KSKE 4 Cob 94/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/94/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210228977 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210228977.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H., k. s., O. XX, Y. Y., IČO: XX XXX XXX, správca konkurznej podstaty úpadcu U. H., s.r.o. v konkurze, U. XXXX, H., M.: XX XXX XXX, zastúpený advokátom JUDr. Pavlom Konečným, Hurbanova 14A, Banská Bystrica, proti žalovanému: JT W., s.r.o., G. trieda XX, U., M.: XX XXX XXX, o zaplatenie 65,37 eura s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 12.7.2011 č. k. 33Cb/28/2011-43, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí návrhu na začatie konania v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania, vo výroku o náhrade trov konania a vo výroku o trovách štátu a v zrušenom rozsahu vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 65,37 eura s 8,5% úrokom z omeškania od 18.6.2008 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku a v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania návrh na začatie konania zamietol. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania 47,62 eura do troch dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu žalobcu a trovy štátu 23,- eura do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie založil súd prvého stupňa na zistení, že dňa 29.2.2008 uzavrela spoločnosť H. X., a. s. ako poskytovateľ so žalovaným ako užívateľom dve zmluvy o pripojení - zmluvu č. TP XXXXXXXXXX, podľa ktorej sa poskytovateľ zaviazal užívateľovi zriadiť telefónnu prípojku TP/TP1. a sprístupniť s tým súvisiace služby v rámci programov Y. D. a Zima 2007 Biznis Mesto a zmluvu č. TP XXXXXXXXXX, podľa ktorej sa poskytovateľ zaviazal užívateľovi sprístupniť služby vysokorýchlostného internetu (VRI) prostredníctvom užívateľom zakúpeného modemu Vigor 2700 VGST v rámci programu 4G Turbo 2 za zvýhodnených podmienok v rámci jarnej akcie 2008 a pri obidvoch zmluvách sa žalovaný zaviazal platiť cenu za poskytnuté plnenie. Dňa 29.2.2008 uzavrel poskytovateľ so žalovaným aj dodatok k zmluve o pripojení - špecifikácia koncového zariadenia č. KZ 9901457970, podľa ktorého poskytovateľ odpredal žalovanému koncové zriadenie typu Panasonic KX-TG8120 a žalovaný sa zaviazal zaplatiť kúpnu cenu s tým, že vlastníkom sa mal stať žalovaný až úplným zaplatením kúpnej ceny. H. H. X., a.s. postúpila pohľadávky (aj proti žalovanému) zmluvou o postúpení pohľadávok z 19.8.2010 spoločnosti D. U., s.r.o. a táto spoločnosť zmluvou o postúpení pohľadávok z 20.8.2010 žalobcovi.

Súd prvého stupňa vec právne posúdil podľa § 40 ods. 1, § 43 ods. 1 a 2 a § 42 ods. 4 písm. b/ zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách, § 524 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, § 324 ods. 1, § 340 ods. 1, § 365 vety prvej, § 369 ods. 1 a § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a s poukazom na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a § 54 ods. 1 vety prvej Občianskeho zákonníka a konštatoval, že zmluva uzavretá medzi právnym predchodcom žalobcu

a žalovaným má charakter spotrebiteľskej zmluvy, pretože opak sa žalobcovi nepodarilo preukázať. Za neprijateľnú zmluvnú podmienku a absolútne neplatnú podmienku spotrebiteľskej zmluvy označil dohodu strán vo všeobecných podmienkach o výške úrokov z omeškania, ktoré sú síce v súlade s úpravou § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, presahujú však úrok z omeškania prípustný podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Z tohto dôvodu priznal žalobcovi úrok z omeškania vo výške 8,5% ročne, pretože v rozhodnom období diskontná sadzba NBS bola vo výške 4,25% a nad túto sadzbu žalobu o zaplatenie úrokov z omeškania zamietol.

O náhrade trov konania rozhodol súd prvého stupňa podľa § 142 ods. 3 O. s. p. a žalobcovi, ktorý bol neúspešný len v nepatrnej časti príslušenstva pohľadávky priznal plnú náhradu trov konania. Trovy konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia podľa § 10 a 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb za dva úkony právnej služby (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu) po 16,60 eura a režijný paušál 2x po 7,21 eura.

Vzhľadom na to, že žalobca bol oslobodený od súdnych poplatkov (§ 4 ods. 2 písm. m/ zákona č. 71/1992 Zb.) súd prvého stupňa podľa § 2 ods. 2 vety prvej zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a § 148 ods. 1 O. s. p. rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť trovy štátu pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh vo výške 16,50 eura na účet konajúceho súdu.

Proti tomuto rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Odvolaním napadol len výrok rozsudku, ktorým súd prvého stupňa jeho žalobu o zaplatenie úrokov z omeškania z istiny nad 8,5% ročne zamietol. Žalobca žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti zmenil a žalobe v plnom rozsahu vyhovel. Odvolanie odôvodnil nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa (§ 205 ods. 2 písm. d/ a f/ O. s. p.) , pretože žalovaný pri uzatváraní zmluvy o pripojení nepochybne konal ako podnikateľský subjekt, preto na daný právny vzťah možno aplikovať výlučne obchodnoprávnu úpravu. Uviedol, že úrok z omeškania vo výške 0,05% denne bol dojednaný vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa služby. Citoval ustanovenie § 369 ods. 1 a § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a zdôraznil, že s prihliadnutím na všetky okolnosti vzniku zmluvy o pripojení a povahu účastníkov záväzkového vzťahu je zrejmé, že žalovaný vystupoval v tomto zmluvnom vzťahu ako podnikateľ, preto je aplikácia ustanovení na ochranu spotrebiteľa v tomto prípade vylúčená. Vytýkal súdu prvého stupňa, že využíva ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, na druhej strane však pri hodnotení výšky úrokov z omeškania poukazuje na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách, ktoré však vylučujú, aby spotrebiteľom bola aj právnická osoba.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1 a 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p., pretože nejde o také odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej podľa § 214 ods. 1 O. s. p., na prejednanie ktorého je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Predmetom konania je nárok žalobcu proti žalovanému vyplývajúci zo zmluvy o pripojení, ktorú so žalovaným uzavrela spoločnosť H. X., a s. podľa zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení platnom v čase uzavretia zmluvy. Zmluva o pripojení je osobitným typom zmluvy, ktorý upravuje len citovaný zákon a ustanovenia iných právnych predpisov (Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a pod.) sa použijú na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy iba v prípade, ak ich uvedený zákon neupravuje.

V ustanoveniach § 4 a 5 zákon o elektronických komunikáciách stanovuje, kto sa považuje za podnik poskytujúci služby v oblasti elektronických komunikácii a kto je užívateľom týchto služieb.

Užívateľ je podľa § 5 ods. 5 zákona fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejne dostupnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.

Podľa odseku 6 tohto ustanovenia koncový užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje verejne dostupnú službu a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje ďalšie služby. Koncový užívateľ je spotrebiteľ a v prípade rozhlasových a televíznych programových služieb aj poslucháč a divák.

Podľa § 7 ods. 7 zákona účastník je ten koncový užívateľ, ktorý uzavrel s podnikom poskytujúcim verejné služby zmluvu o pripojení.

Z citovaných ustanovení vyplýva, že koncový užívateľ je spotrebiteľom a za určitých podmienok ním môže byť aj právnická osoba. V posudzovanej veci súd prvého stupňa posúdil zmluvu právneho predchodcu žalobcu a žalovaného ako spotrebiteľskú zmluvu, svoje rozhodnutie však odôvodnil len všeobecnou charakteristikou spotrebiteľských zmlúv s odkazom na ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovenia Občianskeho zákonníka o spotrebiteľských zmluvách. Z dôvodov jeho rozhodnutia pritom nemožno zistiť, na akých skutočnostiach založil svoj záver o spotrebiteľskom charaktere zmluvy o pripojení uzavretej medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným a najmä, prečo považoval žalovaného ako právnickú osobu za spotrebiteľa. Pre nedostatok dôvodov je preto rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej zamietajúcej časti nepreskúmateľné.

Nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov patrí medzi vady konania v zmysle ustanovenia § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. (odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom) , pretože nepreskúmateľné rozhodnutie znemožňuje účastníkovi konania účinne sa proti nemu brániť. Rozhodnutie je nepreskúmateľné, ak pre jeho nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov v jeho odôvodnení nie je možné zistiť, ako súd dospel k záverom, na ktorých založil svoje rozhodnutie a ako dospel k samotnému rozhodnutiu v danej veci.

Odôvodnenie rozhodnutia umožňuje účastníkom konania posúdiť akými úvahami sa súd spravoval pri svojom rozhodovaní a tiež ako vyložil a aplikoval príslušné právne predpisy. Nedostatok riadneho a preskúmateľného odôvodnenia rozhodnutia znamená porušenie základného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) , spôsobuje, že konanie je zaťažené inou vadou (§ 205 ods. 2 písm. b/ O. s. p.) , ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a zároveň je porušením konkrétneho procesného ustanovenia, ktorého bezprostredným následkom je odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom.

Vzhľadom na to, že z rozhodnutia súdu prvého stupňa nemožno zistiť, ako dospel k záveru, že zmluva o pripojení je zmluvou spotrebiteľskou a žalovaný je spotrebiteľom, odvolací súd nemohol objektívne v opravnom konaní preskúmať správnosť úvah súdu prvého stupňa a následne posúdiť dôvodnosť čiastočného zamietnutia žaloby.

Z tohto dôvodu odvolací súd podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. zrušil rozsudok v jeho napadnutej časti vo výroku, ktorým súd prvého stupňa žalobu v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania zamietol a tiež v závislých výrokoch, a to vo výroku o náhrade trov konania a vo výroku o trovách štátu a v zrušenom rozsahu vracia vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní súd prvého stupňa doplní dokazovanie so zameraním na zistenie, či v právnom vzťahu založenom zmluvou o pripojení je žalovaný spotrebiteľom a zmluva o pripojení spotrebiteľskou zmluvou. Záver, ku ktorému v tomto smere dospeje, odôvodní postupom podľa § 157 ods. 2 O. s. p., teda stručne, jasne, výstižne a presvedčivo vysvetlí, z ktorých dôkazov vychádzal, akými úvahami sa pri ich hodnotení riadil a ako vec právne posúdil.

V novom rozhodnutí o veci samej rozhodne súd prvého stupňa o náhrade trov celého konania, vrátane trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O. s. p.) .

Právnym názorom vysloveným odvolacím súdom v tomto zrušujúcom uznesení je súd prvého stupňa viazaný (§ 226 O. s. p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.