KSKE 4 K 18/2001 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 K 18/2001

KS v Košiciach, dátum 01.10.2012, sp.zn. KSKE 4 K 18/2001

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4K/18/2001 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7001898478 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7001898478.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: VAP - Výroba automobilového príslušenstva a.s., Jilemnického 3, Prešov, IČO: 31 651 461, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: VAP - Výroba automobilového príslušenstva a.s., Jilemnického 3, Prešov, IČO: 31 651 461.

Z b a v u j e JUDr. Vladimíra Babina, advokáta, T. XX, D., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 11.4.2001, č. k. 4K/18/2001-8 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Vladimír Babin, advokát, T. XX, D..

Podaním doručeným súdu dňa 28.9.2012 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie splnil.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) Z KV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach