KSKE 5 Cbi 4/2002 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Cbi 4/2002

KS v Košiciach, dátum 25.07.2012, sp.zn. KSKE 5 Cbi 4/2002

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/4/2002 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7002899642 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Marianna Smreková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7002899642.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu K.. W. V., G. XXX/XX, XXX XX I. - správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Q., spoločnosť s ručením obmedzeným R., so sídlom J. 2, XXX XX I., Q.: XXXXXXXX proti žalovanému K.. N. R., R. XXXX/XX, XXX XX I. - správca konkurznej podstaty úpadcu Q.. G. A. - A., Cintorínska XXX, XXX XX C. L., Q.: XXXXXXXX o určenie pravosti pohľadávky vo výške 3 240 000,00 Sk (107 548,30 eur) s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca svojím návrhom zo dňa 25.11.2002 žiadal súd, aby určil, že jeho pohľadávka vo výške 3 240 000,00 Sk (107 548,30 eur) s prísl. voči žalovanému je nesporná.

Žalobca podaním zo dňa 11.7.2012 oznámil súdu, že berie späť svoj návrh v celom rozsahu a žiadal konanie zastaviť.

Žalovaný podaním zo dňa 24.7.2012 súhlasil so späťvzatím návrhu.

Podľa § 96 ods. 1,3 O.s.p. navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. Nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie.

Žalobca vzal návrh na začatie konania späť celkom, preto súd podľa citovaných ustanovení konanie zastavil.

Na náhradu trov konania žiaden z účastníkov nemá právo podľa ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., pretože konanie bolo zastavené.

O vrátení súdneho poplatku súd nerozhodol, keďže v danom prípade neboli splnené podmienky na jeho vrátenie podľa ust. § 11 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko k späťvzatiu návrhu a zastaveniu konania nedošlo pred prvým pojednávaním.

Poučenie:

Odvolanie sa podáva do 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1,

b/ konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c/ súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f/ rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.