KSKE 5 Cbi 5/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Cbi 5/2009

KS v Košiciach, dátum 24.06.2012, sp.zn. KSKE 5 Cbi 5/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Cbi/5/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109214317 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Valková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109214317.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Jozef Mižák, správca konkurznej podstaty úpadcu G. L., s.r.o. G., I. 1, H. proti odporcovi: Z.. S. P., advokát, X. XX, H., o zaplatenie 673 533,89 eur s prísl., takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Účastníci nemajú právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

V konaní o zaplatenie 673 533,89 eur navrhovateľ podaním zo dňa 28.10.2009 v zmysle ust. § 138 O.s.p. požiadal o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Uznesením zo dňa 17.5.2012 č.k. 5Cbi/5/2009-35 súd navrhovateľovi nepriznal oslobodenie od súdnych poplatkov a uložil navrhovateľovi v lehote 10 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia zaplatiť súdny poplatok za návrh vo výške 16 596,50 eur na účet súdu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 12.6.2012. Navrhovateľ vyrubený súdny poplatok v stanovenej lehote nezaplatil, a preto súd konanie zastavil.

Podľa § 10 ods.1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v platnom znení, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, súd prvého stupňa vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú mu určí; ak poplatok nebol zaplatený ani v lehote určenej súdom, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník poučený.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p., podľa ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach. Súd prvého stupňa zruší uznesenie o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, ak poplatník zaplatí súdny poplatok do konca lehoty na podanie odvolania.