KSKE 4 Sd 34/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201109 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201109.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa O. M. U. Ň. Q., I. B.Š. Č.. XX, E. I., Y.. A. M., bytom tamtiež, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17.5.2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 17.05.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 02.05.2012 z dôvodu, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava vo svojom posudku zo dňa 02.05.2012 neuznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadal o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 07.06.2012 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 02.05.2012. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 02.05.2012, navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval vrodenú vývojovú vadu ľavej ruky s obmedzením úchopovej schopnosti, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole XV, odd. G, položka 26, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 %. Posudkový lekár v závere posudku uviedol, že navrhovateľ má od narodenia vrodenú deformitu ľavej ruky. V marci 2011 bolo realizované ortopedické vyšetrenie a v tom istom mesiaci aj vyšetrenie na ambulancii ortopedickej protetiky, pričom v minulosti sám z neznámych príčin nebol

nikde vyšetrený, ani konzultovaný za účelom plastickej operácie, či príprave na budúce povolanie pre telesne postihnutých v Bratislave. Nejedná sa o stratu úchopovej schopnosti ľavej ruky. Úchopová schopnosť je zachovalá, aj keď obmedzená, a preto posudkový lekár stav prirovnal k strate 3 prstov ruky na nedominantnej končatine s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 %. Zároveň poukázal na možné riešenie tohto defektu plastikou i zaškolením v zariadení pre telesne postihnutú mládež. Navrhovateľ súčasne predložil nálezy z nového psychiatrického vyšetrenia zo dňa 25.11.2011 a psychologického vyšetrenia zo dňa 05.12.2011, z ktorých posudkový lekár zistil, že navrhovateľ skončil povinnú školskú dochádzku ako učeň 1. ročníka odboru stavebná výroba, pričom navrhovateľ a jeho matka v súvislosti so vzdelaním tvrdili, že do školy chodil iba 5 dní. Po došetrení psychiatrom a psychológom posudkový lekár konštatoval zvýšenie IQ navrhovateľa o 7 bodov. Počas vyšetrenia v pobočke Sociálnej poisťovne bol posudkovým lekárom usmernený a reagoval samostatne, bez ovplyvnenia matkou. Suponovaná ľahká duševná zaostalosť je sociálne podmienená, nezáujmom o vzdelávanie, zaradenie sa do pracovného procesu. Jedná sa o ľahkú poruchu osobnosti s ľahkou poruchou správania sociálne podmienenou, ktorá navýšenie neodôvodňuje.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 17.09.2012. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval vrodenú vývojovú vadu ľavej ruky s obmedzením úchopovej schopnosti, pričom toto postihnutie je zaradené v kapitole XV, odd. G, položka 26, písm. b) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 %. Konštatoval, že v zhode s odborníkom pre psychiatriu plne súhlasí s vypracovaným posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 02.05.2012. Aj pri dnešnom vyšetrení bolo zistené, že navrhovateľ má výrazné tendencie účelového charakteru, je pod silným vplyvom matky, pričom pri samostatnom vyšetrení odborníka pre psychiatriu bolo zistené, že trpí znížením intelektu, ktoré bolo spôsobené sociokultúrnou zanedbanosťou.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 22.10.2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Uviedol, že základnú školu ukončil v šiestom ročníku, potom sa učil za murára v strednom odbornom učilišti v Spišskej Novej Vsi, pričom odbornej praxe sa nezúčastňoval. Zástupkyňa navrhovateľa - jeho matka uviedla, že navrhovateľ doma nevykonáva žiadnu činnosť, berie lieky predpísané psychiatrom a budúci mesiac má ísť na kontrolu ku psychiatrovi.

Zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie s poukázaním na zhodné hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi sociálneho poistenia, ústredia a pobočky Sociálnej poisťovne, ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z.z.)

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľ stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ teda nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a preto nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 17.5.2012 ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.