KSKE 4 Sp 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 Sp 2/2012

KS v Košiciach, dátum 22.04.2012, sp.zn. KSKE 4 Sp 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Sp/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200184 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Kuruc ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200184.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Y. N. - F. N., F..M.., M. M. Y. N., XXX XX, N. R., proti odporkyni Správa katastra Košice, so sídlom Južná trieda č. 82, Košice, za Ú.F. U..M..M. N., M..L..T.., O. F. U..M..M., N., v konaní o preskúmanie rozhodnutia zo dňa 28.10.2011 č. V-8159/2011 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 5.1.2012.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 05.01.2012 podaným na poštovú prepravu toho istého dňa sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 28.10.2011 č. V-8159/2011, ktorým odporkyňa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a predpisov zamietla návrh na vklad do katastra nehnuteľností.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie opravného prostriedku, navrhovateľ prevzal dňa 05.12.2011.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o opravnom prostriedku alebo ak obsahuje nesprávne poučenie, možno ho napadnúť do šiestich mesiacov od jeho doručenia (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene (§ 250p O.s.p.) .

Lehota na podanie opravného prostriedku začala v zmysle § 250m ods. 2 O.s.p. plynúť dňa 06.12.2011 a uplynula dňa 04.01.2012 (streda) .

Opravný prostriedok navrhovateľa bol podaný na poštovú prepravu dňa 05.01.2012, teda po uplynutí tridsaťdňovej lehoty od doručenia napadnutého rozhodnutia stanovenej na podanie opravného prostriedku.

Z uvedených dôvodov preto súd rozhodol tak, že oneskorený návrh v súlade s § 250p O.s.p. odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. za použitia § 246c a § 250l ods.2 O.s.p.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.