KSKE 4 Sd 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200233 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200233.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa R. V. R. E. O. D. X. F. M. Ý., bytom Š.. U. Č.. XXX/X, E., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Banskej Bystrici ako súdu miestne príslušnému na toto konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 20.2.2012 sa navrhovateľ domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 23.1.2012 Č.. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 263 ods. 10 a § 112 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z.z. rozhodla o výplate starobného dôchodku pre navrhovateľa od 22.7.2011 v sume 182,80 eur mesačne a súčasne odňala navrhovateľovi od 24.3.2012 invalidný dôchodok.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia.

Podľa § 105 ods. 1 druhá veta O.s.p. súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej.

Podľa § 246a ods. 2 O.s.p. v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd.

Navrhovateľ má bydlisko v Revúcej, preto jeho všeobecným súdom podľa § 85 ods. 1 O.s.p je Okresný súd v Revúcej, ktorý sa nachádza v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné podľa § 250d ods. 2 O.s.p. v spojitosti s § 250l ods. 2 O.s.p. rozhodnúť o postúpení veci uznesením miestne príslušnému Krajskému súdu v Banskej Bystrici.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.