KSKE 4 Sd 23/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 23/2012

KS v Košiciach, dátum 19.07.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 23/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200721 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200721.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa I.. C. B. G. F. Á. K. P. J., Q. M.. L. Č.. X, L. M. Q., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, v konaní o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 28.05.2012 ako oneskorene podaný.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 28.05.2012 podaným na poštovú prepravu dňa 01.06.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 06.02.2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 65, § 255 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi starobný dôchodok od 03.09.2011 v sume 173,30 eur mesačne.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie opravného prostriedku, navrhovateľ prevzal dňa 24.02.2012.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene (§ 250p O.s.p.) .

Lehota na podanie opravného prostriedku začala v zmysle § 250m ods. 2 O.s.p. plynúť dňa 25.2.2012 a pretože posledný deň tridsaťdňovej lehoty na podanie opravného prostriedku (25.3.2012) pripadol na nedeľu, lehota na podanie opravného prostriedku uplynula najbližší nasledujúci pracovný deň, teda dňa 26.03.2012.

Opravný prostriedok navrhovateľa bol podaný na poštovú prepravu dňa 01.06.2012, teda po uplynutí tridsaťdňovej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia stanovenej na podanie opravného prostriedku.

Z uvedených dôvodov preto súd rozhodol tak, že oneskorený návrh v súlade s § 250p O.s.p. odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.