KSKE 4 Sd 6/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200138 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200138.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľa Š. J. Z. P. Q. X. G., U. F.Á. Č.. XX, X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 02.11.2011 Č.. XXXXXXX XXX .

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 02.11.2011 Č.. XXXXXXX XXX odporkyňa zamietla podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 18.10.2011 z dôvodu, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice vo svojom posudku zo dňa 18.10.2011 neuznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ sa včas podaným opravným prostriedkom domáhal preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporkyne. Požiadal o opätovné posúdenie svojho zdravotného stavu.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 25.11.2011 nie je dôvodný.

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 18.10.2011. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 18.10.2011, navrhovateľ nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok, pričom toto postihnutie je začlenené v kapitole V, položka 7, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-35 %. Posudkový lekár v závere posudku uviedol, že navrhovateľ bol v septembri 2010 hospitalizovaný na internej klinike pre bolesti na hrudníku, stav bol hodnotený ako nestabilná angína pektoris, súčasne pomocnými vyšetreniami bol vylúčený akútny srdcový infarkt,

bola zistená alkoholická choroba pečene so zvýšenými hepatálnymi testami pri chronickom nadužívaní alkoholu, počas hospitalizácie bol prítomný počínajúci abstinenčný syndróm. Navrhovateľ absolvoval protialkoholickú liečbu v Psychiatrickej nemocnici Michalovce, kde sa plne zapájal do skupinovej psychoterapie, počas hospitalizácie boli realizované hepatálne testy, ktoré mali klesajúcu tendenciu až k normálnym hodnotám pri abstinencii, t.č. absolvuje ambulantnú protialkoholickú liečbu. Opakovane bol hospitalizovaný na internom oddelení v auguste 2011 pre bolesti na hrudníku, opätovne srdcový infarkt nebol potvrdený. Bolesti na hrudníku boli popisované v dôsledku degeneratívnych zmien chrbtice. Bolo realizované kardiologické vyšetrenie ECHOKG, ktoré vykazuje hypertrofiu ľavej komory so zachovanou EF, ergometrické vyšetrenie vykázalo záťaž 150 W bez EKG ischemických zmien, zvažovaná možná tichá ischémia pri vysokej záťaži s odporučením ďalšej kontroly. Realizované USG vyšetrenie brucha vykázalo známky hepatopatie a ľahkú laboratórnu aktivitu pečeňových testov, bez morfologických zmien pečene. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu, t.č. v ambulantnej protialkoholickej liečbe s počínajúcimi organickými známkami postihnutia CNS bez mnestického úbytku, pre ktoré posudkový lekár určil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %. Alkoholická choroba pečene vykazuje ľahkú formu postihnutia, primárna hypertenzia je plne kompenzovaná liečbou, ischemická choroba srdca nebola jednoznačne potvrdená, preto mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudkový lekár nenavýšil.

Na tomto závere, pokiaľ ide o mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa, zotrval aj druhostupňový posudkový orgán odporkyne vo svojom posudku zo dňa 31.01.2012. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa posudkový lekár považoval duševné poruchy a poruchy správania spôsobené užívaním psychoaktívnych látok, pričom toto postihnutie je zaradené v kapitole V, položka 7, písm. a) prílohy č. 4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a zodpovedá mu miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20-35 %. Konštatoval, že navrhovateľ s anamnézou syndrómu závislosti na alkohole bol v septembri 2010 hospitalizovaný na internom oddelení pre bolesti na hrudníku. Pomocnými špeciálnymi vyšetrovacími metódami počas hospitalizácie bolo ochorenie srdca vylúčené, zistená alkoholová choroba pečene pri chronickom nadužívaní alkoholu. Následne bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení za účelom protialkoholického liečenia. V auguste 2011 bol pre bolesti na hrudníku opakovane hospitalizovaný na internej klinike, kde ochorenie srdca bolo opakovane vylúčené. Bolesti na hrudníku sú pravdepodobne v dôsledku degeneratívnych zmien na chrbtici. Podľa aktuálneho psychiatrického vyšetrenia je navrhovateľ zaradený do ambulatného protialkoholického liečenia. Alkoholická choroba pečene vykazuje ľahkú formu postihnutia a arteriálna hypertenzia je plne kompenzovaná liečbou. Vyššie uvedené ochorenia sú posudkovo nevýznamné, liečbou a životosprávou dobre kompenzované, nespĺňajú posudkové kritériá invalidity.

Navrhovateľ na pojednávaní konanom dňa 05.03.2012 zotrval na podanom opravnom prostriedku proti napadnutému rozhodnutiu odporkyne. Uviedol, že kvôli zadýchavaniu sa snaží veľmi nezaťažovať, v prípade kardiologických problémov si vezme predpísané lieky, alkoholické nápoje už nepožíva. Nevie si nájsť prácu, pretože mal možnosť sa zamestnať iba v profesiách, kde sa vykonáva fyzicky náročná práca. V súčasnosti je evidovaný na úrade práce, ale nepoberá žiadne dávky. V budúcnosti sa má podrobiť vyšetreniu žalúdka a hrubého čreva, ako aj záťažovému kardiologickému testu.

Zástupca odporkyne navrhol preskúmavané rozhodnutie s poukazom na zhodné hodnotenie zdravotného stavu navrhovateľa posudkovými lekármi sociálneho poistenia, ústredia a pobočky Sociálnej poisťovne, ako vecne správne potvrdiť.

Podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 a určuje sa v percentách podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí s tým, že jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. (§ 71 ods. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z.z.)

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že skutkové okolnosti týkajúce sa rozsahu zdravotného poškodenia navrhovateľa boli dostatočne ozrejmené príslušnými posudkovými lekármi sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ktorí vo svojich posudkoch vyhodnotili zdravotné postihnutie navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení. Navrhovateľ v konaní neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by neboli známe príslušným posudkovým lekárom pri vypracovaní posudkov a ktoré by mohli ich jednoznačné závery spochybniť. Zdravotné poškodenia navrhovateľa zistené objektívnymi lekárskymi vyšetreniami podľa podaných posudkov posudkových orgánov neznižujú jeho pracovnú schopnosť natoľko, aby bol invalidný. Podľa týchto posudkov pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má navrhovateľ stanovenú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo výške 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ teda nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z., a preto nesplnil jednu zo zákonných podmienok pre priznanie invalidného dôchodku v zmysle § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z.

K prednesu navrhovateľa súd dodáva, že v prípade preukázania zhoršenia zdravotného stavu na základe v budúcnosti avizovaných odborných vyšetrení, má navrhovateľ možnosť podať novú žiadosť o priznanie invalidného dôchodku.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti, na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O.s.p. napadnuté rozhodnutie odporkyne zo dňa 02.11.2011 ako vecne správne potvrdil.

Náhradu trov konania súd v súlade s § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. navrhovateľovi nepriznal, pretože tento v konaní úspešný nebol a odporkyni podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.