KSKE 4 Sd 7/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sd 7/2012

KS v Košiciach, dátum 18.03.2012, sp.zn. KSKE 4 Sd 7/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/7/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200160 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200160.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa I. C. J. U. M. Í. Y. Z., H. B. Č.. XX, I., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o starobnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom podaným na poštovú prepravu dňa 02.01.2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 09.12.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým odporkyňa podľa § 67 ods. 1 a § 112 ods. 3 a 6 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov znížila navrhovateľovi starobný dôchodok od 12.02.2012 na sumu 269,70 eur mesačne.

Navrhovateľ na pojednávaní súdu dňa 19.03.2012 vzal návrh na preskúmanie rozhodnutia odporkyne späť.

Podľa ustanovenia § 250h ods. 2 O.s.p. môže žalobca až do rozhodnutia súdu vziať žalobu späť. Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p., s výnimkou § 250a.

Pretože navrhovateľ vzal návrh späť, bolo podľa citovaných ustanovení O.s.p. potrebné konanie zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.