KSKE 4 Cob 95/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/95/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209226052 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Zdenka ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209226052.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: I. vodárenská spoločnosť, a.s., H. XX, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému: G. podnik mesta H., s.r.o., Z. nábrežie XX, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie XX XXX,XX eur, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu H. II, č.k. XXCb/XX/XXXX-XXX zo dňa X.X.XXXX, takto r o z h o d o l : P o t v r d z u j e uznesenie. Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov odvolacieho konania. o d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil žalovanému povinnosť nahradiť spoločnosti G. plus, s.r.o., G. 9, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX, na účet jeho právneho zástupcu Z.. S. O., K.., advokáta, L. XX, XXX XX H., trovy právneho zastúpenia vo výške X XXX,XX eur, v lehote do XX dní odo dňa doručenia uznesenia. Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že po podaní žaloby dňa XX.XX.XXXX žalovaný písomným podaním zo dňa X.X.XXXX navrhol vstup vedľajších účastníkov do konania na strane žalovaného a to Y. E., s.r.o. H., G. plus, s.r.o. a N. plus, s.r.o. I. súdny úradník súdu prvého stupňa uznesením zo dňa XX.X.XXXX, č.k. XXCb/XX/XXXX-XX pripustil týchto navrhovaných vedľajších účastníkov do konania na strane žalovaného. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie G. plus s.r.o. s odôvodnením, že nikdy nerealizoval správu bytových domov v H. na K. námestí č. 6, 7, X a preto nie je povinný zaplatiť žalobcovi za dodávku vody a odvádzanie odpadovej a zrážkovej vody podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Na základe tohto odvolania G. plus, s.r.o., sudca súdu prvého stupňa podľa § 374 ods. 4 O.s.p. vyhovel tomuto odvolaniu a zmenil napadnuté uznesenie zo dňa XX.X.XXXX tak, že nepripustil vstup spoločnosti Y. E., s.r.o. H., G. plus, s.r.o. H. a N. plus, s.r.o. H. do tohto konania ako vedľajších účastníkov na strane žalovaného. Keďže spoločnosť G. plus, s.r.o. žiadala o priznanie trov právneho zastúpenia, ktoré jej v tomto konaní vznikli vo výške X XXX,XX eur, súd prvého stupňa týmto napadnutým uznesením rozhodol o týchto trovách konania spoločnosti G. plus, s.r.o. podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a priznal spoločnosti G. plus, s.r.o. trovy konania X XXX,XX eur. Súd prvého stupňa toto rozhodnutie o trovách konania odôvodnil tým, že žalovaný v tomto konaní navrhol podaním zo dňa X.X.XXXX vstup vedľajších účastníkov do konania. V tomto podaní chybne označil spoločnosť G. plus, s.r.o., G. 9, XXX XX Košice, IČO: XX XXX XXX, ktorá nikdy nespravovala bytové domy, ktorých sa predmet tohto konania týka, namiesto spoločnosti G., s.r.o., K. XX, H., IČO: XX XXX XXX. Týmto žalovaný zavinil vznik trov právneho zastúpenia spoločnosti G. plus, s.r.o. a vzhľadom na to, že právoplatným uznesením zo dňa XX.X.XXXX súd nepripustil vstup vedľajších účastníkov na strane žalovaného do konania, je žalovaný povinný nahradiť spoločnosti G. plus, s.r.o. jeho trovy konania, ktoré tvoria trovy právneho zastúpenia. Trovy právneho zastúpenia G. plus, s.r.o. spočívajú: a) v odmene za 2 úkony právnej pomoci 1. prevzatie a príprava zastúpenia, pričom sadzba tarifnej odmeny za tento úkon právnej pomoci je v súlade s ustanovením § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci XXX,XX eur, 2. písomné podanie na súd týkajúce sa veci samej zo dňa X.X.XXXX, pričom sadzba tarifnej odmeny za tento úkon právnej pomoci je v súlade s ustanovením § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci XXX,XX eur; b) v paušálnej náhrade výdavkov podľa ustanovenia § 16 ods. 3 vyhlášky č. 655/2004 Z.z., t.j. X,XX eur x X = XX,XX eur; náhradu trov právneho zastúpenia G. plus, s.r.o. súd priznal proti žalovanému vo výške X XXX,XX eur. Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný. Uviedol, že omylom navrhol vstup spoločnosti G. plus, s.r.o. do tohto konania a omylom ho označili ako potencionálneho vedľajšieho účastníka v tejto veci. Uviedol, že spoločnosti nevznikli žiadne trovy, ktoré by žalovaný mal hradiť. Opätovne uviedol, že vo vyjadrení omylom uviedli, z dôvodu podobného obchodného mena, ako vedľajšieho účastníka spoločnosť G. plus, s.r.o. a taktiež z dôvodu totožného konateľa spoločnosti so spoločnosťou G., s.r.o., K. XX, H.. K tejto zámene došlo aj z dôvodu rovnakého právneho zástupcu týchto spoločností. Následne však XX.X.XXXX žalovaný písomne žiadal o zámenu účastníka a následne bolo rozhodnutie vyššieho súdneho úradníka zrušené a vedľajší účastníci neboli pripustení do konania, preto ani nemohli vzniknúť žiadne trovy konania spoločnosti G. plus, s.r.o. Preto považuje žalovaný rozhodnutie súdu prvého stupňa o trovách konania za také, ktoré je evidentne v rozpore s princípmi konania a s dobrými mravmi. Navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie a žalovaného nezaviazal na úhradu trov právneho zastúpenia. Napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vydal vyšší súdny úradník, odvolaciemu súdu ho predložil sudca súdu prvého stupňa s tým, že ho považuje za správne a odvolaniu nemieni vyhovieť, preto podľa § 374 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku toto odvolanie prejednal odvolací súd. Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Odvolací súd podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku konštatuje správnosť napadnutého rozhodnutia a jeho odôvodnenia. Na doplnenie odôvodnenia napadnutého uznesenia a k odvolaniu žalovaného, odvolací súd uvádza nasledovné: Podľa § 147 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníkovi alebo jeho zástupcovi súd uloží, aby uhradili trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, ak ich spôsobili svojím zavinením alebo ak tieto trovy vznikli náhodou, ktorá sa im prihodila. Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne na rozhodnutie o trovách konania aplikoval citované ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a zaviazal žalovaného, aby uhradil vzniknuté trovy konania pre spoločnosť G. plus. s.r.o., pretože tieto trovy konania vznikli spoločnosti G. plus, s.r.o. v dôsledku toho, že žalovaný navrhol vstup spoločnosti G. plus, s.r.o. do konania, čo akceptoval aj sám žalobca a písomným podaním zo dňa XX.X.XXXX žalobca navrhol vstup tejto spoločnosti ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného do konania. To, že žalovaný omylom uviedol vo svojom návrhu na vstup vedľajšieho účastníka do konania na strane žalovaného spoločnosť G. plus, s.r.o. so sídlom G. 9, H., namiesto spoločnosti G., s.r.o., K. XX, H., len potvrdzuje to, že tento omyl žalovaného spôsobil vznik trov konania pre nesprávne označenú obchodnú spoločnosť G. plus. s.r.o. za účastníka konania na strane žalovaného. Súd prvého stupňa správne určil aj výšku trov konania pre spoločnosť G. plus, s.r.o. vo výške X XXX,XX eur, ktorú žalovaný v odvolaní ani nenamietal. Odvolací súd preto podľa § 219 Občianskeho súdneho poriadku potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p., tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom tohto odvolacieho konania preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.