KSKE 4 Sd 2/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200038 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200038.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľky U.. W. G. W. J. U. W. X. F. K. C. O., I. J.. S. Č.. XX, D., zast. JUDr. Katarínou Habiňákovou, advokátkou, Štúrova č. 20, Košice, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 30.6.2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 30.06.2011 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke invalidný dôchodok v sume 76,30 eur mesačne od 03.01.2010. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 404/2010 Z.z. zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok na sumu 77,70 eur mesačne od 01.01.2011. V dôvodoch rozhodnutia odporkyňa uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 05.04.2011 je pokles schopnosti navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podkladom pre vydanie napadnutého rozhodnutia odporkyne bola lekárska správa - posudok posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 05.04.2011, v ktorom sa konštatuje, že navrhovateľka bola dňa 18.12.2009 prijatá na Neurochirurgickú kliniku FNLP v Košiciach pre prejavy subarachnoidálneho krvácania. Bola jej diagnostikovaná krvácajúca aneuryzma ACM vpravo. Dňa 21.12.2009 boli zaklipované dve aneuryzmy. Súčasný objektívny neurologický nález je bez lateralizácie a meningeálneho nálezu, navrhovateľka je bez faktických porúch, plne samoobslužná, bez sfinkterových porúch. Končatiny sa podľa fyziatra nachádzajú v VI. štádiu obnovy funkcie. Reziduálnou dominantou je organický psychosyndróm s nadpriemerným intelektom a úbytkom kognitívnych a gnostických funkcií. Po komplexnom zhodnotení zdravotného stavu možno konštatovať, že sa jedná o stredne ťažkú formu základného ochorenia a aj keď je funkčná zdatnosť pohybového aparátu v norme, vzhľadom na prítomnosť prejavov organického psychosyndrómu bola priznaná horná hranica percentuálneho rozptylu položky 6.b. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je 50 %.

Včas podaným opravným prostriedkom podaným na poštovú prepravu dňa 26.07.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne z dôvodu nesúhlasu so stanovenou

mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Uviedla, že vzhľadom na svoj zdravotný stav nie je schopná pracovať.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne a po oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 20.07.2011 nie je dôvodný.

Pre potreby súdneho konania hodnotil zdravotný stav navrhovateľky posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach, ktorý v posudku zo dňa 12.01.2012 uviedol, že navrhovateľka v decembri 2009 prekonala subarachnoidálne krvácanie s následnou operáciou mozgu dňa 21.12.2009. Je v pravidelnej neurologickej a FRO liečbe. Z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu je motoricky bez výraznejšej funkčnej poruchy. Psychologickým a psychiatrickým vyšetrením bol konštatovaný ľahký až stredne ťažký organický psychosyndróm. Navrhovateľka je po subarachnoidálnom krvácaní s operáciou aneuryzmy mozgových ciev, ktorá je hodnotená ako stredne ťažká forma hlavne na základe organických zmien konštatovaných psychiatrom a psychológom, pre ktoré je stanovená horná hranica, t.j. 50 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Poslednými vyšetreniami bola zaznamenaná progresia senzitívnej aj motorickej hemiparézy s akcentom na ľavú hornú končatinu, ktorá však z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu zapadá do zatriedenia stredne ťažkej formy stavu po subarachnoidálnom krvácaní a operácii aneuryzmy mozgových ciev - kapitola VI, odd. A, položka 6, písm. b) .

V podaní zo dňa 14.03.2012 navrhovateľka namietala hodnotenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia podľa kapitoly VI, odd. A, položka 6, písm. b) a tvrdila, že má byť hodnotené podľa písmena c) ako ťažká porucha a žiadala nariadenie znaleckého dokazovania súdom. Súčasne sa dožadovala zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách krčnej chrbtice. Preto súd zabezpečil podanie doplňujúceho posudku posudkového lekára sociálneho poistenia ústredia Sociálnej poisťovne so sídlom v Košiciach dňa 16.04.2012. V tomto posudku posudkový lekár konštatoval, že u navrhovateľky sa podľa opakovane doložených odborných lekárskych nálezov nejedná o ťažkú formu hemiparézy, ani o ťažkú formu organických zmien osobnosti, ktorá by zdôvodňovala zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia do kapitoly VI, odd. A položka 6, písm. c) . Navýšenie o 10 % pre degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách nemá opodstatnenie, pretože z posudkového hľadiska sa hodnotia funkčné poruchy a nie morfologické zmeny dokumentované zobrazovacími metódami. Na základe uvedeného zotrval na stanovení 50 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka dňa 11.04.2012 predložila súdu lekárske nálezy, ktoré boli následne zaslané posudkovému lekárovi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia v Košiciach na zaujatie stanoviska. Posudkový lekár v posudku zo dňa 19.04.2012 k predloženým lekárskym nálezom uviedol, že neurologické vyšetrenie z februára 2012 dokumentuje, že sa jedná o senzitívno-motorickú ľavostrannú hemiparézu reziduálnu stredne ťažkého stupňa s akcentom na ľavú hornú končatinu, čiže známu skutočnosť, na základe ktorej bola stanovená 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Uvádza sa aj diagnostický záver chronického únavového syndrómu, ktorý podobne ako v psychiatrickom náleze zo dňa 03.03.2011 nie je lege artis zdokumentovaný, klinicky dokázaný s určením hlavných kritérií, resp. vedľajších kritérií klasifikácie podľa Holmesa, čiže nie je jednoznačne medicínsky podložený tak, aby ho eventuálne bolo možné vziať do úvahy pri zhodnocovaní zdravotného stavu (hoci na objektivizáciu eventuálne dodiferencovanie hodnoverného diagnostického záveru mali klinickí predkladatelia dostatok času) . Vzhľadom na uvedené tento diagnostický záver, keďže nie je vôbec klinicky lege artis zdokumentovaný, posudkový lekár nebral do úvahy pri zhodnotení percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Navrhovateľka v podaní zo dňa 31.05.2012, ktorým ospravedlnila svoju neúčasť na pojednávaní konanom dňa 04.06.2012, opätovne navrhla, aby súd nariadil znalecké dokazovanie, uviedla, že trpí syndrómom chronickej únavy a že z lekárskeho posudku zo dňa 16.04.2012 nevyplýva, aké lekárske správy mal posudkový lekár k dispozícii.

Zástupkyňa odporkyne k oboznámeným doplňujúcim posudkom zo dňa 16.04.2012 a 19.04.2012 uviedla, že neprinášajú nové skutočnosti, a preto zotrvala na svojich doterajších prednesoch a navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Jednou zo zákonných podmienok nároku na invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 70 zákona o sociálnom poistení je invalidita občana. Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 1,2 a 3 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 71 ods. 5 zákona o sociálnom poistení je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť uvedená v prílohe č. 4 citovaného zákona.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 71 ods. 7 zákona o sociálnom poistení sa jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nesčítavajú.

Lekársku posudkovú činnosť pri výkone dôchodkového poistenia vykonáva s účinnosťou od 01.01.2004 posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár posudzuje na účely sociálneho poistenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav, schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť a pracovnú schopnosť poistenca (§ 153 ods. 5 a 6 citovaného zákona) .

V zmysle § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V konaní navrhovateľka namietala stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % a požadovala jej zvýšenie. Zdravotný stav navrhovateľky bol hodnotený v posudku - lekárskej správe zo dňa 05.04.2011 posudkovým lekárom sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Košice, pričom rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú podľa kapitoly VI, oddiel A, položka 6, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení stavy po subarachnoideálnom krvácaní, aneuryzmy mozgových ciev - stredne ťažké poruchy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 %. Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 12.01.2012. Zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky do kapitoly VI, oddiel A, položka 6, písm. b) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení pritom zdôvodnil tým, že navrhovateľka je po subarachnoidálnom krvácaní s operáciou aneuryzmy mozgových ciev, ktorá je hodnotená ako stredne ťažká forma najmä na základe organických zmien konštatovaných psychiatrom a psychológom a zaznamenaná progresia hemiparézy s akcentom na ľavú hornú končatinu z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu zapadá do zatriedenia stredne ťažkej formy stavu po tomto rozhodujúcom zdravotnom postihnutí. V doplňujúcom posudku - lekárskej správe zo dňa 16.04.2012 posudkový lekár zdôraznil, že u navrhovateľky sa podľa opakovane doložených odborných lekárskych nálezov nejedná o ťažkú formu hemiparézy, ani o ťažkú

formu organických zmien osobnosti, ktorá by zdôvodňovala zaradenie do kapitoly VI, oddiel A, položka 6 písm. c) prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Námietka navrhovateľky týkajúca sa zatriedenia jej rozhodujúceho zdravotného postihnutia je preto nedôvodná. V doplňujúcom posudku posudkový lekár zároveň uviedol, že navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre degeneratívne zmeny na medzistavcových platničkách nemá opodstatnenie, pretože z posudkového hľadiska sa hodnotia funkčné poruchy a nie morfologické zmeny dokumentované zobrazovacími metódami.

Súd k námietke navrhovateľky, podľa ktorej malo byť nariadené znalecké dokazovanie, uvádza, že jeho nariadenie nebolo potrebné. Posudky - lekárske správy posudkových lekárov Sociálnej poisťovne sú zrozumiteľné, dostatočne podložené odbornými vyšetreniami, neobsahujú žiadne nejasnosti a rozpory a vo svojich záveroch sa zhodujú. Samotná skutočnosť, že posudkoví lekári sú v zmluvnom vzťahu, resp. pracovnom pomere s odporkyňou, nie je dôvodom pre vyslovenie záveru o neobjektívnosti ich posudkov, ani dôvodom na nariadenie ďalšieho dokazovania v podobe znaleckého posudku.

Navrhovateľka ďalej namietala, že z doplňujúceho posudku - lekárskej správy zo dňa 16.04.2012 nie je zrejmé, aké lekárske správy mal posudkový lekár k dispozícii. K tomu súd uvádza, že v tomto posudku posudkový lekár nehodnotil žiadne nové lekárske nálezy, ale zaujal stanovisko k zatriedeniu rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení. Až v posudku - lekárskej správe zo dňa 19.04.2012 posudkový lekár hodnotil lekárske nálezy, ktoré navrhovateľka predložila súdu dňa 13.04.2012. V tomto posudku skonštatoval, že neurologické vyšetrenie z februára 2012 dokumentuje senzitívno-motorickú ľavostrannú hemiparézu reziduálnu stredne ťažkého stupňa s akcentom na ľavú hornú končatinu, čiže známu skutočnosť, na základe ktorej bola stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 %. Uvádzaný diagnostický záver chronického únavového syndrómu nie je lege artis, teda v súlade so súčasnými dostupnými poznatkami lekárskej vedy, zdokumentovaný a klinicky dokázaný s určením hlavných, prípadne vedľajších kritérií klasifikácie podľa Holmesa, nie je teda jednoznačne medicínsky podložený, preto ho nebolo možné vziať do úvahy pri zhodnocovaní zdravotného stavu navrhovateľky.

Navrhovateľka v konaní nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ako bolo ustálené príslušnými posudkovými lekármi v podaných posudkoch. Rozhodnutie odporkyne zo dňa 30.06.2011 je preto potrebné považovať za vecne správne. Z podaných posudkov posudkových lekárov sociálneho poistenia nesporne a jednoznačne vyplývajú skutočnosti zdôvodňujúce u navrhovateľky stanovenie 50 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Súd z uvedených dôvodov rozhodnutie odporkyne zo dňa 30.06.2011 podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka, ktorá v konaní nemala úspech, nemá právo na náhradu trov konania a odporkyňa si právo na náhradu trov neuplatnila, preto súd náhradu trov konania navrhovateľke nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.