KSKE 4 Cob 97/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Cob 97/2011

KS v Košiciach, dátum 22.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Cob 97/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/97/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209211877 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209211877.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B. S., s miestom podnikania T. XXX, C., R. republika, Y.: XX XXX XXX, zastúpený B.. B. A., advokátom, R. XX, T., proti žalovanému: M., s.r.o., W. 2, I., Y.: XX XXX XXX, o zaplatenie XX XXX,XX eur s príslušenstvom, o odvolaní H. S., r.č. XXXXXX/XXXX, W. 2, XXX XX I., proti rozsudku Okresného súdu I. II, č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa XX.X.XXXX, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi XX XXX,XX eur s úrokom z omeškania zo sumy XX XXX,XX eur od XX.XX.XXXX do zaplatenia, vo výške XX,XX % ročne od XX.XX.XXXX do XX.XX.XXXX, vo výške X,XX % ročne od X.X.XXXX do XX.X.XXXX a od X.X.XXXX vo výške, ktorá zodpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej R. národnou bankou, platnou pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie žalovaného, zvýšenou o sedem percentných bodov, s úrokom z omeškania zo sumy X XXX,XX eur od XX.X.XXXX do zaplatenia, vo výške X,XX % ročne od XX.X.XXXX do XX.X.XXXX a od X.X.XXXX vo výške, ktorá zodpovedá ročne výške repo sadzby stanovenej R. národnou bankou, platnou pre prvý deň príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie žalovaného, zvýšenou o sedem percentných bodov, do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume X XXX,XX eur na účet B.. B. A., advokáta, R. XX, T., do XX dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že vzhľadom k tomu, že účastníci konania, z ktorých žalobca má sídlo na území R. republiky, si nezvolili právny poriadok, ktorým sa budú riadiť záväzkovo- právne vzťahy na predmetný predaj tovaru, ktoré ako plnenie je charakteristické pre kúpnu zmluvu a táto sa uskutočnila v R. republike, platí preto podľa čl. 4 bod 1.2. Rímskeho dohovoru, pre účastníkov konania právny poriadok R. republiky a na konanie je príslušný súd O. republiky, pretože žalovaný má sídlo na území O. republiky, preto podľa čl. 2 bod 1 Nariadenia Rady Európskych spoločenstiev č. 44/2001 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach je daná právomoc súdov O. republiky. Súd prvého stupňa dospel k záveru, že medzi účastníkmi konania došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka R. republiky, na základe ktorej žalobca dodal žalovanému tovar - vlnitú lepenku prostredníctvom zasielateľa a prepravcu RP - A. O., s.r.o., o čom svedčia medzinárodné nákladné listy č. SK XXXXXXX, č. XXXXXXX, č. XXXXXXX, č. XXXXXXX a dodacie listy č. B č. B č, B a č. B Na všetkých týchto medzinárodných nákladných listoch je pečiatka a podpis žalovaného ako dôkaz o prevzatí dodaného tovaru. Žalovaný nepreukázal, že zaplatil žalobcovi fakturovanú kúpnu cenu za tento prevzatý tovar v celkovej výške XX XXX,XX eur, preto súd žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na zaplatenie tejto kúpnej ceny spolu so zákonným úrokom z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka R. republiky a § 1 C. vlády Českej republiky č. XXX/XXXX Zb. Výška úrokov z omeškania zodpovedá výške repo sadzby stanovenej R. národnou bankou, zvýšenej o sedem percentných bodov od splatnosti jednotlivých faktúr až do zaplatenia.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnému žalobcovi priznal náhradu trov konania X XXX,XX eur, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku za návrh X XXX,XX eur a trov právneho zastúpenia za X úkony právnej služby po XXX,XX eur, režijného paušálu a cestovných výdavkov a straty času podľa §§ 10, 14, 15, 16, 17 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Na náhradu týchto trov konania súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie H. S., zastúpený W.. I. U., advokátkou. Uviedol, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy. Doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti, ktoré doteraz neboli uplatnené a rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Uviedol, že dňa XX.XX.XXXX uzatvoril platnú zmluvu o prevode obchodného podielu, pričom zmluva nadobudla právoplatnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi a účinky tejto zmluvy nastali doručením spoločnosti žalovaného dňa X.XX.XXXX. Zároveň odovzdal všetky písomnosti týkajúce sa spoločnosti M. so sídlom W. 2, I. novému konateľovi spoločnosti B. N., O. XXXX/X, A., ktorý aj podával návrh na zápis zmien v obchodnom registri.

Žalovaný poukazoval na to, že žiadnu objednávku pre žalobcu nevystavil, pretože nie je vlastníkom mailovej schránky, cez ktorú prebiehal kontakt so žalobcom a žalobca si neoveroval totožnosť jeho osoby. Ďalej namietal, že nevystavil objednávku, nekomunikoval so žalobcom, nemal žiadnu prevádzku v mieste dodania tovaru a nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť. Podľa vedomosti žalovaného sa jedná o nefunkčnú spoločnosť, čo by mohol preukázať príslušný daňový úrad, pretože neboli podané daňové priznania. Súd prvého stupňa neskúmal to, že žalovaný si tovar neobjednal, nepodpísal prevzatie tovaru a nezobral do úvahy ani podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože v tomto prípade sa jednalo o podvod. Súd prvého stupňa neskúmal zmluvu o prevode obchodného podielu, ktorá je platná a je právne účinná a preto žalovaný nie je povinnou osobou. Súd prvého stupňa preto nesprávne zistil skutkový stav. Odvolateľ navrhol, aby odvolací súd zrušil rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd prejednal odvolanie H. S. v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 Občianskeho súdneho poriadku, bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je podané neoprávnenou osobou.

Podľa § 90 Občianskeho súdneho poriadku účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku, odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že W.. I. U., advokátku, ktorá podala predmetné odvolanie v mene žalovaného, spolnomocnil na zastupovanie v tomto konaní nie žalovaný ale H. S., r.č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom W. 2, I. ako to vyplýva z plnej moci z XX.XX.XXXX, ktorá je v spise na čl. XX. H. S. však nie je žalovaným v tomto konaní, aj keď podľa obsahu odvolania a z výpisu z obchodného registra o zápise žalovaného vyplýva, že H. S. je spoločníkom a konateľom žalovaného od X.X.XXXX. H. S. ako fyzická osoba udelil dňa XX.XX.XXXX, po začatí tohto konania dňa XX.X.XXXX, všeobecnú plnú moc na zastupovanie pred súdmi vo všetkých úkonoch pre W.. I. U., advokátku. Z tejto plnej moci nevyplýva, že H. S. ju udelil ako štatutárny orgán - konateľ žalovaného, ale z nej vyplýva, že ju udelil ako fyzická osoba s uvedením svojho rodného čísla a trvalého pobytu. Znamená to, že H. S., alo fyzická osoba nie je účastníkom tohto konania a preto nie je osobou oprávnenou na podanie odvolania proti rozsudku súdu prvého stupňa.

Odvolací súd sa tento nedostatok plnej moci snažil odstrániť a výzvou zo dňa XX.X.XXXX vyzval W.. I. U., advokátku aby oznámila súdu, či v tomto konaní zastupovala žalovaného - obchodnú spoločnosť M., s.r.o., W. 2, I., alebo fyzickú osobu H. S.. Túto výzvu prevzala W.. I. U. dňa XX.X.XXXX, na výzvu

vôbec nereagovala. Odvolací súd ďalšou výzvou zo dňa XX.X.XXXX vyzval žalovaného - obchodnú spoločnosť M., s.r.o., W. 2, I., aby predložila súdu plnú moc na zastupovanie v tomto konaní W.. I. U., advokátkou. Túto výzvu žalovaný neprevzal, vrátila sa späť súdu ako nevyzdvihnutá s tým, že adresát je na adrese W. 2, I. neznámy. Preto podľa § 48 ods. 2 sa táto písomnosť doručovaná žalovanému ako právnickej osobe na adresu jej sídla, uvedenú v obchodnom registri považuje po X dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky odvolaciemu súdu za doručenú a to aj vtedy, ak sa o tom ten, kto je oprávnený konať za žalovaného ako právnickú osobu nedozvie. Na túto výzvu odvolacieho súdu z XX.X.XXXX žalovaný nereagoval.

Pretože žalovaný ani na výzvu súdu nepredložil plnú moc na svoje zastupovanie v tomto konaní W.. I. U., advokátkou, ktorá v jeho mene podala odvolanie, odvolací súd toto odvolanie považoval ako odvolanie podané neoprávnenou osobou, pretože plnú moc pre I. U., advokátku neudelil žalovaný, ale fyzická osoba H. S.. Odvolací súd preto podľa § 218 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku odmietol odvolanie H. S., ako odvolanie podané niekým, kto nie je oprávnený na podanie tohto odvolania.

Úlohou súdu prvého stupňa bude preto účinne doručiť rozsudok č.k. XXCb/XXX/XXXX,XX zo dňa XX.X.XXXX pre žalovaného na jeho adresu zapísanú v obchodnom registri - W. 2, I., pretože súd prvého stupňa doručoval napadnutý rozsudok nesprávne na adresu W.. I. U., ktorá nebola splnomocnená žalovaným na jeho zastupovanie v tomto konaní.

Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0, čiže jednomyseľne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.