KSKE 4 Sp 1/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sp 1/2012

KS v Košiciach, dátum 17.04.2012, sp.zn. KSKE 4 Sp 1/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sp/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200015 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslava Klimová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200015.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa J. W..Y..R.., S. Č.. X, S., proti odporcovi Mestská časť Dargovských hrdinov, Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 04.01.2012.

Účastníkom konania náhradu trov konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 04.01.2012 podaným na poštovú prepravu dňa 05.01.2012 označeným ako odvolanie proti rozhodnutiu miestneho úradu Dargovských hrdinov, Košice sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu o úprave otváracích hodín v prevádzke navrhovateľa P. Š. V., V. Č. Ľ. Č.. X, S..

Uvedené podanie navrhovateľa neobsahovalo všetky náležitosti, ktoré opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu obsahovať má, pričom išlo o také vady podania, ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu (chýbalo označenie napadaného rozhodnutia - číslo a dátum jeho vydania a aký konečný návrh navrhovateľ robí) , preto súd uznesením č.k. 4Sp/1/2012-5 zo dňa 16.01.2012 uložil navrhovateľovi doplniť podanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia s uvedením spôsobu, akým je potrebné doplnenie vykonať a s poučením o zákonných následkoch prípadného neodstránenia vád podania. Uvedené uznesenie bolo navrhovateľovi doručené dňa 24.01.2012.

Navrhovateľ v doplnení podania doručenom súdu dňa 07.02.2012 iba bližšie konkretizoval svoje odvolacie námietky, avšak neuviedol číslo a dátum rozhodnutia, ktoré napadá, ani aký konečný návrh vo veci robí. Preto ho súd výzvou zo dňa 22.02.2012, doručenou dňa 28.3.2012, vyzval na predloženie fotokópie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré napadá, v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy.

Navrhovateľ v určenej lehote a ani do dňa vydania tohto uznesenia svoje podanie zo dňa 04.01.2012 nedoplnil, ani nepredložil fotokópiu napadaného rozhodnutia.

Podľa § 250p O.s.p. ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Pretože navrhovateľ neodstránil vady podania, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd v súlade s § 250p O.s.p. opravný prostriedok navrhovateľa odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. primerane použité na základe ust. § 246c O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach (§ 374 ods. 4 O.s.p.) , a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má obsahovať popri všeobecných náležitostiach podľa ust. § 42 ods. 3 O.s.p., údaje v zmysle ust. § 205 ods.1 O. s. p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.