KSKE 4 Sd 9/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sd/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200201 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200201.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jozefom Kurucom v právnej veci navrhovateľky X. Q. I. C. U. Á. M. Q. I. U. X. R., F. H. Č.. XXX, zast. I. Q., F. M., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o invalidnom dôchodku takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 8.12.2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 8.12.2011 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok od 1.1.2012 na sumu 67,10 eur mesačne. V odôvodnení uviedla, že dôchodok bol zvýšený o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je o 2,20 eur mesačne. Percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo dňa 6.2.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania vyššie označeného rozhodnutia odporkyne. Uviedla, že invalidný dôchodok jej nepostačuje na pokrytie životných potrieb.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia odporkyne a po oboznámení sa s dávkovým spisom odporkyne dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 6.2.2012 nie je dôvodný.

Zástupca navrhovateľky na pojednávaní konanom dňa 16.4.2012 uviedol, že navrhovateľke bol v roku 2010 priznaný nízky invalidný dôchodok a jeho zvýšenie je nedostačujúce.

Zástupkyňa odporkyne s prihliadnutím na právne skutočnosti, ktoré boli v konaní preukázané, ako aj na ustanovenie § 82 zákona o sociálnom poistení a príslušné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zvýšení dávok navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od

priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak. Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania (§ 82 ods. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení) .

Podľa § 82 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení na zvýšenie dôchodkovej dávky je rozhodujúca mesačná suma dôchodkovej dávky vyplácaná ku dňu, od ktorého sa zvyšuje.

Dôchodkové dávky v roku 2012 sa zvyšujú o 3,3 % (§ 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012) .

Navrhovateľke bol rozhodnutím odporkyne zo dňa 9.3.2010 č. 615 818 6166 priznaný invalidný dôchodok od 1.1.2010 v sume 63,70 eur. Ku dňu 31.12.2011 bola výška invalidného dôchodku navrhovateľky 64,90 eur mesačne. Odporkyňa teda v súlade s § 82 zákona o sociálnom poistení a citovaným opatrením č. 344/2011 Z.z. zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok zo sumy 64,90 eur o 3,3 % na sumu 67,10 eur.

Súd z uvedených dôvodov rozhodnutie odporkyne zo dňa 8.12.2011 podľa ustanovenia § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka, ktorá v konaní nemala úspech, nemá právo na náhradu trov konania a odporkyňa si právo na náhradu trov neuplatnila, preto súd náhradu trov konania navrhovateľke nepriznal (§ 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.