KSKE 4 To 100/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4To/100/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7808010002 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Ševčovič ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7808010002.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Františka Ševčoviča a sudcov JUDr. Marty Goliášovej a JUDr. Martina Michalanského, v trestnej veci proti obžalovanému Ing. H. U. , pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 301 ods.1 Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom dňa 4. apríla 2012, o odvolaní okresného prokurátora a poškodeného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 26.9.2011, sp. zn. 1T 1/2008 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 319 Tr. por. z a m i e t a odvolanie okresného prokurátora.

Podľa § 319 Tr. por. z a m i e t a odvolanie poškodeného E. A. Q. G., E. A..

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom okresného súdu bol obžalovaný Ing. Š. N. podľa § 285 písm. a) Tr. por. oslobodený spod obžaloby pre prečin ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa § 301 ods.1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že

po tom, čo v roku 1993 v k.ú. obce R., okr. A., na rieke E. postavil malú vodnú elektráreň R. G., najmenej od XX.X.XXXX až doposiaľ sústavne porušoval predpisy o ochrane životného prostredia § 41, § 61 a § 66 ods.5 Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a noviel tým, že napriek viacerým upozorneniam a uloženým pokutám Obvodným úradom životného prostredia v A. nevybudoval rybochod, neosadil vodotečnú latu na meranie vody a nedodržal na stavbe podmienky technicko-bezpečnostného dohľadu, čím narušil potravinový reťazec ichtyofauny, t.j. úbytok na rybej faune a sekundárne škody na životnom prostredí vo výške najmenej 268.794,- Sk ročne,

lebo nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný.

Podľa § 288 ods.3 Tr. por. poškodený E. A. Q., G., E. A. bol s nárokom na náhradu škody odkázaný na konanie vo veciach občianskoprávnych.

Proti tomuto rozsudku, ihneď po jeho vyhlásení, odôvodnení a poučení o opravnom prostriedku zahlásil odvolanie poškodený, bez bližšieho písomného odôvodnenia. V zákonom stanovenej lehote podal odvolanie aj okresný prokurátor.

Okresný prokurátor v písomných dôvodoch odvolania spochybňuje skutkové i právne závery okresného súdu a v uvedených súvislostiach sa odvoláva na znalecké posudky znalcov RNDr. G. R. a Doc. Ing. G. F., CSc. i Znaleckého ústavu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí dospeli k záveru

o vzniku škody na životnom prostredí v dôsledku konania obžalovaného spôsobom popísaným vo výrokovej časti podanej obžaloby.

Navrhol preto, aby krajský súd napadnuté uznesenie zrušil a vec vrátil na opätovne prejednanie a rozhodnutie okresnému súdu.

Na základe včas podaných odvolaní krajský súd podľa § 317 ods.1 Tr. por. preskúmal zákonnosť a odôvodnenosť napadnutých výrokov rozsudku, proti ktorým odvolatelia podali odvolania, ako i správnosť postupu konania, ktoré im predchádzalo a zistil nasledovné.

Okresný súd postupoval správne a v súlade so zákonom pri zisťovaní skutkového stavu veci, keď na hlavnom pojednávaní vykonal všetky dostupné a potrebné dôkazy, tieto jednotlivo aj vo svojom súhrne náležite vyhodnotil a dospel tak ku správnym skutkovým zisteniam.

Skutkový stav a kvalitu dôkazov, na základe ktorého bol prijatý relevantný právny záver si v plnom rozsahu preto osvojil aj odvolací súd.

Vo vzťahu k uvádzaným skutkovým zisteniam okresného súdu, aj vo väzbe k odvolacím námietkam prokurátora, odvolací súd zistil, že tieto sú podrobne rozobraté vrátane hodnotenia vykonaných dôkazov v odôvodnení preskúmavaného rozsudku.

Keďže odvolací súd sa so zisteniami okresného súdu stotožňuje, odkazuje na dôvody rozsudku a k odvolaniu prokurátora považuje za potrebné uviesť nasledovne.

Pri hodnotení prokurátorom uvádzaných znaleckých posudkov krajský súd zvýrazňuje, že samotné závery znaleckého dokazovania nedali okresnému súdu možnosť urobiť záver o tom, že sa skutok stal tak, ako je opísaný v obžalobe a pre ktorý je vedené trestné stíhanie. Bez akýchkoľvek pochybností nebola v trestnom konaní preukázaná vina obžalovaného, a rovnako tak nebol preukázaný ani vznik škody ako základný predpoklad trestnej zodpovednosti pre žalovaný trestný čin.

V uvádzaných súvislostiach znalci neprihliadli na všetky významné skutočností majúce vplyv na podanie a spracovanie posudkov, pričom ich závery sú neverifikovateľné aj vzhľadom na metodiku a spôsob vyčísľovania škody, ktorá mala vzniknúť konaním obžalovaného v súvislosti s prevádzkou malej vodnej elektrárne.

Uvedené znalecké posudky nie sú doložené protokolmi o odbere vzoriek ani protokolmi o výsledkoch vykonaných analýz a meraní, ktoré by dokumentovali nimi uvádzané tvrdenia o negatívnom vplyve malej vodnej elektrárne R. G. na kvalitu vody pri uplatnení neplatného právneho predpisu hodnotenia jej kvality.

V znaleckom posudku RNDr. G. R. sa dokonca uvádzajú len literatúrou potvrdené druhy a nasadzané druhy rýb v posledných rokoch, ktoré zrejme nebolo úspešné a nedošlo tak ani k naplneniu vôd migráciou rýb, z čoho aj podľa názoru krajského súdu vyplýva, že škodu znalec určoval iba s predpokladom nasadzania pôvodných druhov rýb poškodeným v celom toku a za predpokladu, že bude umožnená aj ich migrácia.

Znalec Doc. Ing. B. E., CSc. sa navyše odvolával pri vyčíslení škody na ichtyologický prieskum, pričom v priebehu trestného konania bolo zistené, že tento bol vykonaný iba raz, a to dňa 12.9.2008, pričom uvedené závery okresný súd správne nevzal do úvahy aj s poukazom, že samotná akosť vody a vodného prostredia v okolí malej vodnej elektrárne nebola posudzovaná znalcom podľa dlhodobých chemických a jednorazových biologických analýz, na ktoré tak Znalecký ústav Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri vyčísľovaní škody poukazoval.

Po zhodnotení kvality produkovaných dôkazov aj krajský súd dospel k záveru, že tieto neviedli k presvedčivým skutkovým záverom viažucich sa k ustáleniu výšky škody, ktorá je základným predpokladom trestnej zodpovednosti obžalovaného Ing. Š. N. v zmysle ustanovenia § 301 ods.1 Tr. zák.

Pri konštatácii absencie zákonných znakov žalovaného trestného činu vyjadreného v ustanovení § 301 ods.1 Tr. zák. bol následný postup okresného súdu, ktorým aplikoval ustanovenie § 285 písm. a) Tr. por., po predchádzajúcom uplatnení zásady in dubio pro reo logickým a zákonným rozhodnutím vo veci obžalovaného Ing. Š. N..

O odvolaní poškodeného krajský súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 319 Tr. por. z dôvodu zákonného postupu okresného súdu vyjadreného v ustanovení § 288 ods.3 Tr. por., na základe ktorého, ak súd obžalovaného spod obžaloby oslobodí, odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody vždy na občianske súdne konanie.

To boli dôvody, na základe ktorých krajský súd o odvolaní okresného prokurátora a poškodeného rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu ďalší riadny opravný

prostriedok nie je prípustný.