KSKE 5 Cbi 316/2004 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Cbi 316/2004

KS v Košiciach, dátum 13.08.2012, sp.zn. KSKE 5 Cbi 316/2004

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/316/2004 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7004899912 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7004899912.15

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C., a.s., nám. F. XX, XXX XX A., IČO: XXXXXXXX zast. JUDr. Františkom Kočkom, advokátom, Pribinova 8, 040 01 Košice proti žalovaným: 1/ U.. A. M., nar. X.X.XXXX, D. 4, XXX XX A., 2/ A.. Z. M., nar. X.X.XXXX, A. XX, XXX XX A., 3/ Z., s.r.o., A. XX, XXX XX A., IČO: XXXXXXXX, zastúpení JUDr. Miroslavom Katunským, advokátom, Floriánska 16, 040 01 Košice o zaplatenie 215 233,78 eur (6 484 133,00 Sk) s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca žalobou zo dňa 3.6.2004 žiadal, aby súd zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť sumu 215 233,78 eur (6 484 133,00 Sk) . Súčasne žiadal, aby súd zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi súhrn splátok úveru zaplatených žalobcom K. V., a.s. na základe Zmluvy o úvere č. 670 zo dňa 10.9.1996 v období od 1.6.2004 do zaplatenia ako aj náhradu trov konania.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I z odd. Sa vl. č. XXX/V zo dňa 4.7.2012 súd zistil, že žalobca bol vymazaný z Obchodného registra Okresného súdu Košice I dňa 2.6.2012 ex offo.

Podľa § 19 O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že fyzická resp. právnická osoba aby mohla byť účastníkom konania musí mať určité právne relevantné vlastnosti, okrem iného civilno-procesnú subjektivitu, teda spôsobilosť byť účastníkom civilného procesu (spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti) , ktorej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva.

Podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného alebo iného zákonom určeného registra môžu nadobúdať práva a povinnosti odo dňa účinnosti tohto zápisu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Tieto právnické osoby zanikajú dňom výmazu z obchodného registra.

Z výpisu z obchodného registra zo dňa 4.7.2012 je zrejmé, že dňa 2.6.2012 bol žalobca z Obchodného registra Okresného súdu Košice I vymazaný ex offo, teda nemá v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona civilno-procesnú subjektivitu, ktorú stratil v priebehu konania.

Podľa ust. § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 107 ods. 4 O.s.p., ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s právnym nástupcom, a ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví.

Súd vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení a z dôvodu, že došlo k zániku žalobcu bez právneho nástupcu konanie zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.