KSKE 5 Co 107/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/107/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711204427 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711204427.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu I. A., E.S., H. XX, proti žalovanému UNICOBAU s.r.o., Michalovce, Bernolákova 6, IČO: 44 846 991, o zaplatenie 3 467 € istiny s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku 8C/40/2011-46 z 10.2.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

Žalovaný nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobcovi sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 710 € s 9 % úrokom z omeškania z uvedenej sumy od 31.1.2011 do zaplatenia a povinnosť zaplatiť súdny poplatok 162,50 € za žalobu, na účet súdu, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku a účastníkom konania náhradu trov konania nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že o žalobe rozhodol podľa § 114 ods.5 O. s. p. rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b O. s. p., bez nariadenia pojednávania, pretože žalovaný si bez vážneho dôvodu v lehote 15 dní od doručenia žaloby nesplnil povinnosť písomne sa k veci vyjadriť, a v prípade, že uplatnený nárok v celom rozsahu neuznáva, uviesť vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, pripojiť listiny, na ktoré sa odvoláva, a označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Vychádzajúc z § 1 ods.1,4,§ 42 ods.1,§ 46,§ 118 ods.1,§ 129 ods.1 Z. p.,§ 2 ods.2,§ 4 ods.1 písm. c) ,§ 13 ods.1,2,4 písm. c) ,§ 36 ods.8,§ 36a zák.č.283/02 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií č.517/09 Z. z. z 2.12.2009, ktorým sa ustanovujú na rok 2010 základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách, § 517 ods.2 O. z.,§ 3 nar.vl.č.87/95 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,§ 142 ods.1 O. s. p. a § 2 ods.2 zák.č.71/92 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ich znenie citoval) , v odôvodnení rozsudku, podľa § 157 ods.4 O. s. p., uviedol iba predmet konania a ust. zák., podľa ktorých rozhodol, pretože vo veci rozhodol rozsudkom podľa § 114 ods.5 O. s. p.

Voči rozsudku v zákonnej lehote podal odvolanie žalovaný a odôvodnil ho tým, že rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, že súd neúplne zistil skutkový stav, pretože sa nezúčastnil pojednávania 10.2.2012 z vážnych dôvodov a nepredložil dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností a že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. Uviedol, že nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie, že žalobca s ním 27.9.2010 uzatvoril pracovnú zmluvu v súlade s § 42,§ 48 Z. p. s nástupom do práce 1.10.2010 ods.1) PZ, druh práce zmluvou dojednaný ods.2) PZ - murár - popis pracovnej činnosti murárske práce - rozpor s uvedeným pracovným zaradením v rozsudku, že žalobca sa prostredníctvom súdu uňho domáha vyplatenia údajnej dlžnej sumy 467 € za október 2010,1 700 € za november 2010 a 1 020 € za december 2010, že sa taktiež domáha vyplatenia práce za nadčas a soboty 280 €, že 13.1.2010 pred začatím pojednávania žalobca zobral žalobu čiastočne žalobu a to v časti istiny 757 € spolu s 9 % úrokom z

omeškania z uvedenej sumy od 31.1.2011 do zaplatenia, že toto čiastočné späťvzatie odôvodnil tým, že od neho nepožaduje mzdu a diéty 467 € za október, a taktiež ani mzdu za prácu nadčas a soboty 280 €, že následne uviedol, že za november žiada od neho 1 670 € a za december 1 040 € a, že vzhľadom k čiastočnému späťvzatiu žaloby, súd uznesením z 13.1.2012 konanie v tejto časti zastavil. Citujúc znenie § 114 ods.5 O. s. p.,§ 42 ods.1,§ 46,§ 118 ods.1 a § 129 ods.1 Z. p. poukázal na to, že v čase prvého pojednávania 13.1.2012 mal na tento úkon splnomocneného právneho zást., že pracovný pomer so žalobcom uzatvoril v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi a Z. p., že pracovnou zmluvou z 27.9.2010 čl.14.) uvedenej zmluvy Pracovná zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch rovnakej hodnoty, z ktorých po podpísaní obdŕži po jednom zamestnanec a zamestnávateľ , že si svoju povinnosť voči žalobcovi splnil v súlade so Mzdovým výmerom z 27.9.2010, že mzdové nároky žalobcu po 277,20 € za október a november 2010 a 209,07 € za december 2010 boli ním uhradené, že podľa dokladov zaúčtovaných v jeho účtovnej evidencii žalobca na súde neuviedol celkovú sumu, ktorú od neho obdŕžal a, že žalobcovi podľa dokladov vyplatil celkom 1 318,20 € , z čoho 554,73 € je poskytnutý preddavok na pracovnú cestu. Tvrdil, že žalobca si nesplnil povinnosť v súlade s cit. zák.č.283/02 Z. z., najmä § 36 ods. 3 (jeho znenie tiež citoval) lebo preddavok na pracovnú cestu vyúčtoval až v auguste 2011, nie je mu teda jasné, prečo by mal platiť žalobcovi úrok z omeškania od 31.1.2011, keď v januári 2011 evidoval voči nemu pohľadávku, nie záväzok a, že žalobca ho svojim konaním poškodil a poškodzuje naďalej, nakoľko je nútený odviesť so spätnou platnosťou daň z poskytnutého preddavku, a znášať tak sankčný úrok zo strany daňového úradu. Na základe uvedeného považoval rozsudok za nesprávny a navrhol ho v celom rozsahu zrušiť a vec vrátiť súdu na nové konanie.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že rozhodnutie súdu považuje za správne a dôvodné, že v konaní sa konajúci súd vysporiadal so všetkými skutkovými tvrdeniami účastníkov a dôkazy zhodnotil podľa svojej úvahy a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom starostlivo prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo včítane toho, čo uviedli účastníci, že vychádzajúc z princípu formálnej pravdy, účastníci musia preukázať svoje tvrdenia, teda uniesť dôkazné bremeno, že má za to, že on, ako žalobca, toto dôkazné bremeno uniesol a preto považuje rozhodnutie súdu za vecne správne a, že považuje odvolanie podané žalovaným za nedôvodné a neopodstatnené a argumenty v ňom uvedené za nepravdivé, čo bolo preukázané aj v samotnom konaní. Žiadal potvrdiť rozsudok v celom rozsahu.

Podľa § 218 ods.1 písm. c) O. s. p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 202 ods.1 O. s. p. odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku a proti rozsudku pre zmeškanie okrem prípadov odvolania podaného z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie takého rozhodnutia, alebo z dôvodu, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Podľa § 153b ods.1 O. s. p. ak sú v rovnakom čase splnené súčasne všetky podmienky uvedené v odseku 2, súd môže rozhodnúť o žalobe rozsudkom pre zmeškanie.

Podľa ods.2 cit. ust. rozsudkom pre zmeškanie možno spor rozhodnúť, ak a) žalovaný sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný (§ 79 ods.4 a § 115 ods.2) s poučením o následkoch nedostavenia sa vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1,b) žalovaný sa k žalobe a prílohám písomne nevyjadril do 15 dní odo dňa, keď mu boli doručené, hoci ho súd na to vyzval a poučil ho o následkoch nesplnenia tejto povinnosti (§ 114 ods.2) a c) žalovaný neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami.

Súd rozhodol na pojednávaní 10.2.2012 rozsudkom pre zmeškanie (zápisnica na č.l.43-45) , lebo žalovaný sa naň nedostavil, hoci bol riadne a včas predvolaný (predvolanie mu bolo doručené 26.1.2012; doručenka do vlastných rúk pri č.l.42) , uznesením 8C/40/2011-33 z 21.11.2011 bol poučený podľa § 114 ods.5 O. s. p., k žalobe sa nevyjadril a svoju neprítomnosť na pojednávaní neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami a tak boli splnené podmienky na rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153 písm. b) O. s. p.

Podľa § 157 ods.4 O. s. p. v odôvodnení rozsudkov podľa § 114 ods.5,§ 153a ods.1 a § 153b ods.1 uvedie súd iba predmet konania a ustanovenie zákona, podľa ktorého rozhodol.

So zreteľom na to, že súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie, v súlade s cit. § 157 ods.4 O. s. p., v napadnutom rozsudku uviedol iba predmet konania a zák. ust., podľa ktorých rozhodol vo veci.

V prejednávanej veci boli splnené podmienky pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie a nebol zistený ani dôvod, že napadnutý rozsudok vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) preto odvolanie odmietol podľa § 218 ods.1 písm. c) O. s. p., lebo smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia aj pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 prvá veta O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí.

Žalovaný v odvolacom konaní nemal úspech, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobca si ich náhradu neuplatnil, preto mu ich náhrada nebola priznaná.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.