KSKE 4 Sd 26/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 26/2012

KS v Košiciach, dátum 26.08.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 26/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/26/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200811 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200811.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa F. Y. D. Á. K. J., Q. G. Č.. XX, U., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 29.06.2012 ako oneskorene podaný.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 29.06.2012 podaným na poštovú prepravu toho istého dňa sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 23.11.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok ku dňu 07.03.2011, pretože nesplnil podmienky uvedené v § 65 a 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z.z. a § 21 a § 174 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie opravného prostriedku, navrhovateľ prevzal dňa 30.11.2011.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene (§ 250p O.s.p.) .

Lehota na podanie opravného prostriedku začala v zmysle § 250m ods. 2 O.s.p. plynúť dňa 01.12.2011 a uplynula dňa 30.12.2011 (piatok) .

Opravný prostriedok navrhovateľa bol podaný na poštovú prepravu dňa 29.06.2012, teda po uplynutí tridsaťdňovej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia stanovenej na podanie opravného prostriedku.

Z uvedených dôvodov preto súd rozhodol tak, že oneskorený návrh v súlade s § 250p O.s.p. odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.