KSKE 4 Sd 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200247 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200247.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky Š. N. T. Y. S. M. Á. L. T. O. S. V., Z. W. Č.. XXX, W. I. Z., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 28.10.2011 podaným na poštovú prepravu dňa 31.10.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 14.10.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 26.09.2011.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľky vydala odporkyňa rozhodnutie zo dňa 22.03.2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení priznala navrhovateľke invalidný dôchodok od 25.01.2012 v sume 104,10 eur mesačne. Zároveň rozhodnutím zo dňa 23.03.2012 č. 645 210 6122 odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zrušila svoje rozhodnutie zo dňa 14.10.2011 o zamietnutí žiadosti navrhovateľky o priznanie invalidného dôchodku.

Navrhovateľka po vytýčení termínu pojednávania na deň 16.04.2012 vzala listom zo dňa 12.04.2012 podľa jeho obsahu návrh na preskúmanie rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľka vzala návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.