KSKE 4 Sd 32/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 32/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/32/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201010 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201010.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky H. G. M. P. P. F. Q. I. D. Z., G. V.Ž. Č.. X, H. K., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 13.06.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 14.05.2012, ktorým odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zo dňa 30.04.2012.

Po podaní opravného prostriedku posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Prešove vo svojej lekárskej správe - posudku zo dňa 21.08.2012 uznal navrhovateľku invalidnou podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 %.

Súd dňa 03.09.2012 navrhovateľku vyzval, aby písomne oznámila súdu, či aj naďalej trvá na svojom opravnom prostriedku zo dňa 13.06.2012. Navrhovateľka listom zo dňa 19.09.2012 vzala svoj návrh na preskúmanie napadnutého rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľka vzala návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.