KSKE 4 Sd 27/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 27/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 27/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7512206925 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7512206925.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. P. T. P. Á. Š. R. B. A. X., O. S. Č.. XXX, W., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 17.04.2012.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 17.04.2012 označeným ako odvolám sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 31.01.2012, ktorým odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 12.01.2012.

Uvedené podanie navrhovateľky neobsahovalo všetky náležitosti, ktoré opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu obsahovať má, pričom išlo o také vady podania, ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, preto súd uznesením č.k. 4Sd/27/2012-14 zo dňa 30.08.2012 uložil navrhovateľke doplniť podanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia s uvedením spôsobu, akým je potrebné doplnenie vykonať a s poučením o zákonných následkoch prípadného neodstránenia vád podania. Uvedené uznesenie bolo navrhovateľke doručené dňa 06.09.2012.

Navrhovateľka v určenej lehote a ani do dňa vydania tohto uznesenia svoje podanie zo dňa 17.04.2012 nedoplnila.

Podľa § 250p O.s.p. ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Pretože navrhovateľka v lehote stanovenej súdom vady podania neodstránila, súd v súlade s § 250p O.s.p. opravný prostriedok odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. primerane použité na základe § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho

doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v

Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť,

proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto

rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ

domáha.