KSKE 4 To 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 4 To 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4To/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811010335 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Chlebovič ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811010335.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Chleboviča a sudcov JUDr. Františka Ševčoviča a JUDr. Marty Goliášovej, na verejnom zasadnutí konanom dňa 22. februára 2012 v Košiciach, v trestnej veci obžalovaných Z. U. a ml. Ľ. P., pre prečin podľa § 20 Tr. zák., § 212 ods.2 písm. a) , ods.3 písm. b) Tr. zák. a iné, o odvolaní okresného prokurátora čo do uznania viny za prečin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.2 písm. b) Tr. zák. proti rozsudku Okresného súdu Rožňava, sp. zn. 3T 121/2011 zo dňa 2.12.2011 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr. por. z a m i e t a odvolanie okresného prokurátora.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Rožňava rozsudkom sp. zn. 3T 121/2011 zo dňa 2.12.2011 uznal obžalovaného Z. U. za vinného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z. v znení zák. č. 547/2010 Z.z. z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1,2 písm. b) citovaného Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) , ods.3 písm. b) Tr. zák. a obžalovaného ml. Ľ. P. v spolupáchateľstve podľa § 20 Tr. zák. č. 300/2005 Z.z v znení zákona č. 547/2010 Z.z. z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1, 2 písm. b) citovaného Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) citovaného zákona na tom skutkovom základe, že

dňa X.X.XXXX okolo XX,XX hod. v obci G., okres G., vnikli do letnej kuchyne rodinného domu č. XX tak, že vylomili drevené dvojkrídlové dvere v oblasti zámku a zvnútra odcudzili 1 ks Popradskú kávu 250g, 3 ks krabíc čajov, 0,7 l slivovice, 7 párov ponožiek, 8 ks uterákov, 10 ks utierok na riad, 7 ks korenín, 2 ks kuchynských nožov, 30 ks kompótov, 2 ks 0,5l bieleho alkoholu, 1 ks šampanské zn. Hubert, 1 pár pracovných topánok, 5 ks fliaš s malinovkou, 10 ks hliníkové kanvy, 1 kg sušených húb, čím spáchali škodu pre C. R. odcudzením vecí vo výške najmenej 237,92 Eur a poškodením zariadenia škodu vo výške najmenej 116,75 Eur,

pričom obvinený Z. U. skutok spáchal napriek tomu, že rozsudkom Okresného súdu Rožňava sp. zn. 3T 49/2009 zo dňa 27.8.2009, v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 4To 106/2009 zo dňa 4.11.2009, právoplatným dňa 4.11.2009 bol odsúdený za prečin krádeže podľa § 20, § 212 ods.2 písm. a) Tr. zák., v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1,2 písm. b) Tr. zák. k úhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov s podmienečným odkladom jeho výkonu na skúšobnú dobu v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

Obžalovanému Z. U. bol za to uložený podľa § 194 ods.2 Tr. zák., § 41 ods.1, § 49 ods.2, § 38 ods.2,3 Tr. zák. s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. l) , n) a § 37 písm. h) Tr. zák. úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov nepodmienečne, pre výkon ktorého bol zaradený podľa § 48 ods.2 písm. a) Tr. zák. do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Obžalovanému ml. Ľ. P. bol podľa § 194 ods.2 Tr. zák., s použitím § 41 ods.1, §117 ods.1, § 38 ods.2,3 Tr. zák. s prihliadnutím na ustanovenie § 36 písm. j) ,l) Tr. zák. uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 6 (šesť) mesiacov.

Podľa § 49 ods.1 písm. a) Tr. zák. mu bol výkon tohto trestu podmienečne odložený a podľa § 119 ods.1 Tr. zák. mu bola určená skúšobná doba v trvaní 12 (dvanásť) mesiacov.

Podľa § 51 ods.3 písm. c) Tr. zák. bolo obžalovanému mladistvému uložené obmedzenie spočívajúce v zákaze stretávať sa v priebehu skúšobnej doby s obžalovaným Z. U., nar. X.X.XXXX.

Podľa § 287 ods.1 Tr. por. bola obom obžalovaným uložená povinnosť uhradiť spoločne a nerozdielne spôsobenú škodu poškodenému C. R., nar. X.XX.XXXX, bytom I. č. XXX vo výške 354,67 Eur (tristopäťdesiatštyri Eur a šesťdesiatsedem centov) .

V dôvodoch napadnutého rozsudku okresný súd uviedol, že podľa aktuálnej teórie trestného práva pri každom súbehu viacerých trestných činov s výnimkou, že by išlo o tzv. zdanlivý súbeh alebo o faktickú konzumpciu je potrebné čin posúdiť podľa všetkých ustanovení Trestného zákona, ktoré sa naň vzťahujú, okrem osobitných zásad, ktoré sa aplikujú na úhrnný, resp. súhrnný trest. Z týchto dôvodov konanie obžalovaných posúdil aj ako prečin porušovania domovej slobody spáchaný prekonaním prekážky, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu. Podľa názoru okresného súdu pre uvedenú právnu kvalifikáciu nie je rozhodujúci zámer obžalovaných zmocniť sa cudzej veci formou prekonania prekážky, ale rozhodujúca je skutočnosť, že úmysel obžalovaných odstrániť prekážku, ktorej účelom je zabrániť vniknutiu nepovolaným osobám a v danom prípade ešte predtým, než do uvedeného objektu vnikol. Prečin porušovania domovej slobody v tomto prípade bol prostriedkom na spáchanie prečinu krádeže formou vlámania. Z uvedených dôvodov preto na rozdiel od obžaloby uznal obidvoch obžalovaných vinnými z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1,2 písm. b) Tr.zák. a z prečinu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) Tr. zák. a u obžalovaného Z. U. aj z prečinu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) , ods.3 písm. b) Tr. zák.

Proti tomuto rozsudku zahlásil odvolanie prokurátor, ktoré následne i písomne odôvodnil. Poukázal na tú skutočnosť, že nesúhlasí s kvalifikáciou konania obžalovaných podľa § 194 ods.2 písm. b) Tr. zák. Vyslovil názor, že pri právnom posudzovaní konania páchateľa, ktorý v úmysle prisvojiť si cudziu vec nachádzajúcu sa v obydlí iného, do tohto obydlia vnikne prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky, treba vychádzať z úmyslu páchateľa, ktorý v tomto prípade smeruje k zmocneniu sa cudzej veci, a za tým účelom prekonáva zabezpečovaciu prekážku. Uvedené násilie, aj keď ním páchateľ nesporne naruší domovú slobodu iného je možné ako okolnosť podmieňujúcu použitie kvalifikovanej skutkovej podstaty posudzovať iba vo vzťahu k trestnému činu krádeže podľa § 212 Tr. zák. Preto vyššie uvedené konanie páchateľa je potrebné právne posúdiť ako trestný čin krádeže vlámaním v jednočinnom súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody podľa § 194 iba v odseku 1) Tr. zák. Záverom navrhol, aby krajský súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil okresnému súdu, aby vo veci znovu konal a rozhodol.

Krajský súd podľa § 317 ods.1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolateľ podal odvolanie, ako i správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že odvolanie okresného prokurátora nie je dôvodné.

Okresný súd na hlavnom pojednávaní v rozsahu § 2 ods.10,12 Tr. por. vykonal v potrebnom rozsahu dokazovanie, riadne zistil skutkový stav veci, a tento v súlade so zákonom aj právne posúdil.

Rozsudok okresný súd odôvodnil v zmysle intenciách § 168 Tr. por. a v rozsudku stručne vyložil, ktoré skutočnosti vzal za dokázané, a o ktoré dôkazy svoje skutkové zistenia oprel, a akými úvahami sa spravoval pri hodnotení vykonaných dôkazov.

Odvolací súd po preskúmaní zistil, že okresný súd po tom, čo upozornil procesné strany na možnú zmenu právnej kvalifikácie na rozdiel od obžaloby uznal obžalovaných vinných z prečinu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1,2 písm. b) Tr. zák. a z prečinu krádeže podľa § 212 ods.2 písm. a) Tr. zák. a u obžalovaného Z. U. aj podľa ods. 3 písm. b) Tr. zák.

Obaja obžalovaní na hlavnom pojednávaní urobili prehlásenie, že sú vinní zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe a na otázky v zmysle § 333 ods.3 písm. c) ,d) ,f) ,g) , h) Tr. por. odpovedali kladne, preto správne postupoval okresný súd, keď podľa § 257 ods.7 prijal vyhlásenie obžalovaných, že sú vinní zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe a vykonal dokazovanie iba v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o treste.

Vzhľadom na znenie trestného činu krádeže podľa § 212 ods.1, ods.2 písm. a) Tr. zák., trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 194 ods.1, ods.2 písm. b) , § 122 ods.4 Tr. zák. odvolací súd poukazuje na dôvody napadnutého rozsudku okresného súdu, s ktorými sa v plnom rozsahu stotožňuje a v podrobnostiach na ne odkazuje.

Odvolací súd je tiež toho názoru, že konanie obžalovaného sa musí subsumovať pod skutkové podstaty všetkých trestných činov, ktorých znaky napĺňa. Trestná sadzba pri trestnom čine podľa 194 ods.1 je v rozmedzí 0 - 2 roky, pričom pri kvalifikovanej skutkovej podstate podľa § 194 ods.2 je v rozmedzí 1-5 rokov. Trestná sadzba pri trestnom čine krádeže podľa § 212 ods.1 Tr. zák. a pri trestnom čine podľa § 212 ods.2 Tr. zák. je v obidvoch prípadoch 0-2 roky. Z uvedeného vyplýva, že obidva trestné činy krádeže je potrebné hodnotiť ako základnú skutkovú podstatu.

Odvolací súd nesúhlasí s názorom odvolateľa lebo nemožno potrestať prísnejšie páchateľa, ktorý vnikne do domu iného prekonaním prekážky a neodcudzí z tohto domu nič ako páchateľa, ktorý vnikne do domu prekonaním prekážky a odcudzí z tohto domu v hodnote veci pod škodu malú.

Ďalej odvolací súd poukazuje aj na výpoveď obžalovaných, ktorí popísali v prípravnom konaní podrobne a zhodne ako si zabezpečili na vykonanie vlámania tzv. železný plocháč , ktorým vypáčili dvere, a tak vnikli do priestoru domu. Z uvedeného vyplýva, že obaja obžalovaní mali jednoznačný úmysel najprv vylomiť dvere, tak sa dostať do objektu a vykonať krádež.

Odvolací súd nezistil žiadne pochybenia ani vo výrokoch, ktorými boli obžalovaným uložené tresty. Pri ukladaní trestov boli dodržané základné zásady uvedené v § 34 Tr. zák. a násl., pričom boli zohľadnené poľahčujúce i priťažujúce okolností, miera zavinenia, následok i pohnútka. Správne postupoval okresný súd, keď trestné sadzby u obžalovaného ml. Ľ. P. znížil v zmysle § 117 Tr. zák. na polovicu a zákonným spôsobom rozhodol, keď podľa § 287 ods.1 Tr. por. uložil obidvom obžalovaným nahradiť spoločne a nerozdielne spôsobenú škodu poškodenému C. R..

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody sa odvolací súd nestotožnil s dôvodmi odvolateľa, ale stotožnil sa s dôvodmi napadnutého rozsudku okresného súdu v plnom rozsahu, preto odvolanie okresného prokurátora podľa § 319 Tr. por. ako nedôvodné zamietol.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný

prostriedok nie je prípustný.