KSKE 5 Cbi 1/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/1/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200683 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Varhalíková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200683.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Gabrielou Varhalíkovou v právnej veci žalobkyne K. N., nar. X.XX.XXXX, bytom H. č. XXX, zastúpenej JUDr. Pavlom Sitárom, advokátom, Zvonárska 8, Košice, proti žalovanému JUDr. Juraj Gavalčin, Platanová 5, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu A. T., a.s., U. XX, I. Nová C., X.: XX XXX XXX, o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty takto

r o z h o d o l :

Zo súpisu majetku konkurznej podstaty úpadcu A. T. a.s. so sídlom U. XX, I. R. C., X.: XX XXX XXX vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 5K/100/2000 vylučuje nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, kat. územia I., okres J. IV, obec J.-S., a to parc. č. XXXX, zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, parc. č. XXXX, zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2, stavba súp. č. XXXX na parc. č. XXXX, prevádzková budova.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 154,60 eur z konkurznej podstaty úpadcu A. T., a.s. na účet právneho zástupcu žalobkyne do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Žalovaný je povinný uhradiť na účet tunajšieho súdu č.ú. 7000146773, VS: 8050672712, KS: 0558 ŠS: 7011200683 súdny poplatok v sume 99,50 eur z konkurznej podstaty úpadcu do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa žalobou zo dňa 27.7.2011 navrhla, aby súd vylúčil zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu nehnuteľnosti uvedené vo výroku tohto rozsudku z dôvodu, že žalobkyňa je ich vlastníkom, čo vyplýva aj z evidencie nehnuteľnosti, v ktorej je vedená ako vlastníčka žalobkyňa a žalovaný napriek tomu predmetné nehnuteľnosti zapísal do súpisu konkurznej podstaty úpadcu A. T., a.s.

V odôvodnení žaloby žalobkyňa uviedla, že dňa 2.7.2011 jej bolo doručené uznesenie Krajského súdu v Košiciach, č.k. 5K/100/2000-424 zo dňa 27.6.2011 v konkurznej veci úpadcu A. T., a.s., X.: XX XXX XXX. Podľa uvedeného uznesenia boli vyššie uvedené nehnuteľnosti zaradené do súpisu konkurznej podstaty úpadcu napriek tomu, že vlastníkom uvedených nehnuteľností je žalobkyňa K. N., nar. X.XX.XXXX. Týmto uznesením bola zároveň vyzvaná, aby podala žalobu na vylúčenie uvedených nehnuteľností z konkurznej podstaty v lehote 30 dní odo dňa doručenia uznesenia. Ďalej uviedla, že uvedené nehnuteľnosti nadobudla kúpno-predajnou zmluvou dňa 9.5.2005, ktorá bola vložená do katastra nehnuteľností dňa 1.6.2005, pričom tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nebol žiadnym spôsobom napadnutý a nebol voči nemu podaný žiadny úkon smerujúci k jeho neplatnosti. Zdôraznila, že naviac z doručeného uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 5K/100/2000-424 zo dňa 27.6.2011 sa nedá zistiť, z akých dôvodov boli zaradené uvedené nehnuteľnosti

do súpisu konkurznej podstaty. Z výpisu z listu vlastníctva č. XXXX nevyplýva akékoľvek prepojenie úpadcu s nehnuteľnosťami zahrnutými do konkurznej podstaty, ktoré sú vo vlastníctve žalobkyne. Zastávala názor, že uvedené nehnuteľnosti nemajú byť zahrnuté v konkurznej podstate úpadcu A. T., a.s., X.: XX XXX XXX, a preto žiadala žalobe vyhovieť.

Žalovaný vo svojom vyjadrení doručenom súdu dňa 27.9.2011 uviedol, že na základe žalobkyňou predložených dokladov a správcom dodatočne zistených informácií boli predpoklady, na základe ktorých správca zaradil majetok do súpisu konkurznej podstaty vyvrátené. Pochybnosti o tom, že boli splnené podmienky privatizačnej zmluvy, ktorých nesplnenie spôsobuje neplatnosť prevodov privatizovaného majetku, boli na základe správcom dodatočne zistených informácií a dokumentov predložených žalobcom odstránené. Z vyššie uvedených dôvodov súhlasil, a teda uznal, aby bol majetok vylúčený z konkurznej podstaty v súlade s podanou žalobou.

Z obsahu spisu súd zistil, že Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K/100/2000-11 zo dňa 16.1.2001 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka A. T., a.s., X.: XX XXX XXX a do funkcie správcu podstaty ustanovil Ing. Alexandru Chapčákovú, Mirka Nešpora 11, Prešov. Uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 11.9.2007, č.k. 5K/100/2000-224 zbavil Ing. Alexandru Chapčákovú funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil JUDr. Juraja Gavalčina, advokáta, Platanová 5, Košice, do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

Z prípisu JUDr. Juraja Gavalčina, správcu konkurznej podstaty úpadcu A. T., a.s. zo dňa 1.3.2011, označeného ako zaradenie majetku do konkurznej podstaty súd zistil, že správca rozšíril súpis konkurznej podstaty úpadcu aj o majetok - nehnuteľnosť zapísanú na LV č. XXXX, okres J. IV, obec J.- S., kat. územie I., a to o parcelu č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2 a stavba súp. č. XXXX na parc. č. XXXX - prevádzková budova. Tieto nehnuteľnosti sú zapísané v rozšírení súpisu správcom zo dňa 1.3.2011 pod bodom 3 súpisu a v zmysle listu vlastníctva č. XXXX je súčasným vlastníkom týchto nehnuteľností K. N., rod. C., nar. X.XX.XXXX, H. č. XXX.

Z výpisu listu vlastníctva č. XXXX, okres J. IV, obec J.-S., kat. územie I. vyplýva, že ako vlastníčka nehnuteľností, a to parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 309 m2, parc. č. XXXX - zastavané plochy a nádvoria o výmere 329 m2 a stavby súp. č. XXXX na parc. č. XXXX - prevádzková budova je vedená K. N., rod. C., H. č. XXX titulom kúpnej zmluvy V-XXXX/XX zo dňa 1.6.2005, a to v celosti.

Podľa § 19 ods. 1 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ak sú pochybnosti, či vec patrí do podstaty, zapíše sa do súpisu podstaty s poznámkou o nárokoch uplatnených inými osobami, alebo s poznámkou o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu.

Podľa § 19 ods. 2 zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, súd uloží tomu, kto uplatňuje, že sa vec nemala do súpisu zaradiť, aby v lehote určenej súdom podal žalobu proti správcovi na súde, ktorý vyhlásil konkurz. V prípade, že žaloba nie je podaná včas, predpokladá sa, že vec je do súpisu zahrnutá oprávnene.

Podľa § 153a ods. 1 O.s.p., ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou, alebo jeho základ, alebo ak sa žalobca vzdá pred súdom svojho nároku, súd rozhodne rozsudkom na základe uznania, alebo vzdania sa nároku.

Podľa § 153a ods. 4 O.s.p., rozsudkom na základe uznania alebo vzdania sa nároku rozhodne súd bez nariadenia pojednávania.

Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku bolo na úradnej tabuli súdu vyvesené dňa 23.5.2012.

Keďže žalovaný v konaní pred súdom uznal nárok žalobkyne, sú splnené podmienky podľa § 153a ods. 1 O.s.p., a preto súd rozhodol rozsudkom na základe uznania tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.

Žalobkyňa písomným podaním doručeným súdu dňa 23.4.2012 si uplatnila trovy konania titulom jej právneho zastúpenia, a to za 2 úkony právnej služby podľa § 11 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb po 57,00 eur + 2x režijný paušál 7,41 eur (príprava a prevzatie právneho zastúpenia dňa 19.7.2011 a podanie žaloby o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty dňa 27.7.2011) , čo spolu predstavuje sumu 128,82 eur a keďže právny zástupca žalobkyne je platiteľom DPH, po zvýšení sumy o DPH predstavujú trovy konania sumu 154,60 eur.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešnej žalobkyni priznal náhradu trov konania v sume 154,60 eur, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Základná sadzba tarifnej odmeny podľa § 11 ods. 1 citovanej vyhlášky za 1 úkon právnej služby je 1/13 výpočtového základu, ktorá bola v čase vykonania úkonov právnej služby v roku 2011 vo výške 57,00 eur z výpočtového základu 741,00 eur. V tomto konaní o vylúčenie nehnuteľnosti zo súpisu konkurznej podstaty sa základná sadzba tarifnej odmeny určuje podľa § 11 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z., pretože v tomto konaní hodnotu veci možno zistiť s nepomernými ťažkosťami a naviac v konaní hodnota vylučovanej nehnuteľnosti ani nebola zisťovaná. Žalobkyňa má teda nárok na odmenu za 2 úkony právnych služieb po 57,00 eur (prevzatie a príprava zastúpenia a podanie žaloby) , 2x režijný paušál po 7,41 eur (§ 16 ods. 3 vyhlášky) , čo spolu s DPH podľa § 18 ods. 3 vyhlášky predstavuje odmenu vrátane DPH vo výške 154,60 eur. Celkovo teda trovy konania úspešnej žalobkyne predstavujú sumu 154,60 eur, na náhradu ktorých súd zaviazal neúspešného žalovaného.

Podľa § 4 ods. 2 písm. o) zák. č. 71/1992 Zb., v konaní o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, sú žalobcovia oslobodení od súdneho poplatku.

Podľa § 2 ods. 2 uvedeného zákona, veta prvá, ak je poplatník od poplatku oslobodený a súd jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania poplatok alebo jeho pomernú časť odporca, ak nie je tiež od poplatku oslobodený.

V danej veci sa jedná o žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty, preto žalobkyňa je oslobodená od platenia súdneho poplatku zo žaloby. Keďže bola v konaní úspešná, na zaplatenie súdneho poplatku, ktorého výška predstavuje sumu 99,50 eur, súd zaviazal žalovaného.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku vydanému na základe uznania nároku, odvolanie nie je prípustné, okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na jeho vydanie, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Odvolanie možno podať proti výroku o náhrade trov konania v lehote do 15 dní od doručenia rozsudku na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 ) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno

odôvodniť len tým, že:

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.