KSKE 4 Cob 90/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/90/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811211450 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811211450.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I. G. Z., s.r.o., Q. 5, N., L.: XX XXX XXX zastúpeného spoločnosťou H. G., s.r.o., Q. 5, N., L.: XX XXX XXX, proti žalovanému: Z. O., R. XX, F., t. č. adresa pre doručovanie: C. G., H. M. XX, za účasti vedľajšieho účastníka: R. na ochranu občana spotrebiteľa C., S. XX, A., L.: XX XXX XXX, zastúpeného advokátom M.. L. S., Z. hrdinov XXX/XX, Z., o zaplatenie X.XXX,XX eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku P. súdu F. zo dňa XX.X.XXXX č. k. XXCb/ XX/XXXX-XX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok vo výroku o povinnosti žalobcu uhradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vo výške XXX,XX eura pozostávajúce z trov právneho zastúpenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu M.. L. S..

Žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy odvolacieho konania vo výške XX,XX eura do troch dní od právoplatnosti uznesenia na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka M.. L. S..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu žalobcu zamietol a nepriznal právo na náhradu trov konania medzi žalobcom a žalovaným. Zaviazal žalobcu uhradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia vo výške XXX,XX eura do troch dní na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka M.. L. S..

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že žalovaný a H. banka, a.s., N. uzavreli dňa XX.X.XXXX zmluvu o kontokorentnom úvere, na základe ktorej veriteľ poskytol žalovanému kontokorentný úver vo výške XXX,XX eura (XX.XXX,- Sk) za dohodnutých podmienok. Žalovaný poskytnutý úver čerpal, riadne a včas však dohodnuté splátky neuhrádzal, preto veriteľ listom zo X.XX.XXXX vypovedal zmluvu o kontokorentnom úvere a žiadal zaplatiť celú dlžnú sumu vo výške XX.XXX,XX Sk. Zmluvou o postúpení pohľadávok zo dňa XX.X.XXXX postúpil veriteľ okrem iných aj pohľadávku proti žalovanému spoločnosti I. G. Z., s.r.o., N.. Žalovaný a vedľajší účastník namietali premlčanie nároku žalobcu.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 100 ods. 1 až 3, § 101 a § 103 Občianskeho zákonníka a konštatoval, že právny vzťah medzi účastníkmi konania je občianskoprávnym vzťahom, keďže ide o zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Poukázal na vyjadrenie žalobcu, ktorý uviedol, že žalovaný sa dostal do omeškania s vrátením dlhu od XX.XX.XXXX, žaloba však bola podaná na súde až XX.XX.XXXX, teda po uplynutí trojročnej premlčacej lehoty podľa Občianskeho zákonníka. K zosplatneniu úveru došlo k XX.XX.XXXX, odkedy začala veriteľovi plynúť premlčacia doba, ktorá skončila XX.XX.XXXX.

Vzhľadom na to, že žalobca uplatnil právo až po tomto dátume a žalovaný a vedľajší účastník sa dovolali premlčania, súd prvého stupňa z dôvodu premlčania nároku, žalobu zamietol.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 1 O. s. p. a žalobcovi a žalovanému náhradu trov konania nepriznal, lebo úspešnému žalovanému trovy konania nevznikli a žalobca nebol v konaní úspešný.

Trovy konania súd prvého stupňa priznal vedľajšiemu účastníkovi, ktorý vystupoval na strane úspešného žalovaného. Tieto trovy pozostávajú z trov právneho zastúpenia podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie odporu vo veci) , a to z odmeny 2x po XX,XX eura, režijného paušálu 2x po X,XX eura a XX% DPH vo výške XX,XX eura. Povinnosť uhradiť trovy právneho zastúpenia uložil súd prvého stupňa neúspešnému žalobcovi na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Odvolanie podal len proti výroku rozsudku, ktorým súd prvého stupňa priznal trovy konania vedľajšiemu účastníkovi. Navrhol, aby odvolací súd zmenil rozsudok v jeho napadnutej časti a vedľajšiemu účastníkov trovy konania nepriznal, prípadne rozsudok v napadnutej časti zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Žalobca citoval ustanovenia § 93 ods. 1 a 2, § 142 ods. 1, § 150 ods. 1 a 2 O. s. p. sa s poukazom na ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. uviedol, že cieľom Združenia na ochranu občana spotrebiteľa C. je kolektívna ochrana spotrebiteľov, podávanie žalôb podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa, zastupovanie spotrebiteľov v občianskom súdnom konaní a vstup do spotrebiteľských sporov v pozícii vedľajšieho účastníka. Tvrdil, že v danom prípade nejde o trovy účelne vynaložené na uplatnenie alebo bránenie práva, lebo nevidí význam v právnom zastúpení vedľajšieho účastníka, keďže samotnou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch. Uviedol, že právne zastúpiť sa mohol dať sám odporca ako účastník konania a v danej veci sa aj vyjadril a namietal premlčanie nároku žalobcu. Z tohto dôvodu bol vstup vedľajšieho účastníka do konania nadbytočný a neúčelný. Poukázal na rozhodnutia iných súdov, ktorými vedľajšiemu účastníkovi v spotrebiteľských sporoch neboli trovy konania priznané. Zdôraznil, že ochrana práv žalovaného ako spotrebiteľa je dostatočne zabezpečená súdom a vstupom vedľajšieho účastníka do konania dochádza len k nadbytočnému navyšovaniu trov konania a nehospodárnosti konania, k zneužitiu zákonnej ochrany spotrebiteľa a účelu a zmyslu inštitútu náhrady trov právneho zastúpenia. Na tieto skutočnosti, ako dôvody hodné osobitného zreteľa, by mal súd prihliadať a o trovách konania rozhodnúť podľa § 150 ods. 1 O. s. p. Žiadal priznať trovy odvolacieho konania.

Vedľajší účastník vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti ako vecne správny potvrdiť a priznať mu trovy odvolacieho konania z hodnoty X.XXX,XX eura podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby odmenu XX,XX eura, režijný paušál X,XX eura a XX% W. v sume X,XX eura, celkom trovy odvolacieho konania vo výške XX,XX eura.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Účastníci konania nepodali odvolanie proti výroku napadnutého rozsudku, ktorým súd prvého stupňa žalobu zamietol, ani proti výroku o trovách prvostupňového konania medzi žalobcom a žalovaným. V tejto časti sa stal rozsudok súdu prvého stupňa právoplatným a nebol odvolacím súdom preskúmavaný.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd konštatuje správnosť rozsudku v jeho napadnutej časti a správnosť jeho odôvodnenia a v celom rozsahu sa s ním stotožňuje. Na doplnenie dôvodov rozsudku súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t. j. vo výroku o povinnosti žalobcu nahradiť vedľajšiemu účastníkov trovy konania a k odvolaniu žalobcu odvolací súd uvádza:

Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O. s. p.) .

Podľa § 93 ods. 2 O. s. p. sa ako vedľajší účastník môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu.

Vedľajší účastník - R. na ochranu občana spotrebiteľa C., oznámil vstup do konania na strane žalovaného z vlastného podnetu (§ 93 ods. 3 O. s. p.) na podporu žalovaného ako spotrebiteľa podaním, ktoré bolo doručené súdu prvého stupňa dňa XX.X.XXXX. Následne súd prvého stupňa doručil vedľajšiemu účastníkovi žalobu a platobný rozkaz č. k. XXRob/X/XXXX-XX zo dňa X.X.XXXX. Vedľajší účastník podal proti platobnému rozkazu odpor, v ktorom namietal premlčanie práva žalobcu.

Súd prvého stupňa zisťoval pobyt žalovaného, pretože v mieste trvalého bydliska sa už niekoľko rokov nezdržiaval a jeho pobyt nebol známy. Pobyt žalovaného oznámila súdu prvého stupňa jeho bývalá manželka a na udanej adrese žalovaný prevzal žalobu a tiež odpor podaný vedľajším účastníkom. Po doručení predvolania na pojednávanie vo veci samej svoju neúčasť ospravedlnil a namietal premlčanie nároku žalobcu.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa nariadil pojednávanie po doručení odporu podaného vedľajším účastníkom. Mal zrejme na to, že podaním tohto odporu došlo k zrušeniu platobného rozkazu. Právo vedľajšieho účastníka podať proti platobnému rozkazu odpor, však z ustanovenia § 172 ods. 1 O. s. p. nevyplýva.

V platobnom rozkaze súd uloží odporcovi, aby do XX dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi uplatnenú pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal (§ 172 ods. 1 veta druhá O. s. p.) . Platobný rozkaz treba doručiť odporcovi do vlastných rúk, náhradné doručenie je vylúčené (§ 173 ods. 1 O. s. p.) .

Citované zákonné ustanovenia majú zabezpečiť, aby platobný rozkaz, ako zrýchlená forma rozhodovania, sa dostal do dispozície odporcu. Ak odporca prevezme platobný rozkaz a nepodá proti nemu odpor, nadobudne platobný rozkaz právoplatnosť s účinkami právoplatného rozsudku. Nikto iný ako odporca alebo ním splnomocnený zástupca nie je oprávnený podať proti platobnému rozkazu odpor.

Pokiaľ v danej veci podal odpor vedľajší účastník bez toho, aby bol splnomocnený zastupovať žalovaného, odpor bol podaný neoprávnenou osobou a súd prvého stupňa nemal na toto podanie prihliadať ako na odpor. V prípade, že platobný rozkaz nebolo možno žalovanému doručiť, mal súd prvého stupňa platobný rozkaz zrušiť a až potom mal vo veci nariadiť pojednávanie (§ 173 ods. 2 O. s. p.) .

Odvolací súd posudzoval preto podanie vedľajšieho účastníka ako vyjadrenie vo veci.

Uvedené procesné pochybenie súdu prvého stupňa (nariadil pojednávanie vo veci bez toho, aby zrušil platobný rozkaz pre nemožnosť jeho doručenia žalovanému) nemá však vplyv na zákonnosť a správnosť jeho rozhodnutia a navyše nie je, okrem výroku o trovách konania vedľajšieho účastníka, v odvolacom konaní ani preskúmateľné, keďže účastníci konania proti výroku o zamietnutí žaloby a proti výroku o trovách konania žalobcu a žalovaného odvolanie nepodali a v tejto časti sa stal rozsudok právoplatným.

Vstup vedľajšieho účastníka má za cieľ zabezpečiť ochranu žalovaného, ktorý je alebo môže byť ako spotrebiteľ v znevýhodnenom postavení. Po doručení žaloby podal vedľajší účastník kvalifikované stanovisko prostredníctvom splnomocneného advokáta a namietal premlčanie pohľadávky žalobcu. Práve z tohto dôvodu súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalobca jeho právny záver nespochybnil, keďže proti výroku o zamietnutí žaloby odvolanie nepodal. Je pravdou, že aj žalovaný namietal premlčanie práva žalobcu, ale až po tom, keď mu bolo doručené právne stanovisko vedľajšieho účastníka, ktorého dôvody použil vo svojom vyjadrení k žalobe.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd zastáva názor, že vedľajší účastník účinne poskytol pomoc žalovanému ako spotrebiteľovi pri ochrane jeho práv, preto nemožno pochybovať o tom, že jeho vstup do konania na strane žalovaného ako spotrebiteľa bol účelný.

V konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník (§ 93 ods. 4 veta prvá O. s. p.) , to znamená, že sa tiež môže dať v súdnom konaní zastúpiť advokátom. Nepochybne sa tým zvyšujú trovy konania a v prípade neúspechu žalobcu sa tak zvyšujú práve jeho trovy. Ustanovenie § 142 ods. 1 O. s. p., podľa ktorého súdu prvého stupňa rozhodol o náhrade trov konania, vyjadruje zásadu zodpovednosti za výsledok sporového konania, to znamená, že v prípade zamietnutia žaloby je úspešný žalovaný a na jeho strane stojaci vedľajší účastník a obaja majú právo na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré im v konaní vznikli.

Žalobca v odvolaní žiadal, aby odvolací súd rozhodol o trovách konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkov podľa § 150 ods. 1 O. s. p. Dôvody hodné osobitného zreteľa treba podľa žalobcu vidieť v tom, že ochrana práv žalovaného ako spotrebiteľa je dostatočne zabezpečená súdom, konaním vedľajšieho účastníka právne zastúpeného advokátom dochádza k nadbytočnému navyšovania trov konania a tým k nehospodárnosti konania a dochádza tak k zneužitiu zákonnej ochrany spotrebiteľa a ustanovení o náhrade trov právneho zastúpenia. Uviedol, že použitie ustanovenia § 150 ods. 1 O. s. p. má zabrániť nežiaducim tvrdostiam.

Podľa § 150 ods. 1 O. s. p. ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Použitie citovaného ustanovenia pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady na priznanie náhrady trov konania účastníkovi konania, avšak vzhľadom na dôvody hodné osobitného zreteľa súd náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Dôvody hodné osobitného zreteľa môžu spočívať jednak v okolnostiach danej veci a jednak v okolnostiach na strane účastníkov konania. Z uvedeného vyplýva, že ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. je zamerané na odstránenie tvrdosti pri náhrade trov konania, ktoré by nastali, ak by sa uplatnila v

plnom rozsahu zásada úspešnosti účastníka v konaní. Pri posudzovaní okolností hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania a tiež na okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva na súde a ich postoj v konaní.

V posudzovanej veci žalobca podľa názoru odvolacieho súdu neuviedol také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali záver o existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa a viedli by k nepriznaniu trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi. Vstup vedľajšieho účastníka do konania na strane žalovaného bol nepochybne v jeho prospech, pretože žaloba proti žalovanému bola zamietnutá a to práve z dôvodov namietaných vedľajším účastníkom. Treba zdôrazniť, že súd môže poskytnúť ochranu účastníkom konania len v takom rozsahu, ako mu to zákon, najmä Občiansky súdny poriadok, umožňuje a účastníkov konania môže poučiť len o ich procesných právach. V danom prípade by teda nemohol poučiť žalovaného o tom, že môže namietať premlčanie práva uplatneného žalobou, keďže by išlo o poučenie podľa hmotného práva, pričom práve námietka premlčania práva žalobcu viedla k zamietnutiu žaloby. Skutočnosť, že vedľajší účastník sa dal v konaní zastúpiť advokátom, nemožno posudzovať ako nehospodárne konanie z jeho strany. Cieľom vedľajšieho účastníka pri vstupe do konania na strane žalovaného ako spotrebiteľa je poskytnúť mu kvalifikovanú pomoc, a to prostredníctvom práva znalého odborníka - advokáta. Práve tak postupuje aj žalobca, ktorý aj v posudzovanej veci splnomocnil na uplatnenie svojich práv a zastupovanie na súde advokáta. Z tohto dôvodu tvrdenie žalobcu o nehospodárnosti, neúčelnosti či dokonca zneužívaní zákonnej ochrany spotrebiteľa v súvislosti so vstupom vedľajšieho účastníka na strane žalovaného do konania nie je opodstatnené. Ustanovenie § 150 ods. 1 O. s. p. má, ako správne uviedol žalobca, zabrániť nežiaducim tvrdostiam v súvislosti s prísnou aplikáciou ustanovení o náhrade trov konania. Keďže žalobca neuviedol žiadne okolnosti svedčiace o negatívnom dopade rozhodnutia o náhrade trov konania podľa úspechu v spore na jeho najmä majetkové pomery, vzhľadom na to, že ide o právnickú osobu, odvolací súd návrhu žalobcu na rozhodnutie o náhrade trov konania vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi podľa § 150 ods. 1 O. s. p. nevyhovel.

Sám žalovaný si nezvolil v tomto konaní na zastupovanie advokáta a preto mu nevznikli ako úspešnému účastníkovi konania trovy za právne zastúpenie. Žalobcovi teda nebola v tomto konaní uložená povinnosť nahradiť trovy právneho zastúpenia aj pre úspešného žalovaného aj pre úspešného vedľajšieho účastníka na strane žalovaného. Ak by nastala takáto situácia, že by žalobca bol zaviazaný platiť trovy právneho zastúpenia úspešnému žalovanému aj vedľajšiemu účastníkovi, to by bolo možné považovať za nehospodárne vo vzťahu k žalobcovi a bolo by dôvodom na aplikovanie § 150 ods. 1 O.s.p. o trovách konania.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti vo výroku o náhrade trov konania žalobcom vedľajšiemu účastníkovi podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správne potvrdil.

O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O. s. p. a vedľajšiemu účastníkovi, ktorý bol v odvolacom konaní plne úspešný, priznal náhradu trov právneho zastúpenia v tomto konaní vo výške XX,XX eura. Trovy právneho zastúpenia pozostávajú z odmeny za jeden úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu podľa § 14 ods. 2 písm. c/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, pričom odvolací súd vychádzal z tarifnej hodnoty XXX,XX eura, keďže predmetom odvolania boli len trovy prvostupňovaného konania v tejto výške. Vedľajšiemu účastníkovi patrí preto polovica tarifnej odmeny (XX,XX eura) vo výške X,XX eura, režijný paušál X,XX eura a XX% W. podľa § 18 ods. 3 vyhlášky vo výške 3,18 eura. Priznané trovy právneho zastúpenia je žalobca povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu vedľajšieho účastníka (§ 179 ods. 1 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.