osvedčil potrebu dočasnej úpravy pomerov účastníkov konania a to už tým, že odporca sám uznal to, že od XX.X.XXXX zabránil navrhovateľovi nakladať s peňažnými prostriedkami na svojich účtoch vedených odporcom. Vzhľadom na ekonomické pomery navrhovateľa, ktoré odporca nespochybnil a vzhľadom na ekonomickú silu odporcu nie je ani len možné reálne uvažovať o tom, že by obmedzenie odporcu uložené predbežným opatrením predstavovalo pre neho neprimeranú záťaž. Naopak na strane navrhovateľa takýto zásah - blokácie účtov navrhovateľa má pre navrhovateľa negatívny dopad, pretože musel ukončiť podnikateľskú činnosť v niektorých európskych krajinách a preto potreba predbežného opatrenia na zamedzenie negatívnych následkov konania odporcu je o to naliehavejšia. Z konania a vyjadrenia odporcu je zrejmé, že voči navrhovateľovi bude uplatňovať pohľadávky titulom údajného porušenia úverových zmlúv a preto je potrebné vzájomné práva a povinnosti medzi účastníkmi konania, ktoré sú sporné, dočasne upraviť navrhovaným predbežným opatrením. Toto predbežné opatrenie má dočasne upraviť pomery, keďže odporca zabránil dispozícii navrhovateľa s časťou jeho majetku a potreba tejto dispozície bezprostredne súvisí s nárokmi navrhovateľa vo veci samej, keď výška škody spôsobenej navrhovateľovi, bude bezprostredne súvisieť s jeho schopnosťou plniť svoje povinnosti voči dodávateľom. Navrhovateľ navrhol, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil, s prípadnou opravou zrejmej nesprávnosti v bode 2. výroku rozhodnutia.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podmienky nariadenia predbežného opatrenia pred začatím konania podľa ustanovení § 74 ods. 1, § 76 ods. 1 písm. e) , f) Občianskeho súdneho poriadku, ktoré citoval súd prvého stupňa v napadnutom uznesení sú totožné s podmienkami, ktoré zákon ustanovuje pre nariadenie predbežného opatrenia po začatí konania. Súčasťou zásadného práva účastníka konania na súdnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky je aj rozhodnutie súdu o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie ako zákonný inštitút má slúžiť na rýchlu ochranu a pružné riešenie spornej situácie, ktorá nastala medzi účastníkmi konania. Predbežné opatrenie má dočasný charakter a pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na vydanie konečného rozhodnutia, pretože inak by nebol rozdiel medzi konečným rozhodnutím a predbežným opatrením. Neznamená to však, že by bolo možné vydať predbežné opatrenie len na základe návrhu bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti potrebné pre záver o pravdepodobnosti nároku, o ktorom sa má poskytnúť predbežná ochrana, ako aj osvedčenie, že je tu nebezpečie bezprostredne hroziacej ujmy pre navrhovateľa. Predbežné opatrenie plní okrem iného prevenčnú činnosť ako jednu zo súčastí činnosti súdov a občianskom súdnom konaní, v ktorom súdy sú povinné dbať, aby nedochádzalo k porušeniu práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, aby sa práva nezneužívali na úkor týchto osôb v zmysle ustanovenia § 2 Občianskeho súdneho poriadku. Ďalšou zákonnou podmienkou pre nariadenie predbežného opatrenia je naliehavosť požadovanej úpravy, ktorou sa má zabrániť vzniku, alebo rozširovaniu škody, či inej ujmy na strane navrhovateľa. Ujma musí hroziť bezprostredne a navrhované predbežné opatrenie má zabrániť tomu, aby došlo k jej vzniku, alebo k narastaniu ujmy.

V posudzovanej veci nie je sporné, že navrhovateľ má svoje peňažné prostriedky vložené na piatich účtoch, vedených v peňažnom ústave odporcu. Taktiež nie je sporné, že účastníci konania uzatvorili dve úverové zmluvy, na základe ktorých odporca poskytol navrhovateľovi úver. Súčasťou úverových zmlúv boli všeobecné úverové podmienky (VÚP) , na základe ktorých odporca po posúdení, že navrhovateľ porušil VÚP, doručil navrhovateľovi upozornenie o prípade neplnenia a zamedzil navrhovateľovi voľne nakladať so svojimi peňažnými prostriedkami vloženými na účtoch vedených v peňažnom ústave odporcu. Odvolací súd dospel k záveru, že odporca ako peňažný ústav je povinný na základe zmluvy o bežnom účte uzatvorenej s navrhovateľom ako s klientom vykonávať platby z bežného účtu v súlade so zmluvou o bežnom účte v zmysle § 709 ods. 1 Obchodného zákonníka a podľa § 2 ods. 2 a § 3 zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách, ktorý je špecifickou zákonnou úpravou k všeobecnej úprave zmluvy o bežnom účte upravenej v ustanoveniach §§ 708 - 715 Obchodného zákonníka. Banka teda

nemôže so zverenými peňažnými prostriedkami nakladať svojvoľne, v rozpore so zákonom a zmluvou o bežnom účte.

Navrhovateľ v konaní preukázal, že odporca mu znemožnil nakladať so svojimi peňažnými prostriedkami na predmetných účtoch, čo v odvolaní potvrdil aj odporca, avšak odporca nepreukázal a ani v odvolacom konaní nedoložil žiadne relevantné listinné dôkazy, svedčiace o tom, že navrhovateľ porušil body č. X.X. písm. f) , g) , h) a body č. X.X. d) , e) , o) VÚP a že neodstránil porušenie VÚP v bodoch X.X. h) a X.X. o) VÚP. Aby odporca ako banka mohol tak výrazne zasiahnuť do majetkovej sféry navrhovateľa, že mu znemožní disponovať s vlastnými peňažnými prostriedkami, musí byť oprávnenosť takéhoto zásahu bez akýchkoľvek pochybností preukázaná. Musí byť preukázaná tak, ako keby navrhovateľ mal svoje peňažné prostriedky vložené na účtoch vedených nie u odporcu, ale v inom peňažnom ústave a odporca ako veriteľ navrhovateľa zo zmlúv o úvere by navrhoval aby súd predbežným opatrením zakázal navrhovateľovi nakladať so svojimi peňažnými prostriedkami, pretože navrhovateľ porušuje VÚP. Odporca toto vôbec nepreukázal. Navyše bod XX.X. VÚP, na základe ktorého odporca zablokoval predmetné peňažné prostriedky navrhovateľa na účtoch, je neurčitý, pretože použitý pojem prípad neplnenia , ktorý ak nastane, môže viesť k blokácii účtov klienta, nie je v článku R. VÚP jasne definovaný. Je definovaný pomerne rozsiahlo vo bodoch XX.X. písm. a) - t) , teda v XX bodoch, avšak v písomnom upozornení o prípade neplnenia z XX.X.XXXX, odporca neuvádza žiaden z bodov článku XX.X. písm. a) - t) VÚP, ktoré mal navrhovateľ porušiť v dôsledku čoho odporca mohol podľa bodu XX.X. VÚP zablokovať účty navrhovateľa podľa bodu XX.X. VÚP.

Odvolací súd poukazuje na to, že blokácia peňažných prostriedkov, bez akéhokoľvek obmedzenia na účtoch podnikateľského subjektu, akým je navrhovateľ, je v konečnom dôsledku voči tomuto podnikateľskému subjektu likvidačný krok, pretože každý podnikateľský subjekt si kumuluje svoje peňažné prostriedky v peňažnom ústave preto, aby z nich uhrádzal svoje záväzky plynúce z podnikania v lehote splatnosti. Odporca je tiež jedným z veriteľov navrhovateľa, avšak odporca nemôže svoje pohľadávky voči navrhovateľovi samouspokojiť blokovaním účtov navrhovateľa na úkor ostatných veriteľov navrhovateľa.

Z uvedeného vyplýva, že je daná naliehavosť pre odstránenie tohto nežiaduceho stavu - blokovania účtov navrhovateľa, pretože neuhrádzanie záväzkov ostatných veriteľov navrhovateľa v dôsledku tejto blokácie nepochybne vedie k vzniku sankcií za omeškanie navrhovateľa s úhradou svojich záväzkov. Tiež môže viesť k vzniku škôd v dôsledku blokovania ďalšieho podnikania navrhovateľa, pretože podnikanie bez peňažných prostriedkov nie je možné.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa rozhodol správne, ak zakázal odporcovi obmedzovať navrhovateľa v nakladaní s vlastnými peňažnými prostriedkami a jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči navrhovateľovi, preto podľa § 219 O.s.p. odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v prvom a treťom výroku a taktiež v napadnutom štvrtom a piatom výroku ako vecne správne.

Podľa § 220 O.s.p. odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v druhom výroku tak, že odporcovi uložil povinnosť zdržať sa započítania svojich pohľadávok voči navrhovateľovi oproti pohľadávkam navrhovateľa voči odporcovi. Súd prvého stupňa v napadnutom uznesení uložil odporcovi zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči odporcovi, oproti pohľadávkam odporcu voči navrhovateľovi, čo je zjavná nesprávnosť v označení zmluvných strán - účastníkov konania, pretože sú zjavne zamenení. Súd prvého stupňa mal túto zjavnú nesprávnosť navrhovateľa v samotnom návrhu opraviť a vyhovieť návrhu navrhovateľa z XX.X.XXXX na opravu tejto zjavnej nesprávnosti. Keďže súd prvého stupňa nepostupoval podľa § 164 O.s.p. a túto zrejmú nesprávnosť v napadnutom uznesení neopravil ani v uznesení o návrhu na opravu tejto zjavnej nesprávnosti, odvolací súd túto vadu odstránil tak, že zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a označil správne účastníkov konania tak, že zakázal odporcovi zdržať sa započítavania svojich pohľadávok voči navrhovateľovi oproti pohľadávkam navrhovateľa voči odporcovi.

K námietke miestnej nepríslušnosti súdu prvého stupňa zo strany odporcu odvolací súd udáva, že súd prvého stupňa nepochybil, ak vydal navrhované predbežné opatrenie, keďže návrh na nariadenie predbežného opatrenia aj listinný dôkaz - upozornenie o prípade neplanenia z XX.X.XXXX, vypracovaného za odporcu jeho firemným centrom O., nasvedčovali o miestnej príslušnosti Okresného súdu O. II danej na výber podľa § 87 písm. c) O.s.p. V prípade, ak by aj Okresný súd O. II nebol miestne príslušný na konanie v tejto veci, na jej prejednanie však nie je daná výlučná miestna príslušnosť podľa § 88 O.s.p., preto súd podľa § 105 ods. 1 O.s.p. nemohol sám skúmať miestnu príslušnosť. Ak túto miestnu príslušnosť Okresného súdu O. II namietal odporca pri prvom úkone, ktorý mu v tomto konaní patrí - odvolanie proti uzneseniu o nariadení predbežného opatrenia, až po tomto jeho úkone môže súd prvého stupňa skúmať podmienky svojej miestnej príslušnosti.

Odvolací súd podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa aj vo výroku o trovách konania na súde prvého stupňa ako vecne správne v súlade s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože odporca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a úspešnému navrhovateľovi preukázateľné trovy tohto odvolacieho konania nevznikli, preto mu neboli priznané.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.