KSKE 4 Sd 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200285 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200285.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. E. T. A. T. K. H. Š. T., bytom O. Č.. X, J., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 08.02.2012 ako oneskorene podaný.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 08.02.2012 podaným na poštovú prepravu toho istého dňa sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 17.10.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi starobný dôchodok od 21.07.2011 v sume 163,30 eur mesačne.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie opravného prostriedku. Pretože nebolo rozhodnutím podľa § 212 ods. 3 písm. a) až e) zákona o sociálnom poistení, odporkyňa ho nedoručovala do vlastných rúk navrhovateľa na doručenku.

Podľa bodu 1.4. Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. (Úradná zásielka - Vnútroštátny styk) vydaných na základe zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších predpisov, lehota prepravy pre úradné zásielky je D+2 (dodanie najneskôr druhý pracovný deň po dni podania) .

Napadnuté rozhodnutie bolo dané na expedíciu dňa 19.10.2011, čím sa podľa Poštových podmienok Slovenskej pošty, a.s. považuje za doručené dňa 21.10.2011.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene (§ 250p O.s.p.) .

Lehota na podanie opravného prostriedku začala v zmysle § 250m ods. 2 O.s.p. plynúť dňa 22.10.2011 a pretože posledný deň lehoty pripadol na nedeľu (20.11.2011) , najbližší nasledujúci pracovný deň, teda deň 21.11.2011 sa považuje za posledný deň lehoty na podanie opravného prostriedku.

Opravný prostriedok navrhovateľa bol podaný na poštovú prepravu dňa 08.02.2012, teda po uplynutí tridsaťdňovej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia stanovenej na podanie opravného prostriedku.

Súd na záver poznamenáva, že dobu zamestnania od 23.05.1975 do 18.07.1982 má navrhovateľ pre nárok na starobný dôchodok a určenie jeho sumy zhodnotenú na základe evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia a uvedenú v osobnom liste dôchodkového poistenia tvoriacom neoddeliteľnú súčasť napadnutého rozhodnutia odporkyne.

Z uvedených dôvodov preto súd rozhodol tak, že oneskorený návrh v súlade s § 250p O.s.p. odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.