KSKE 4 Sd 30/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/30/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200706 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200706.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci Z. X. G. Q. Ó. O. G. , U. T. M. F., U. Č..XX, zast. advokátom JUDr. Jurajom Füzerom, M.R.Štefánika 1256/22, Trebišov, proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul.29.augusta č.8, Bratislava, o starobný dôchodok takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 29.06.2011 Č.. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 01.08.2011 podaným na poštovú prepravu dňa 04.08.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia odporkyne zo dňa 29.05.2011 Č.. XXX XXX XXXX, ktorým podľa § 65 a § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov bola zamietnutá žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok ku dňu 29.04.2011.

V dôvodoch rozhodnutia odporkyňa uviedla, že navrhovateľ nesplnil podmienky nároku na priznanie starobného dôchodku k uvedenému dátumu v zmysle § 65 ods.1,2, § 274 zákona č. 461/2003 Z.z. a § 21 ods.1 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb., pretože nesplnil podmienku potrebnej doby zamestnania, t.j. aspoň 15 rokov v zamestnaní uvedenú v § 14 ods.2 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb. Navrhovateľovi na základe evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia potvrdeného vtedajším zamestnávateľom navrhovateľa K., G..Y.. D. D., K. M.T. X. - D. bola zhodnotená doba zamestnania od 07.01.1971 do 31.12.1982, t.j. celkom 11 rokov a 359 dní ako doba zamestnania v zaradení do I. zvlášť zvýhodnenej pracovnej kategórie. Odporkyňa konštatovala, že navrhovateľ nespĺňa ani podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok podľa ustanovenia § 174 ods.1 zákona č. 100/1988 Zb., pretože zamestnanie zaradené do I. pracovnej kategórie netrvalo k 31.12.1999. Odporkyňa napokon konštatovala, že navrhovateľ nesplnil vekovú podmienku pre vznik nároku na starobný dôchodok podľa § 65 ods.1,2 zákona o sociálnom poistení, pričom vek potrebný pre vznik nároku na starobný dôchodok v zmysle tohto ustanovenia dosiahne až 29.04.2014.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 01.08.2011 doplneným podaniami zo dňa 14.11.2011 a 12.01.2012 sa navrhovateľ domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia odporkyne. Tvrdil, že jeho zamestnanie strelmajstra u zamestnávateľa O. Y., Q..R.. X. v období rokov 1985 až 1988 malo byť zaradené do zvýhodnenej pracovnej kategórie I.A, a to podľa úpravy č. 9 Ministerstva výstavby SR z 01.04.1985 (účinná od 15.05.1985) , ktorou sa vykonáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia. V uvedenom období vykonával práce

zodpovedajúce zamestnaniu - strelmajster - číselný kód 020401 I.A - , ktoré je na strane 60 rezortného zoznamu zaradené do I. A pracovnej kategórie. Počas tohto obdobia vykonával podzemné práce pri razení chodieb na komorové odstrely a následné trhacie práce komorovými odstrelmi v kameňolomoch U., X. - F.. Popísal technologický postup pri príprave komorového odstrelu. Tieto práce vykonával so svojim pomocníkom, pričom išlo o vŕtacie a mínerské práce predstavujúce namáhavú fyzickú prácu v sťaženom, zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, ktorý je doplnený odbornými činnosťami. Na preukázanie realizácie komorových odstrelov v kameňolomoch F. G. U. predložil povolenia K. na vykonanie komorových odstrelov v období rokov 1982 až 1985. Za účelom preukázania výkonu týchto prác navrhol vypočuť ako svedkov Z.. T. U., Z.. G. U. G. Z.. S. X., ktorí v období rokov 1985 až 1988 pôsobili v O. Y., Q..R.. X. ako vedúci výroby, resp. technickí pracovníci.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 08.09.2011 navrhla napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľ získal obdobie dôchodkového poistenia aj vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, a preto odporkyňa postupovala v súlade s § 65 ods.2 a § 274 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z., podľa ktorého sa zachovajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do I. a II. pracovnej kategórie do 31.12.2003 a podľa § 274 ods.2 tohto zákona suma starobného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa ods.1, nesmie byť nižšia ako suma starobného dôchodku určená podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003. S prihliadnutím na túto zákonnú úpravu odporkyňa posudzovala nárok navrhovateľa podľa § 21 ods.1 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb., podľa ktorého má občan nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm.a/ zákona alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach. Navrhovateľ v zamestnaní zaradenom v § 14 ods.2 písm.a/ získal celkom 11 rokov a 359 dní, t.z. že nezískal v tomto zamestnaní najmenej 15 rokov, preto mu nárok na starobný dôchodok v 55 roku veku, resp. 29.04.2011 nevznikol. Evidenčnými listami dôchodkového zabezpečenia vystavenými bývalým zamestnávateľom O. Y., G..Y.., M. XX X. bolo preukázané, že navrhovateľ u tohto zamestnávateľa pracoval v období od 01.01.1983 do 30.11.1999 ako strelmajster, pričom toto zamestnanie je podľa príslušného rezortného zoznamu zaradené do II. pracovnej kategórie pod číselným označením 021401/2.

Odporkyňa pre úplnosť dodala, že podľa § 14 ods.2 písm.k/ zákona č. 100/1988 Zb. je zamestnanie v ťažbe a pri opracovaní kameňa, pri mletí a drvení kremeňa, kremenca a živca, pri formovaní žiaruvzdorných výrobkov a pri úprave keramických surovín vykonávané v prostredí vysokej koncentrácie agresívneho fibroplastického prachu, ak sú pracujúci pri výkone týchto zamestnaní nadmerne ohrození silikózou, zaradené do I. pracovnej kategórie s podmienkou dovŕšenia dôchodkového veku 58 rokov. Ide však o činnosť výkonných pracovníkov priamo pri ťažbe, opracovaní, mletí a drvení vyššie uvedených látok, pričom navrhovateľ túto prácu nevykonával. Navrhovateľ v uvedenom období vykonával zamestnanie zaradené do II. pracovnej kategórie, pričom tieto zamestnania podľa § 14 ods.3 zákona č. 100/1988 Zb. nepodmieňujú zníženie vekovej podmienky pre dovŕšenie dôchodkového veku, resp. veku potrebného pre nárok na starobný dôchodok, ale zvýhodnenie z tejto pracovnej kategórie spočíva v spôsobe výpočtu starobného dôchodku.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne a oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia vystavených zamestnávateľom O. Y., G..Y.. X., M. XX X. (akciová spoločnosť vznikla zo štátneho podniku dňa 01.05.1992) navrhovateľ v období rokov 1983 až 1999 u tohto zamestnávateľa vykonával prácu strelmajstra zaradenú podľa príslušného rezortného zoznamu do II. pracovnej kategórie pod číselným označením 021401/2.

Právny nástupca bývalého zamestnávateľa navrhovateľa P. Y., G..Y.. na výzvu súdu oznámil, že príslušným rezortným zoznamom, na základe ktorého bolo zamestnanie navrhovateľa - strelmajster zaradený do II. pracovnej kategórie pod číselným označením 021401/2 bol rezortný zoznam zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva, ktorý bol vydaný Úpravou Ministerstva vnútra

SSR z 27.09.1978 č. SD - 4275/1978 - 4. Ďalej uviedol, že v kameňolome sa ťažil andezit a slúžil na výstavbu ciest, mostov a úpravy korýt riek. Pracovná náplň strelmajstra bola príprava a vykonávanie trhacích prác pri ťažbe v kameňolome (clonové a komorové odstrely) a sekundárne rozpojovanie kameniva . Razenie chodieb a vŕtanie komôr ručnými vŕtacími pneumatickými kladivami bolo súčasťou prípravy trhacích prác pri komorových odstreloch, ktoré sa realizovali v danom období v kameňolome U. s frekvenciou jeden komorový odstrel za dva roky. Príprava jedného komorového odstrelu trvala priemerne dva až tri mesiace.

Podľa už uvedeného rezortného zoznamu zamestnaní zaradených do II. pracovnej kategórie pre účely dôchodkového zabezpečenia v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a riadených národnými výbormi a v organizáciách priamo riadených správou dopravy Ministerstva vnútra SSR je pracovná pozícia strelmajster zaradená do II. pracovnej kategórie s číselným označením 021401 II., pričom podľa opisu pracovných činností ide o prípravu a vykonávanie trhacích prác - v rámci príslušného oprávnenia SBÚ - pri zemných prácach a deštrukciách pozemných stavieb.

Podľa rezortného zoznamu zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia vydaného Úpravou Ministerstva stavebníctva SSR č. 9 z 01.04.1985 je pracovná pozícia strelmajster s číselným označením 020401 I. A zaradená do zvýhodnenej pracovnej kategórie charakterizovaná týmto popisom pracovnej činnosti: samostatná príprava a vykonávanie trhacích prác v rámci príslušného oprávnenia ČBÚ alebo SBÚ pod zemou v hlbinných baniach pri ťažbe určených nerastov a razení chodieb a komôr na komorové odstrely.

Podľa § 65 ods.1,2 zákona č. 461/2003 Z.z. poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 274 ods.1,2 zákona č. 461/2003 Z.z. nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31.12.2003, suma starobného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa ods.1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31.12.2003.

Podľa § 21 ods.1 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb. občan má nárok na starobný dôchodok, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 55 rokov, ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods.2 písm.a/ alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach.

Podľa § 14 ods.2 písm.d/ zákona č. 100/1988 Zb. do I. pracovnej kategórie sú zaradené zamestnania, v ktorých sa vykonávajú sústavne a v priebehu kalendárneho mesiaca prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia a pracujúcich pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov, a to okrem iného aj zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach.

Na základe vykonaného dokazovania súd dospel k záveru, že navrhovateľ nesplnil zákonné podmienky pre priznanie starobného dôchodku podľa § 21 ods. 1 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb. za použitia ustanovenia § 65 a § 274 ods.1,2 zákona č. 461/2003 Z.z. Zamestnanie vykonávané u zamestnávateľa O. Y., G..Y.. M. XX X. (strelmajster) bolo v súlade s už citovaným rezortným zoznamom zamestnaní správne zaradené do II. pracovnej kategórie. Na zamestnávateľa navrhovateľa v rozhodnom období sa nevzťahoval ním predložený rezortný zoznam zamestnaní zaradený do I. a II. pracovnej kategórie vydaný úpravou Ministerstva stavebníctva SSR č. 9 z 01.04.1985. Podmienkou pre zaradenie výkonu zamestnania strelmajster do I. pracovnej kategórie (číselné označenie 020401 I. A bol výkon prác (samostatná príprava a vykonávanie trhacích prác) pod zemou v hlbinných baniach pri ťažbe určených nerastov a razení chodieb a komôr na komorové odstrely. Navrhovateľ vykonával prácu strelmajstra nie pod zemou v hlbinnej bani, ale v kameňolome - povrchovom lome.

Pretože navrhovateľ preukázal, že v zamestnaní zaradenom v § 14 ods.2 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb. získal iba 11 rokov a 359 dní, t.j. nezískal v tomto zamestnaní najmenej 15 rokov, nevznikol mu nárok a priznanie starobného dôchodku podľa § 21 ods.1 písm.a/ zákona č. 100/1988 Zb.

Navrhovateľovi nevznikol nárok na priznanie starobného dôchodku ani podľa ustanovenia § 174 zákona č. 100/1988 Zb. pretože opravným prostriedkom napadnuté rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade so zákonom, súd ho podľa § 250q ods.2 O.s.p. potvrdil.

Súd nepovažoval za potrebné doplniť dokazovanie výsluchom svedkov navrhnutých navrhovateľom, pretože rozhodnutie vo veci nebola rozhodujúca otázka, či a v akom rozsahu navrhovateľ realizoval komorové odstrely. Pre posúdenie nároku bolo rozhodujúce, že na navrhovateľom vykonávané práce v období rokov 1985 - 1988 sa vzťahoval už citovaný rezortný zoznam Ministerstva vnútra SR z 27.09.1978, ktorý zaraďoval výkon práce strelmajstra do II. pracovnej kategórie.

Neúspešnému navrhovateľovi súd nepriznal právo na náhradu trov konania (§ 250k ods.1 O.s.p., za použitia § 250l ods.2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.