KSKE 4 Cob 85/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/85/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111203372 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111203372.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: M. A. Q., s.r.o., Y. 5, B., D.: XX XXX XXX, zastúpeného spoločnosťou K. A., s.r.o., Y. 5, B., D.: XX XXX XXX, proti žalovanému: K. - A., U. XX, A., D.: XX XXX XXX o zaplatenie XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu A. I, zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.

Svoje rozhodnutie súd prvého stupňa založil na zistení, že pohľadávku proti žalovanému nadobudol žalobca Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX od spoločnosti Q. K., a.s., ktorá uzavrela so žalovaným dňa X.XX.XXXX zmluvu o pripojení podľa zákona č. XXX/XXXX Z. z. o elektronických komunikáciách. Predmetom zmluvy bolo poskytovanie verejnej telefónnej služby poskytovateľom a záväzok žalovaného za poskytnuté služby zaplatiť cenu stanovenú v zmluve a v tarife ST. Ceny poskytnutých služieb vyúčtovaných žalobcom faktúrami č. XXXXXXXXXX z X.X.XXXX vo výške XXX,- Sk, č. XXXXXXXXXX z X.XX.XXXX vo výške X.XXX,XX Sk, č. XXXXXXXXXX z X.XX.XXXX v sume XXX,- Sk a č. XXXXXXXXXX zo X.X.XXXX vo výške XXX,- Sk, žalovaný nezaplatil.

Súd prvého stupňa vec právne posudzoval podľa časti IV. bodu 1., 4., 5. a 9. a časti IX. bodu 3. všeobecných podmienok spoločnosti a tarify Q. K. a. s., podľa § 261 ods. 1, § 262 ods. 1 a 2 a § 1 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka, § 18 v spojení s ustanovením § 19 ods. 2 a § 19a ods. 2, § 20, § 524 a § 526 Občianskeho zákonníka a mal za preukázané, že medzi žalovaným a spoločnosťou Q. K., a.s. vznikol v roku XXXX zmluvný vzťah. S poukazom na ustanovenia § 114 ods. 2, § 120 ods. 1 a 4, § 5 a § 132 Občianskeho súdneho poriadku zdôraznil, že základným predpokladom pre vyhovenie nároku žalobcu v akomkoľvek konaní je preukázanie tzv. vecnej legitimácie, ktorá vyplýva len z hmotného práva a svedčí o tom, kto je nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti, ktorá je predmetom konania. V konaní preto skúmal, či žalobca je oprávnený vymáhať žalovanú pohľadávku od žalovaného, teda či je vlastníkom uvedenej pohľadávky s príslušenstvom. Poukázal na to, že žalobca odvodzuje svoje právo nakladať s pohľadávkou, to znamená, aj vymáhať ju v súdnom konaní, od zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX. Táto zmluva však nebola doložená aj napriek poučeniu súdu, ktoré žalobca prevzal prostredníctvom svojho právneho zástupcu XX.X.XXXX. Navyše, žalobca nepreukázal, že postúpenie pohľadávky bolo oznámené žalovanému postupcom, ani to, že žalovanému bol doručený pokus o pokonávku žalobcu, z ktorého však nevyplýva, kto je postupca, kto je postupník a z akého dôvodu došlo k zmene veriteľa. S poukazom na uvedené mal súd prvého stupňa za to, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie svojho tvrdenia, že je vlastníkom pohľadávky proti žalovanému a teda nepreukázal, že je v konaní vecne aktívne legitimovaný, preto žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 a § 151 ods. 1a 2 O. s. p. a žalobcovi, ktorý nebol v tomto konaní úspešný, náhradu trov konania nepriznal, úspešný žalovaný trovy konania nežiadal.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnutý rozsudok a jeho návrhu vyhovel alebo napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a priznal mu trovy odvolacieho konania. Odvolanie odôvodnil nedostatočne zisteným skutkovým stavom a nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa. Poukázal na to, že zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX je zaregistrovaná na Okresnom súde A. I pod zn. l Q./XXX/XXXX spolu s plnomocenstvom, ktoré je zaregistrované pod zn. lQ./XXX/XXXX. K žalobe pripojil žalobca aj prílohu k zmluve o postúpení pohľadávok, z ktorej vyplýva, že predmetom postúpenia bola aj pohľadávka proti žalovanému. Uviedol, že predmetom postúpenia bolo niekoľko tisíc pohľadávok, ktoré sa nachádzajú len v elektronickej podobe ako príloha k zmluve o postúpení pohľadávok. Pokiaľ súd prvého stupňa poukázal na to, že predložené dôkazy nepreukazujú oznámenie postúpenia pohľadávky žalovanému postupcom, s poukazom na ustanovenie § 526 Občianskeho zákonníka uviedol, že nesplnenie si tejto povinného, resp. nepreukázanie jej splnenie nemá vplyv na uplatnenie práva postupníkom. Žalobca tvrdil, že nebol súdom prvého stupňa vyzvaný na doplnenie dôkazov a mal za to, že všetky relevantné dôkazy predložil. V danom prípade ide o odstrániteľnú vadu konania v zmysle § 104 ods. 2 O. s. p., preto mal súd prvého stupňa žalobcu vyzvať na preukázanie sporných skutočností.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu o veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť pojednávanie, a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Súd prvého stupňa žalobu vo veci zamietol z dôvodu, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno a nepreukázal, že pohľadávku proti žalovanému nadobudol, a teda že je v spore vecne aktívne legitimovaný.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že svoju vecnú aktívnu legitimáciu založil žalobca na zmluve o postúpení pohľadávok, ktorú uzavrel dňa X.X.XXXX s postupcom spoločnosťou Q. K., a. s., B.. K žalobe pripojil zmluvu o pripojení, všeobecné podmienky a tarifu spoločnosti Q. K., a.s. a faktúry, ktorými jeho právny predchodca vyúčtoval žalovanému cenu poskytnutých služieb, a ktorými listinnými dôkazmi žalobca preukazoval vznik zmluvného vzťahu medzi jeho právnym predchodcom spoločnosťou Q. K., a.s. a žalovaným. Je pravdou, že nepripojil k žalobe zmluvu o postúpení pohľadávok, jej existenciu však v závere žaloby preukazoval odkazom na registráciu zmluvy o postúpení pohľadávok na konajúcom súde pod zn. lQ./XXX/XXXX

Odvolací súd si vyžiadal pod uvedenou značkou evidovaný spis a zistil, že dňa X.XX.XXXX bola Okresnému súdu A. I doručená žiadosť právneho zástupcu spoločnosti M. A. Q., s.r.o., B., ktorou žiadal zaregistrovať zmluvu o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX z dôvodu veľkého počtu postúpených pohľadávok v rôznych štádiách konania. Pripojil notársky overenú zmluvu o postúpení pohľadávok uzavretú medzi postupcom Q. K., a.s., B. a postupníkom M. A. Q., s.r.o., B. zo dňa X.X.XXXX. Súčasťou žiadosti bol tiež zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na CD nosiči. E. zo dňa X.XX.XXXX Okresný súd A. oznámil právnemu zástupcovi žalobcu, že uvedené písomnosti, t. j. zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa X.X.XXXX a zoznam pohľadávok v elektronickej podobe na CD nosiči sú evidované na tamojšom súde pod č. XSprV/XXX/XXXX. Podaním, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX, požiadal žalobca o doregistrovanie správnej prílohy k zmluve o postúpení pohľadávok.

Je pravdou, že súd prvého stupňa zaslal žalobcovi prostredníctvom jeho právneho zástupcu uznesenie s výzvou, ktoré prevzal dňa XX.X.XXXX. V tomto podaní vyzval žalobcu, aby sa vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania s tým, že súhlas žalobcu sa nevyžaduje, ak predmet konania predstavuje sumu XXX,- eur, teda v drobných sporoch. V odôvodnení uznesenia cituje

ustanovenia § 30, § 49 ods. 2 až 4, § 120 ods. 4 a § 153 ods. 1 až 3 a ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku. Nemožno však z neho vyvodiť výzvu súdu prvého stupňa žalobcovi na predloženie listinných dôkazov, v danom prípade zmluvy o postúpení pohľadávok.

Ustanovenie § 120 ods. 4 O. s. p. ukladá súdu povinnosť poučiť účastníkov o tom, že všetky dôkazy musia predložiť alebo musia označiť ešte pred vyhlásením rozhodnutia vo veci samej, a tiež o tom, že na dôkazy označené a predložené neskôr sa nebude prihliadať. O tejto povinnosti bol žalobca súdom prvého stupňa písomne poučený v uvedenej výzve, i v predvolaní na pojednávanie, vzhľadom na text žaloby a konajúcemu súdu už skôr zaslané na registráciu listinné dôkazy, o ktoré opieral svoj nárok a preukazoval nimi svoju vecnú aktívnu legitimáciu, nemohli mu byť známe pochybnosti súdu prvého stupňa o jeho vecnej aktívnej legitimácii, pretože na odstránenie tohto nedostatku ho súd prvého stupňa výslovne nevyzval.

Súd prvého stupňa založil svoje rozhodnutie na závere o nedostatku vecnej aktívnej legitimácie žalobcu na podanie žaloby. Vychádzal pritom z neúplne zisteného skutkového stavu veci, pretože nevykonal dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ktoré žalobca označil v žalobe. Takýmto dôkazom je zmluva o postúpení pohľadávok so zoznamom pohľadávok na CD nosiči, ktoré žalobca predložil konajúcemu súdu na registráciu, ako dôkaz na preukázanie vecnej aktívnej legitimácie žalobcu. Súd prvého stupňa si ju však pre rozhodnutie vo veci nezabezpečil, čím odňal žalobcovi ako účastníkovi konania možnosť konať pred súdom. Odvolací súd zdôrazňuje, že samotná existencia zmluvy o postúpení pohľadávok a zoznamu postúpených pohľadávok na CD nosiči ešte nezakladá vecnú aktívnu legitimáciu žalobcu, ale až zistenie, že predmetom postúpenia bola aj pohľadávka proti žalovanému.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f/ a h/ O. s. p. zrušil napadnutý rozsudok a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Úlohou súdu prvého stupňa v ďalšom konaní bude vyžiadať si z príslušného súdneho oddelenia zmluvu o postúpení pohľadávok a zoznam pohľadávok na CD nosiči a zistiť, či aj pohľadávka proti žalovanému bola predmetom postúpenia žalobcovi, prípadne na preukázanie tejto skutočnosti vyzve žalobcu. Následne podľa výsledkov takto vykonaného dokazovania a s prihliadnutím na obsah spisu, príp. aj na ďalšie v konaní vykonané dôkazy, vo veci rozhodne.

V novom rozhodnutí o veci rozhodne súd prvého stupňa aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.) .

Ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, je súd prvého stupňa viazaný právnym názorom odvolacieho súdu (§ 226 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.