KSKE 4 Sd 16/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/16/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200427 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200427.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa R.. V. L. S. B. N. U., B.., Z. N. Č.. XX, N., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 01.02.2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 01.02.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 73 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie invalidného dôchodku zo dňa 12.01.2012. V dôvodoch rozhodnutia odporkyňa uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 12.01.2012 je pokles schopnosti navrhovateľa vykonávať zárobkovú činnosť 60 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia odporkyne bola lekárska správa - posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo dňa 12.01.2012, v ktorom sa konštatuje, že navrhovateľ je poberateľom invalidného dôchodku od roku 2010 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % pre obojstranný cervikobrachiálny syndróm s radikulárnou iritáciou C6, prejavy obojstranného lumboischialgického syndrómu s radikulárnou iritáciou L5 s chronickou periférnou neuropatickou bolesťou pri difúznych spondylodiskogénnych zmenách, pre obojstrannú gonartrózu a koxartrózu II.-III. stupňa. Percentuálne bola hodnota zvýšená pre stredne ťažkú bronchiálnu astmu. Navrhovateľ absolvoval MRI vyšetrenie C a Th chrbtice s nálezom chondrózy a spondylartrotických zmien v úrovni C4/5, C6/7 a C7/Th1. V oblasti medzistavcových štrbín Th6/7 a Th7/8 je prítomné oploštenie zadného okraja disku, zúžený je predný arachnoidálny priestor, v úrovni Th1/2 je prítomná cirkulárna protrúzia, bez tlaku na miechu. Doplnené CT mozgu je negatívne. Neurológ potvrdil pretrvávanie cervikobrachiálneho syndrómu s radikulárnou iritáciou C6 vpravo a obojstranný lumboischialgický syndróm L5 obojstranných ako aj periférnu neuropatickú bolesť vertebrogénne podmienenú. Ortopéd a reumatológ realizovanými vyšetreniami potvrdili pretrvávanie obojstrannej gonartrózy a koxartrózy, podľa rtg. dokumentácie naďalej II.-III. štádia, v objektívnom náleze je hybnosť v kolenných kĺboch nateraz plná, prítomné sú jemné drásoty, v bedrových kĺboch je pohyb redukovaný o 30-40 %, u kĺbov rúk a nôh je obmedzená funkcia o menej ako 1/3. Ide o dlhotrvajúcu neprogredujúcu formu so stacionárnym rőntgenologickým nálezom. Zistená kalcifikujúca tendinitída pleca a laterálna epikondylitída sú posudkovo nevýznamné. Primárny glaukóm s otvoreným uhlom, ako aj arteriálna

hypertenzia 2. št. ESC/ESH je taktiež posudkovo nevýznamná. Astma bronchiale je hodnotená ako stredne ťažká perzistujúca, pri liečbe dobre kompenzovaná. Vo ventilometrickom vyšetrení pretrváva stredne ťažká obštrukčná porucha. Navrhovateľ absolvoval kúpeľnú liečbu v Novom Smokovci. Dvakrát bol vyšetrený psychiatrom s nálezom neurastenicko-anxióznej poruchy, na ochorenie nie je dlhodobo liečený. Gastroesofageálna refluxová choroba je posudkovo nevýznamná. U navrhovateľa nedošlo k takému zhoršeniu, ktoré by viedlo k zmene percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, preto bol uznaný naďalej invalidným s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 %.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 27.02.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne z dôvodu nesúhlasu so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a nezohľadnenia všetkých jeho zdravotných problémov. Požiadal o zvýšenie stanovenej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Tvrdil, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím uňho je artróza všetkých kĺbov na horných a dolných končatinách, ktorá má byť hodnotená podľa kapitoly XV. oddiel A položka 1c/ s mierou poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 60 % až 80 %.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne a po oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 27.0.2012 nie je dôvodný.

Pre potreby súdneho konania hodnotil zdravotný stav navrhovateľa posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach, ktorý v posudku zo dňa 26.0.2012 uviedol, že navrhovateľ bol od augusta 2010 uznaný invalidným so 60 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre rozhodujúce zdravotné postihnutie - bolesti chrbtice, kedy bola stanovená horná hranica, t.j. 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s navýšením o 10 % pre prieduškovú astmu. Z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu funkčné postihnutie vyplývajúce z prevažne degeneratívnych zmien na chrbtici ako rozhodujúceho zdravotného postihnutia s hornou hranicou, t.j. 50 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, aj podľa najnovšie doloženej prepúšťacej správy z neurologickej kliniky z marca 2012 je stav veľmi priaznivý. Navýšenie o 10 % pre iné zdravotné postihnutie, t.č. pre prieduškovú astmu, ktorá je kompenzovaná liečbou, je posudkovo zdôvodnené. Celková 60 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe bohato doloženej zdravotnej dokumentácie aj vlastného vyšetrenia je ponechaná s tým, že vzhľadom na vek a prognózu ochorenia a z neho vyplývajúceho funkčného postihnutia sa už nepredpokladá zlepšenie zdravotného stavu.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 04.06.2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne z dôvodov v ňom uvedených. Uviedol, že artrofické zmeny na váhonosných kĺboch mu značne obmedzujú pohyb, ľavé koleno vôbec nevyrovná. V dôsledku artrózy kĺbov nemôže viesť plnohodnotný život a nemá možnosť pracovného uplatnenia. Poberaný invalidný dôchodok mu nepostačuje na úhradu životných nákladov.

Zástupkyňa odporkyne navrhla preskúmavané rozhodnutie s poukazom na zhodné hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi sociálneho poistenia, pobočky a ústredia Sociálnej poisťovne ako vecne správne potvrdiť.

Jednou zo zákonných podmienok nároku na invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 70 zákona o sociálnom poistení je invalidita občana. Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou

fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1,2 a 3 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 71 ods. 5 zákona o sociálnom poistení je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť uvedená v prílohe č. 4 citovaného zákona.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnom poistení sa jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nesčítavajú.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa odseku 6 možno zvýšiť najviac o 10%, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (§ 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení) .

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva s účinnosťou od 01.01.2004 posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 citovaného zákona) .

V zmysle § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V zmysle § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

V konaní navrhovateľ namietal stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % a požadoval jej zvýšenie. Zdravotný stav navrhovateľa bol hodnotený v posudku - lekárskej správe zo dňa 12.01.2012 posudkovým lekárom sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Košice, pričom rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú podľa kapitoly XV, oddiel E, položka. 3, písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách s trvalým ťažkým postihnutím funkcie s často recidivujúcimi, dlhotrvajúcimi prejavmi dráždenia nervov a svalov, s ťažkou poruchou statiky a dynamiky chrbtice s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 %. Iným zdravotným postihnutím, pre ktoré bola navýšená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %, je podľa kapitoly VIII, oddiel B, položka 3, písm. c) prílohy č. 4 zákona

o sociálnom poistení stredne ťažká perzistujúca astma. Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 26.04.2012, v ktorom konštatoval, že zdravotný stav navrhovateľa pri funkčnom postihnutí vyplývajúcom z prevažne degeneratívnych zmien na chrbtici je aj podľa najnovšie doloženej prepúšťacej správy z neurologickej kliniky z marca 2012 veľmi priaznivý. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % za rozhodujúce zdravotné postihnutie bola aj v druhostupňovom posudku navýšená o 10 % pre prieduškovú astmu, ktorá je kompenzovaná liečbou.

Navrhovateľ v konaní nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako bolo ustálené príslušnými posudkovými lekármi v podaných posudkoch. Posudkoví lekári zhodne dospeli k záveru, že u navrhovateľa nedošlo k takému zhoršeniu zdravotného stavu, ktoré by viedlo k zmene percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Rozhodnutie odporkyne zo dňa 01.02.2012 je preto potrebné považovať za vecne správne.

Ako nedôvodnú súd hodnotil námietku navrhovateľa, podľa ktorej rozhodujúcim zdravotným postihnutím uňho má byť artróza kĺbov horných a dolných končatín podľa kapitoly XV. oddiel A, položka 1c/ prílohy č.4 zákona o sociálnom poistení. Podľa uvedenej položky sú hodnotené infekčná artropatia, zápalová polyartropatia, reaktívne artritídy a metabolické artropatie v ťažkej forme, trvale aktívne, progredujúce, liečbu ťažko ovplyvniteľné, s deštruktívnym rőntgenologickým nálezom postihujúce viacero kĺbov. Uvedené druhy zdravotného postihnutia nekonštatoval žiaden odborný lekársky nález. Posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne v Košiciach vo svojom posudku zhodnotil ortopedické a reumatologické nálezy, v ktorých sa konštatovala obojstranná gonartróza koxartróza naďalej v II.-III. štádiu, plná hybnosť v kolenných kĺboch, redukcia pohybu v bedrových kĺboch o 30 % - 40 %, u kĺbov rúk a nôh obmedzenie funkcie o menej ako 1/3-inu. Podľa týchto nálezov ide o dlhotrvajúcu neprogredujúcu formu so stacionárnym rőntgenologickým nálezom.

Preto za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudkoví lekári sociálneho poistenia určili degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách podľa oddielu E, položky 3c XV. kapitoly prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení.

Súd z uvedených dôvodov rozhodnutie odporkyne zo dňa 1.2.2012 podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľ, ktorý v konaní nemal úspech, nemá právo na náhradu trov konania a odporkyňa si právo na náhradu trov neuplatnila, preto súd náhradu trov konania navrhovateľovi nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.