KSKE 4 Sd 43/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/43/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201124 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201124.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa C. I. M. Á. F. a , bytom D. Č..XX, proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.augusta č.8, Bratislava, o výšku invalidného dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím zo dňa 08.11.2011 č. XXXXXXX XXX podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi od 06.05.2011 invalidný dôchodok v sume 251,20 eur mesačne.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 28.11.2011 sa navrhovateľ domáhal zrušenia rozhodnutia odporkyne z dôvodu, že žiadosťou o priznanie invalidného dôchodku sa domáhal jeho priznania od 06.05.2010 z dôvodu, že jeho nepriaznivý zdravotný stav odôvodňoval invaliditu už od 06.05.2010.

Posudková lekárka sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne so sídlom v Spišskej Novej Vsi dňa 21.12.2011 uznala navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods.1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, pričom stanovila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa v rozsahu 45 %. Za dátum vzniku invalidity určila 06.05.2010.

Odporkyňa rozhodnutím zo dňa 12.01.2012 č. XXXXXXX XXX podľa § 70 ods.1, § 274 a § 82 zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľovi invalidný dôchodok od 06.05.2010 v sume 257,50 eur mesačne, pričom suma invalidného dôchodku po zákonných zvýšeniach od 01.01.2012 predstavuje 270,90 eur mesačne. Ďalším rozhodnutím zo dňa 13.01.2012 odporkyňa podľa § 112 ods.1 zákon o sociálnom poistení zrušila svoje rozhodnutie zo dňa 08.11.2011, čím súčasne vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože odporkyňa rozhodnutím zo dňa 12.01.2012 v plnom rozsahu vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa, súd konanie zastavil podľa § 250o O.s.p.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 ods.1 písm.c/ za použitia ustanovenia § 250c ods.1 a § 250l ods.2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.