KSKE 4 Sd 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200074 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200074.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa X. I. W. I. Q. Š. Á. D. W., I. I. Č.. XX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom osobne podaným dňa 23.1.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 6.12.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 263 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o zvýšenie sumy invalidného dôchodku, podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 19.9.2011 v sume 155,- eur mesačne a podľa § 82 zákona o sociálnom poistení a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z. zvýšila navrhovateľovi invalidný dôchodok od 1.1.2012 na sumu 160,20 eur mesačne.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľa vydala odporkyňa rozhodnutie zo dňa 4.4.2012 č. XXX XXX XXXX, ktorým podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 19.9.2011 v sume 186,- eur mesačne, ktorý bol podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. a v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z. zvýšený od. 1.1.2012 na sumu 192,20 eur mesačne. Podľa § 263a ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 529/2006 Z.z. navrhovateľovi súčasne od 19.9.2011 zanikol nárok na doteraz vyplácaný invalidný dôchodok v nižšej sume 155,- eur mesačne.

Navrhovateľ na pojednávaní súdu dňa 16.4.2012 vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľ vzal návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.