KSKE 4 Sd 22/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200670 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200670.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa S. M. G. T. Y. Á. L. F., Z. B.Á. Č.. X, N., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.03.2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 19.03.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 12.01.2012 z dôvodu, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice vo svojom posudku zo dňa 12.01.2012 neuznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadal o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie zo dňa 19.03.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 28.03.2012 nie je dôvodný.

Na pojednávanie dňa 27.08.2012 sa navrhovateľ nedostavil, pričom bolo u neho vykázané doručenie predvolania na dané pojednávanie dňom 14.08.2012. Preto súd konal v neprítomnosti navrhovateľa (§ 250g ods. 2 a § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 12.01.2012. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 12.01.2012 navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre

dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval ľahkú formu silikózy, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole VIII, odd. B, pol. 4.2, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-30 %. Posudkový lekár v závere posudku uviedol, že navrhovateľ bol opakovane hospitalizovaný na Klinike pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, kde bola v máji 2009 hlásená choroba z povolania - jednoduchá silikóza pľúc. Pri poslednej hospitalizácii v septembri 2011 bola posúdená RTG dokumentácia pľúc, je bez progresie prašných zmien, bodypletyzmografické vyšetrenie je bez prejavov ventilačnej poruchy, pľúcne objemy sú v medziach normy. Vyšetrenie krvných plynov je taktiež v norme. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola stanovená na 30 %. Arteriálna hypertenzia 2. štádia ESC/ESH je posudkovo nevýznamná.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 12.06.2012. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval ľahkú formu silikózy, pričom toto postihnutie je zaradené v kapitole VIII, odd. B, pol. 4.2, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-30 %. Konštatoval, že navrhovateľ bol opakovane hospitalizovaný na KPL a KT v Košiciach, keď v máji 2009 bola hlásená choroba z povolania - jednoduchá silikóza pľúc. Pri poslednej hospitalizácii v septembri 2011 na pľúcach neboli známky progresie, choroba vysokého krvného tlaku je bez výraznejších orgánových komplikácií a posudkovo je málo významná. K opakovanému dokumentovaniu ochorenia pohybového ústrojenstva počas hospitalizácie na KPL a KT uviedol, že tento funkčný nález na kĺboch, chrbtici a rukách je funkčne posudkovo málo významný a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť ako rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktoré je naďalej jednoduchá silikóza pľúc.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z.z.) .

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľ stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ teda nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a preto nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.3.2012 ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.