KSKE 4 Sd 19/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 19/2012

KS v Košiciach, dátum 01.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 19/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200576 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200576.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach o návrhu Š. S. V. Ň. V. , M. X, G., o preskúmanie rozhodnutia Českej správy sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem, Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, č. XXX XXX XXX/XXXXX-Z. zo dňa 05.04.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Navrhovateľ Š. S. n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Š. S. podaním zo dňa 29.05.2012 sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Českej správy sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem, č. XXX XXX XXX/XXXXX-Z. zo dňa 05.04.2012, ktorým boli zamietnuté námietky Š. S. a bolo potvrdené rozhodnutie č. I. Českej správy sociálního zabezpečení XXX XXX XXX/XXX zo dňa 07.12.2011, ktorým bola zamietnutá žiadosť Š. S. ako účastníka konania o plný invalidný dôchodok.

Podaním zo dňa 01.06.2012 doručeným Š. S. 06.06.2012 súd v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 a § 246c ods. 1 O.s.p. poskytol menovanému poučenie v tom smere, že uvedené správne rozhodnutie vydal orgán verejnej správy Českej republiky, pričom SR môže uplatňovať svoju súdnu právomoc prostredníctvom svojich súdov iba na území SR. Preto Krajský súd v Košiciach nie je oprávnený preskúmavať zákonnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy ČR. Súčasne bol menovaný poučený, že súdnej ochrany, t. j. preskúmania zákonnosti uvedeného rozhodnutia sa môže domáhať na vecne a miestne príslušnom súde ČR v zmysle poučenia uvedeného v tomto rozhodnutí. Na výzvu súdu, aby sa menovaný vzhľadom na poskytnuté poučenie vyjadril v lehote 5 dní, či návrh zo dňa 29.05.2012 berie späť, menovaný nereagoval.

Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví (§ 104 ods. 1 prvá veta O.s.p.) .

Podľa § 246c ods. 1 O.s.p. pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti O.s.p. sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O.s.p.

Slovenská republika vykonáva svoju suverénnu zvrchovanú moc prostredníctvom svojich orgánov iba na svojom území vymedzenom štátnymi hranicami. To platí aj pokiaľ ide o výkon súdnej moci. Súdnu právomoc môže SR prostredníctvom svojich súdov v rámci správneho súdnictva vykonávať iba vo vzťahu k orgánom verejnej správy SR, nie však iných štátov.

Nedostatok súdnej právomoci na preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy cudzieho štátu predstavuje v zmysle § 104 ods. 1 O.s.p. neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, ktorého jediným dôsledkom môže byť iba zastavenie súdneho konania. Preto súd v zmysle tohto ustanovenia konanie o návrhu navrhovateľa Š. S. zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods. 1 písm.c/ O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 201 O.s.p., § 205 ods.1 O.s.p. za použitia § 246c ods.1 O.s.p.) .