KSKE 4 Cob 78/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/78/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711216712 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711216712.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu Z.. L. H. a členov senátu S.. S. E. a Z.. V. V. v právnej veci žalobcu: Y. N., miesto podnikania XXX XX I. XXX, F.: XXXXXXXX, zastúpeného Z.. S. H., advokátom, M. kancelária so sídlom I. 5, S., proti žalovanému: X. N. X. Y.-N., miesto podnikania XXX XX S., S. Y. 4, F.: XXXXXXXX, zastúpenému Z.. V. N., advokátom, M. kancelária so sídlom J.. N. 3, S., o zaplatenie XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu S., č.k. XXCb/X/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania XX,XX eur na účet právneho zástupcu žalobcu do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi XXX,XX eur s X,XX% ročným úrokom z omeškania od XX.X.XXXX do zaplatenia a nahradiť trovy konania vo výške XXX,XX eur, ktoré pozostávajú z náhrady súdneho poplatku XX,XX eur a trov právneho zastúpenia XXX,XX eur, na účet právneho zástupcu žalobcu, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že v konaní bolo preukázané tvrdenie žalobcu, že žalobca vykonal pre žalovaného dielo - zhotovil autoplachtu na náves MI XXX YB a cenu tohto diela žalovanému vyfakturoval faktúrou č. XXXXXX zo dňa XX.X.XXXX v žalovanej výške XXX,XX eur. Žalovaný túto cenu žalobcovi neuhradil. Žalovaný v odpore proti vydanému platobnému rozkazu uviedol, že predmetná plachta mala 3 vady, o ktorých žalobcu riadne informoval, z ktorých žalobca 2 vady odstránil, nebola odstránená 1 vada, a to, že na plachte na strane spolujazdca nesedia očká so zámkom. Túto vadu si žalovaný uplatnil u žalobcu písomne dňa XX.XX.XXXX a vyzval žalobcu na odstránenie vady, túto však žalobca neodstránil, a preto žalovaný nepovažuje dielo za vykonané a riadne odovzdané. Preto ani cena diela nemôže byť splatná. Ďalej žalovaný uviedol, že listom z XX.XX.XXXX odstúpil od predmetnej zmluvy, pretože žalobca v lehote XX dní od doručenia oznámenia o uplatnení práva zo dňa XX.XX.XXXX, vady diela neodstránil. Žalovaný v priebehu konania uviedol, že plachta sadla do očiek, ale bola voľná, pretože žalobca ju vyhotovil dlhšiu oproti pôvodnej plachte, bola voľná a vyzerala neesteticky a pri jazde s návesom sa plachta vydúvala a zasahovala do zorného uhla spätných zrkadiel vodiča. Ďalej žalovaný uviedol, že táto voľnosť plachty má za následok, že na plachtu nemožno umiestniť reklamné potlače, pretože by to esteticky vadilo, s predmetnou autoplachtou bol v inom servise, kde mu oznámili, že autoplachta je zle ušitá, pretože je voľná.

Žalobca v konaní uviedol, že žalovaný si dielo riadne osobne prevzal dňa XX.X.XXXX a pri preberaní tohto diela neoznámil žalobcovi ako zhotoviteľovi vady diela riadne a včas. Pokiaľ by aj išlo o vadu, a to, že nesedia očká a autoplachta je zvlnená, tieto vady sú zjavné vady, ktoré bol žalovaný povinný reklamovať pri prevzatí diela, čo sa v prejednávanej veci nestalo. Preto podľa § 565 Obchodného zákonníka, keďže žalovaný neoznámil žalobcovi včas vady diela, nevzniklo žalovanému ani právo na odstúpenie od zmluvy. Ďalej uviedol, že zo strany žalovaného bolo reklamované len to, že plachta nezapadala do očiek, zapadala do uzatváracieho mechanizmu, iné vady žalovaný nereklamoval. To, že plachta bude dlhšia o 5 cm ako pôvodná plachta, žalobca oznámil žalovanému, ktorý o tom vedel.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil tak, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka. Ďalej súd prvého stupňa v odôvodnení rozsudku citoval ustanovenia § 1, 261 ods. 1, § 344, 548 ods. 1, 554 ods. 1, 536, 561, 562, 420, 428 ods. 2, 3, § 424, 564, 436 ods. 1, 2, 3, 4, § 437, 565, 365, 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Súd posudzoval, či došlo k platnému odstúpeniu od zmluvy zo strany žalovaného jeho písomným podaním zo dňa XX.XX.XXXX a dospel k záveru, že toto odstúpenie od zmluvy je v rozpore s § 565 Obchodného zákonníka, pretože žalovaný nebol oprávnený odstúpiť od zmluvy z toho dôvodu, že pri prevzatí diela uplatnil písomnou reklamáciou iba 1 vadu, a to zapadanie plachty do zámku dverí, ktorá podľa tvrdenia samotného žalovaného bola odstránená do 1 týždňa od odovzdania diela. Vlnitosť plachty, ktorá mala byť spôsobená nesprávnym osadením očiek, ich vzájomnou vzdialenosťou, žalovaný reklamoval až neskôr a ďalšie vady, ktoré uviedol na pojednávaní dňa X.X.XXXX predtým nespomínal. Znamená to, že žalovaný neoznámil žalobcovi ako zhotoviteľovi prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní diela. Preto súd prvého stupňa nemohol priznať žalovanému ako objednávateľovi diela právo zo zodpovednosti za vady, a preto ani žalovaný nebol oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo. Ďalej súd prvého stupňa mal za preukázané, že žalobca uskutočnil pre žalovaného dielo na základe jeho objednávky riadne a včas. Žalovaný ako objednávateľ však svoje povinnosti z tejto zmluvy nesplnil, pretože cenu diela žalobcovi nezaplatil. Preto súd vyhovel žalobe a zaviazal žalovaného na zaplatenie ceny diela XXX,XX eur. Taktiež zaviazal žalovaného na zaplatenie zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka od splatnosti fakturovanej ceny dňa XX.X.XXXX až do jej zaplatenia.

Ďalej súd prvého stupňa uviedol, že vady diela - zapadanie plachty do zámku, žalobca odstránil podľa tvrdenia samotného žalovaného do 1 týždňa od odovzdania diela, teda ešte pred samotnou splatnosťou faktúry. Vady diela tvrdené žalovaným, a to nesprávne osadenie očiek na plachte, a tým spôsobenú vlnitosť plachty, súd nemal za preukázanú, nebolo preukázané, že išlo o vadu diela, keďže sám žalovaný uviedol pri svojom výsluchu, že mu táto skutočnosť pri odovzdaní diela nevadila. Žalovaný nepreukázal svoje tvrdenia, že objednal vyhotovenie plachty totožné s pôvodnou plachtou, pričom v konaní ani nebolo preukázané, že pôvodná a nová plachta sú rozmerovo rozdielne. Preto súd prvého stupňa vychádzal z ustanovenia § 560 ods. 4 a § 420 ods. 2 Obchodného zákonníka, teda, že dielo bolo vyhotovené riadne a hodí sa na účel určený v zmluve. Sám žalovaný potvrdil, že dielo je funkčné, plachta nepremáka a užíva ju. Autoplachta teda slúži svojmu základnému účelu, preto žalovaným tvrdený nenaplnený estetický účel, je právne bezvýznamný.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a zaviazal neúspešného žalovaného na zaplatenie trov konania žalobcu XX,XX eur titulom súdneho poplatku a XXX,XX eur titulom trov právneho zastúpenia za X úkonov právnej pomoci po XX,XX eur - príprava a prevzatie zastúpenia, podanie návrhu, účasť na pojednávaní dňa XX.X.XXXX a XX.X.XXXX, jeden úkon právnej pomoci po XX,XX eur - porada s klientom dňa XX.X.XXXX, 2x režijný paušál po X,XX eur, 3x po X,XX eur, a to podľa § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, 4, § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní vychádzal z názoru, že žalovaný neoznámil žalobcovi vady diela včas, a preto jeho právny úkon - odstúpenie od zmluvy je neplatný. Žalovaný uviedol, že ak žalobca tvrdí, že mu vznikol nárok na zaplatenie ceny diela, mal by uniesť dôkazné bremeno o obsahu podstatnej časti každej zmluvy o dielo, ktorou je predmet diela. Ak žalobca vykonal dielo v rozpore s dohodnutým predmetom diela, dielo má vadu a nebolo preukázané, že by si strany dohodli, že nárok na zaplatenie vznikol odovzdaním diela bez ohľadu na vady alebo nedorobky. Súd prvého stupňa v tomto smere ani nevykonal dokazovanie. Žalobca v konaní nepreukázal, že odovzdal žalovanému dielo, ktoré bolo dohodnuté, pretože nepreukázal, že žalovaný ho požiadal o to, aby urobil plachtu o X cm dlhšiu ako bola pôvodná autoplachta. Súd prvého stupňa uviedol, že žalovaný neuniesol dôkazné bremeno o svojom tvrdení, že objednal vyhotovenie plachty totožné s pôvodnou plachtou. Pravdou je však opak, a to, že žalovaný chcel presne takú istú plachtu, ako bola pôvodná, čo žalobca v konaní ani nenamietal. Sám žalobca na pojednávaní uviedol, že oznámil žalovanému, že autoplachta bude dostatočne veľká, aby sa dala natiahnuť na konštrukciu a zároveň potvrdil, že pri zameriavaní bola na návese stará plachta. Vzhľadom na to žalobcovi nič nebránilo v tom, aby vyhotovil plachtu rovnakých rozmerov, ako bola pôvodná plachta. Žalovaný k samotnému odovzdaniu diela uviedol, že nemal vytvorené riadne podmienky na prevzatie diela, preto nemal faktickú možnosť na riadnu prehliadku pri odovzdaní diela, keďže sa žalobcovi končila pracovná doba. Žalovaný po tom, ako sa vrátil s motorovým vozidlom z Ukrajiny, oznámil žalobcovi vadu diela - vlnitosť plachty a to, že nesedia očká. Táto vada diela sa prejavila pri užívaní plachty, pri jazde, kedy žalovaný zistil nadúvanie plachty v dôsledku vlnitosti, keď plachta zasahovala do zorného uhla vodiča a taktiež pri nakladaní tovaru, keďže bolo treba odplachtovať náves a následne nasadiť plachtu po naložení tovaru späť a pritom zakladať očká. Žalobca na pojednávaní potvrdil, že žalovaný mu asi po X týždňoch volal, že plachta nesedí a je zrejmé, že túto vadu mohol žalovaný zistiť až pri jazde a pri nakladaní tovaru. Sám žalobca výslovne uviedol, že žalovaný mu reklamoval to, že plachta nesedí na krúžkoch, preto žalovaný považuje argumentáciu súdu prvého stupňa o oneskorenom oznámení vád za argumentáciu, ktorá je v rozpore so zisteným skutkovým stavom. Žalobca taktiež potvrdil, že dal pokyn svojim zamestnancom, aby dali dole plachtu z návesu a posunuli krúžky. Vlnitosť však pretrvávala aj po tejto oprave. Ďalej žalovaný poukázal na judikáty o zjavných vadách, za ktoré je možné považovať len také, ktorých existencia je objednávateľovi zrejmá na pohľad. Za zjavné vady pritom nemožno považovať tie vady, ktorých existenciu by musel objednávateľ zisťovať prehliadkou spojenou s deštrukciou diela, prípadne vady, ktoré sa typicky môžu v plnej miere prejaviť až pri užívaní diela. Tým, že žalobca vyhotovil plachtu o X cm dlhšiu, plachta pri nasadzovaní očiek nesedí, je potrebná zvýšená námaha pri jej nasadzovaní, a preto žalobcovi musela byť známa aj vlnitosť plachty. Žalobca preto nemôže uplatniť námietku podľa § 565 Obchodného zákonníka, že objednávateľ nebol oprávnený odstúpiť od zmluvy, pretože žalovaný mu vady neoznámil včas, keďže žalobca vedome vykonal dielo s vadami. Žalovaný navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa a žalobu zamietol.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu žalovaného uviedol, že nepovažuje za správny názor žalovaného, že súd prvého stupňa nedostatočne zistil skutkový stav a vo veci nesprávne rozhodol. Navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok v celom rozsahu ako vecne správny. Uviedol, že z výsluchu účastníkov konania bolo preukázané, že medzi nimi došlo k uzatvoreniu ústnej zmluvy o dielo bez jej bližšej špecifikácie, či už sa týka určenia akosti alebo možnosti odstúpenia od zmluvy. Preto podľa § 344 Obchodného zákonníka súd prvého stupňa mohol na odstúpenie od zmluvy aplikovať iba zákonnú úpravu odstúpenia od zmluvy, čo aj urobil. Ďalej žalobca uviedol, že podľa § 420 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie tovaru, je povinný predávajúci, a teda aj zhotoviteľ diela dodať dielo, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa takýto tovar alebo dielo spravidla používa. Z výpovede žalovaného vyplynulo, že autoplachta, ktorá bola predmetom diela, plní svoju funkciu, jej účel je zachovaný a žalovaný ju doposiaľ užíva. Pokiaľ ide o prevzatie diela, toto dielo si žalovaný riadne prevzal a následne namietal iba tú vadu, že plachta zapadala do zámku zadných dverí, ktorý sa preto nedal zatvoriť. Túto vadu žalobca akceptoval a odstránil. Žiadnu inú vadu v tom čase žalovaný nereklamoval ani nenamietal. Žalovaný pri prehliadke a pri preberaní diela mal zistiť všetky zrejmé vady diela a mal ich oznámiť žalobcovi ako zhotoviteľovi. Žalovaný pri preberaní diela namietal iba jedinú vadu, a to zapadanie plachty do zámku zadných dverí. Žiadnu inú vadu nenamietal, pričom vada voľná plachta nie je vadou, a pokiaľ by aj išlo o vadu, je to vada zrejmá, viditeľná a objednávateľ o nej v čase prevzatia diela vedel. Preto žalobca ako zhotoviteľ namietal nesplnenie oznamovacej povinnosti o vadách diela, a preto odstúpenie od zmluvy o dielo zo strany

žalovaného nepovažuje za platné. Navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozsudok v celom rozsahu a priznal mu trovy odvolacieho konania XX,XX eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods.1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 O.s.p. konštatuje správnosť napadnutého rozsudku a jeho odôvodnenia v napadnutej časti a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa a k odvolaniu žalovaného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p. účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že účastníci konania, teda žalobca aj žalovaný majú procesnú dôkaznú povinnosť, teda povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie svojich tvrdení a tento dôkaz súdu predložiť.

Podľa § 132 ods. 1 O.s.p. dôkazy súd hodnotí podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo za konania najavo, včítane toho, čo uviedli účastníci.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa, z toho čo vyšlo v konaní najavo, vyvodil správne skutkové a právne závery a vo veci správne rozhodol.

V tomto konaní je sporné, či žalovaným namietané zvlnenie plachty namontovanej žalobcom ako zhotoviteľom na náves motorového vozidla podľa uzatvorenej zmluvy o dielo, je vadou a či je vadou zjavnou, alebo inou vadou.

Podľa § 554 ods. 1 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste ustanovenom týmto zákonom. Ak je miestom odovzdania iné miesto, než je uvedené v odsekoch 2 a 4, vyzve zhotoviteľ objednávateľa, aby prevzal dielo.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že objednávateľ - žalovaný nebol povinný prevziať dielo s vadami.

Podľa § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§ 554) ; ak však nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Podľa § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka, zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po čase uvedenom v odseku 2, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

Vady podľa citovaného ustanovenia § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka sú vadami zjavnými, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a ktoré existovali v čase odovzdania diela, alebo v čase prechodu nebezpečenstva za škodu na zhotovenej veci, ak je tento okamih neskorší ako odovzdanie diela. Tieto zjavné vady má objednávateľ zistiť v čase odovzdania diela alebo v čase prechodu nebezpečenstva za škodu. Vady podľa citovaného ustanovenia § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka sú iné vady, a to tie, ktoré sa nedajú zistiť v čase odovzdania diela alebo prechodu nebezpečenstva za škodu a ktoré vznikli po tomto čase. Za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní diela zhotoviteľ zodpovedá, len keď boli spôsobené porušením jeho povinností pri vykonávaní diela. Musí byť splnená podmienka, že tieto vady neboli zistené pri odovzdaní diela, ale v skutočnosti vznikli po určitom čase od odovzdania diela v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa. Tieto skryté vady podľa § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka sa môžu vyskytnúť a objednávateľ ich môže úspešne uplatniť u objednávateľa do dvoch rokov, alebo v záručnej lehote, ak bola poskytnutá zhotoviteľom diela, alebo ak bola dohodnutá medzi zhotoviteľom a objednávateľom diela.

Podľa § 562 ods. 1 Obchodného zákonníka, objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

Podľa citovaného zákonného ustanovenia § 562 ods. 1, objednávateľ je povinný preveriť riadne ukončenie diela pri jeho odovzdaní a ak zistí vady, dielo nemusí prevziať. Pri prevzatí diela je povinný sám dielo prezrieť, alebo zabezpečiť jeho prehliadku inou odbornou osobou. Pri tejto prehliadke by mal zistiť všetky zjavné vady prevzatého diela a oznámiť ich zhotoviteľovi. Nesplnením tejto oznamovacej povinnosti zo strany objednávateľa diela, zákon priamo nespája zánik práva, avšak ak zhotoviteľ v súdnom konaní namieta nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti o zistenej vade, súd na základe tejto námietky nemôže objednávateľovi priznať práva z vád diela.

V prejednávanej veci je nesporné, že žalovaný ako objednávateľ diela, po odovzdaní diela zo strany žalobcu ako zhotoviteľa diela, v deň vystavenia faktúry za cenu diela dňa XX.X.XXXX, písomným podaním z XX.XX.XXXX si uplatnil u žalobcu právo zo zodpovednosti za vady. V tomto písomnom podaní žalovaný uviedol, že dielo má 3 vady, z toho 2 vady už boli odstránené, avšak nedošlo k odstráneniu tretej vady, a to na plachte na strane spolujazdca nesedia očká so zámkom . Teda týmto písomným podaním žalovaný neuplatnil u žalobcu zvlnenie plachty , alebo jej nadúvanie a zásah do zorného poľa spätného zrkadla vodiča , ako to žalovaný tvrdil v priebehu tohto súdneho konania aj v odvolaní. Dokonca žalovaný to neuviedol ani v písomnom odstúpení od zmluvy o dielo zo dňa XX.XX.XXXX a neuviedol to ani v odpore proti platobnému rozkazu zo dňa XX.XX.XXXX. Vadu spočívajúcu vo zvlnení a voľnosti plachty žalovaný namietal až v priebehu tohto súdneho konania, a to na pojednávaní konanom dňa X.X.XXXX a taktiež v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že zvlnenie plachty je vada zjavná, ktorú dielo malo v čase jeho vyhotovenia a v čase odovzdania diela, táto vada sa neobjavila až neskôr, preto žalovaný mal žalobcovi túto zjavnú vadu diela oznámiť už pri preberaní diela, pretože existovala zjavne už pri preberaní diela. Odvolací súd nepovažuje za právne významné pre posúdenie nároku žalovaného z vád diela to, ak tvrdil, že nemal dostatok času na prevzatie diela, pretože žalobcovi sa končila pracovná doba a žalovaný musel s predmetným motorovým vozidlom aj s namontovanou autoplachtou vycestovať na W.. Podľa citovaného ustanovenia § 562 ods. 1 je prehliadka diela objednávateľom po vykonaní diela významným úkonom z hľadiska uplatnenia práv objednávateľa zo zodpovednosti za zjavné vady diela. Žalovaný ako objednávateľ diela preto nemôže namietať, že nemal na tento úkon dostatok času, pretože bolo v

jeho vlastnom záujme dielo si riadne prehliadnuť a až následne ho prevziať, ak by nevykazovalo žiadne vady. Žalovaný mal taktiež možnosť zjavné vady zistené pri preberaní diela, oznámiť žalobcovi ako zhotoviteľovi diela bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil. Žalovaný to aj urobil listom z XX.XX.XXXX, teda po návrate z W., kde musel s predmetným motorovým vozidlom vycestovať, avšak ani v tomto liste z XX.XX.XXXX vadu diela spočívajúcu vo zvlnení plachty, jej nadúvaní a zasahovaní do spätného zrkadla zorného uhla vodiča žalobcovi neoznámil. Takáto vada musela byť žalovanému známa najneskôr po prvej jazde motorovým vozidlom, kedy sa už musela prejaviť.

Odvolací súd preto dospel k záveru, že súd prvého stupňa dospel k správnemu záveru, že odstúpenie žalovaného od zmluvy o dielo písomným podaním z XX.XX.XXXX je neplatným právnym úkonom, pretože je v rozpore s ustanovením § 565 Obchodného zákonníka, pretože žalovaný ako objednávateľ diela nebol oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo, ak neoznámil žalobcovi včas vady diela. Preto je žalovaný povinný zaplatiť žalobcovi cenu diela XXX,XX eur so zákonnými úrokmi z omeškania X,XX % ročne od splatnosti fakturovanej ceny dňa XX.X.XXXX do zaplatenia, pretože žalovaný sa dostal do omeškania so zaplatením tohto peňažného záväzku voči žalobcovi.

Odvolací súd preto podľa § 219 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu vrátane trov konania, ako vecne správny.

O trovách tohto odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnému žalobcovi priznal uplatnené trovy odvolacieho konania XX,XX eur. Pozostávajú z trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, podľa § 10, a to odmena za 1 úkon právnej služby vykonanej v odvolacom konaní - vyjadrenie k odvolaniu žalovaného zo dňa X.X.XXXX zo základu predmetu odvolacieho konania XXX,XX eur vo výške XX,XX eur a režijný paušál X,XX eur podľa § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky. Na náhradu týchto trov odvolacieho konania súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Tento rozsudok bol prijatý pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.