KSKE 4 NcC 4/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 NcC 4/2012

KS v Košiciach, dátum 05.02.2012, sp.zn. KSKE 4 NcC 4/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4NcC/4/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811211119 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Soňa Minxová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811211119.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu R. B., nar. XX.X.XXXX, bývajúceho v T., Š. Č.. XX, proti žalovanému: K.É. T. W. D. M. K., so sídlom K. Č.. X, K., o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 4C/183/2011 o vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci takto

r o z h o d o l :

Sudcovia Okresného súdu Rožňava Q.. Q. F.Á., Q.. J. H., Q.. Q. X., Q.. M. S., V.. V. S., Q.. P. S., Q.. K. Q., Q.. P. K., Q.. Z. K., Q.. V.N. C. sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp.zn. 4C/183/2011.

Vec prikazuje Okresnému súdu Košice-okolie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa svojou žalobou zo dňa 19. 12.2011 domáha proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach ochrany osobnosti podľa ust. § 11 a § 12 Občianskeho zákonníka. Žiada, aby žalovaný upustil od neoprávnených zásahov do jeho práv, aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie podľa ust. § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka a tiež náhradu nemajetkovej ujmy v sume 3.500,- euro.

Zákonná sudkyňa JUDr. J. H. oznámila dňa 5.1.2012 (č.l. 19) , že dôvody, pre ktoré bola uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 21.5.2010 č.k. 6NtO 2/2010-136 vylúčená z vykonávania úkonov v trestnej veci proti obvinenému R. B., t.j. žalobcovi v tomto konaní, sú dôvodmi, pre ktoré by mohli vzniknúť pochybnosti o jej nezaujatosti v tejto veci a sú teda dôvodmi pre jej vylúčenie z prejednávania a rozhodovania veci. Z odôvodnenia tohto uznesenia vyplýva, že jednotliví sudcovia Okresného súdu Rožňava sa v predmetnej veci cítia byť zaujatí, pretože poškodený Q.. P. K. je sudca Okresného súdu Rožňava, t.j. je ich kolegom, s ktorým denno-denne prichádzajú do styku v profesionálnej oblasti a preto by mohla nastať s vysokou pravdepodobnosťou pochybnosť o nezaujatosti všetkých sudcov Okresného súdu Rožňava.

Poukázala tiež na tú skutočnosť, že aj uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 25.11.2011 č.k. 7Nto 12/2011-21 bola trestná vec obvineného R. B. odňatá Okresnému súdu Rožňava a prikázaná Okresnému súdu Košice-okolie z dôvodu, že sudca pre prípravné konanie Q.. P. K. oznámil svoju zaujatosť, pretože v trestnej veci toho istého obvineného, ktorá je vedená na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 5T 80/2010 je v postavení poškodeného, kde ide o trestný čin podľa § 324 ods. 1 písm. b/ Trestného zákona, v ktorom konaní je žalobca v tomto konaní podozrivý z vyhrážok Q.. P. K. pre výkon právomoci verejného činiteľa. Svoju zaujatosť Q.. P. K. odôvodnil aj tým, že zo strany obvineného R. B. bolo učinených viac útokov na jeho osobu, v dôsledku čoho bol vylúčený aj z vykonávania úkonov trestného konania v ďalšej trestnej veci menovaného, ktorá bola pridelená Okresnému súdu Košice-

okolie a viedla sa pod sp. zn. 6T 25/2008. Obdobne ako Q.. P.F. K., svoju zaujatosť oznámili aj ďalší dvaja sudcovia trestného úseku na Okresnom súde Rožňava Q.. M. S. P. Q.. Q. X., pričom žiadali, aby vec obvineného R. B. bola Okresnému súdu Rožňava odňatá a pridelená na ďalšie konanie inému vecne príslušnému súdu.

Na podporu svojho tvrdenia poukázala aj na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 24. 2. 2011 č.k. 12NcC 6/2011-557 ( v konaní medzi inými účastníkmi sporu) , kde dôvodom vylúčenia zákonného sudcu bola skutočnosť, že konateľom žalobcu a jediným spoločníkom je Q. W., pričom sa jedná o osobu, ktorá má na súde viac sporov v postavení žalobcu i žalovaného, voči ktorému je vedené trestné konanie a kde ako jedna z poškodených vystupuje Q.. J. H..

Následne podali vyjadrenie vo veci zaujatosti v konaní aj ďalší sudcovia a to JUDr. Viliam Hlaváč, JUDr. Katarína Janečková, JUDr. Ján Gallo, JUDr. Arpád Koreň, JUDr. Jarmila Dušáková, Mgr. Marta Hrenčuková, JUDr. Edita Kušnírová, JUDr. Marián Tengely a Q.. P. S., ktorí vo svojich obsahovo takmer totožných vyjadreniach uviedli, že sa vo veci cítia byť predpojatí, pretože v trestnej veci vedenej proti žalobcovi boli všetci sudcovia Okresného súdu Rožňava z konania a rozhodovania vylúčení . Q.. P. K. naviac uviedol, že žalobca je v súčasnosti trestne stíhaný vo veci vedenej na Okresnom súde Trebišov, kde on je v procesnom postavení poškodeného. Q.. M. S. P. Q.. Q. X. oznámili, že sa vo veci cítia byť predpojatí, pretože v iných veciach týkajúcich sa žalobcu boli vylúčení z konania a rozhodovania a naviac podľa rozvrhu práce vybavujú len agendu trestných vecí.

Krajský súd v Košiciach ako nadriadený súd Okresnému súdu Rožňava preskúmal predloženú vec ako aj vyjadrenie jednotlivých sudcov o ich zaujatosti a zistil, že existujú relevantné dôvody na vylúčenie sudcov tohto súdu z prejednávania a rozhodovania vo veci pre ich zaujatosť.

Podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, každý sa môže domáhať ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Podľa článku VI ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákonných slobôd každý má právo na to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom, zriadeným zákonom, ktorý rozhodne o jeho občianskych právach a záväzkoch, alebo oprávnenosti akéhokoľvek trestného obvinenia voči nemu .

Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania vo veci len výnimočne a zo závažných, zákonom ( procesným predpisom - zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov - Občiansky súdny poriadok ) stanovených dôvodov.

Podľa ust. § 14 ods. 1 O.s.p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti.

Platná právna úprava v uvedenom ustanovení vyjadruje účel prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu súdu k účastníkom alebo k ich zástupcom a predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Z hľadiska tohto ustanovenia je právne významný vzťah sudcu a to:

1/ k veci ( ide o vzťah vlastného záujmu sudcu vo veci , keď je napríklad sudca účastníkom alebo vedľajším účastníkom konania , keď má osobný záujem na určitom výsledku konania, keď verejnem napríklad prostredníctvom médií alebo iným spôsobom, vyjadril právny názor na vec , ktorý je objektívne spôsobilý ohroziť jeho nestrannosť a pod.) ,

2/ k účastníkom konania (vzťah sudcu charakteru rodičovského , manželského, súrodeneckého alebo iného blízkeho rodinného vzťahu alebo relevantného osobného vzťahu - pozitívneho či negatívneho ) a

3/ k zástupcom účastníkov konania ( vo vzťahu uvedený vyššie pod bodom 2 ) .

Podľa ust. § 15 ods. 1 O.s.p. ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. V konaní môže zatiaľ urobiť len také úkony , ktoré nepripúšťajú odklad.

Ak skutočnosti podľa odseku 1 predpokladajú vylúčenie aj ďalších sudcov z toho istého súdu , sudca pripojí k oznámeniu aj vyjadrenia týchto sudcov (ods. 2 cit.ustanovenia) .

Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na návrh účastníka súdneho konania ( § 15 a O.s.p. ) alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 15 O.s.p. ).

Inštitútom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci pre zaujatosť upraveným v ustanoveniach § 14 až 16 O.s.p. sa v občianskom súdnom konaní garantuje základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa článku 16 ods. 1 Ústavy SR. Nestrannosť sa definuje spravidla ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti (nadŕžania určitej procesnej strane) (rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky spisová značka ÚS 153/08) .

Aspekty nestrannosti sudcov vyplývajú aj z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, (napr. vo veciach Piersac c/a Belgicko, Delcourt c/a Belgicko, Pullart c/a Spojené kráľovstvo, Fey c/a Rakúsko) , z ktorých vyplýva, že rozhodujúce nie je subjektívne stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať pochybnosti o nestrannosti sudcu. Objektívna nestrannosť sa teda neposudzuje podľa subjektívneho stanoviska sudcu, ale podľa objektívnych symptómov. Uplatňuje sa tu teória zdania nezaujatosti (spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná ) . Nestačí, že sudca je subjektívne nestranný, ale musí sa ako taký aj objektívne javiť. Objektívny aspekt nestrannosti je založený na vonkajších , inštitucionálnych , organizačných a procesných prejavoch sudcov a jeho vzťahu k prejednávanej veci a k účastníkom konania.

V posudzovanom prípade vzťah sudcov k žalobcovi, vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti prebieha na Okresnom súde Trebišov trestné konanie proti žalobcovi, v ktorom ako poškodený vystupuje JUDr. Arpád Koreň ( sudca Okresného súdu Rožňava) , vedie objektívne k záveru o pochybnosti, či títo sudcovia, aj napriek zákonom stanovenej povinnosti, budú môcť rozhodovať vo veci nezávisle a nestranne. Naviac, sudcovia Okresného súdu Rožňava už boli iným rozhodnutím Krajského súdu v Košiciach vylúčení z konania a rozhodovania v trestnej veci kde ako obžalovaný vystupoval žalobca v tomto konaní ( sp. zn. 6Nto 3/2010) .

Sú preto dané dôvody pre vylúčenie sudcov Okresného súdu T. Q.. Q. F., Q.. J. H., Q.. Q. X., Q.. M. S., V.. V. S., Q.. P.O. S., Q.. K. Q., Q.. P. K., Q.. Z. K. P. Q.. V. C. z prejednávania a rozhodovania predmetnej veci. Krajský súd preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Keďže sudcovia Okresného súdu Rožňava sú vylúčení za prejednávania a rozhodovania tejto veci, krajský súd podľa ustanovenia § 12 ods. 1 O.s.p. prikázal vec Okresnému súdu Košice - okolie.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.