KSKE 5 Co 113/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/113/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111204358 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111204358.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobkyne F. K., N. K. X, proti žalovanej Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155, o zrušenie rozhodcovského rozsudku, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku 17C/27/2011-37 z 24.11.2011 Okresného súdu Košice I

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalobkyňa nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovanej sa ich náhrada nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) rozsudkom zamietol žalobu, došlú mu 15.2.2011, ktorou sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozsudku Rozhodcovského súdu zriadeného pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o., Košice, Mlynská 2 (ďalej len rozhodcovský súd) , VP 80012/09 z 21.12.2011 vo veci žalovanej proti nej, o zaplatenie 1 291,18 € s 9 % úrokom z omeškania od 13.3.2010 do zaplatenia a žalobkyni uložil povinnosť nahradiť štátu trovy konania 1,40 €, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, čo zistil z kópie rozsudku rozhodcovského súdu VP 80012/09 z 21.12.2011, že si od neho vyžiadal kópiu doručenky uvedeného rozsudku a zistil, že žalovanej bol doručený 14.1.2011. Vychádzajúc z § 40 ods.1,§ 41 ods.1 zák.č.244/02 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a § 82 ods.1 O. s. p. (ich znenie citoval) konštatoval, že žaloba mu došla 15.2.2011 a žalovanej bol napadnutý rozhodcovský rozsudok doručený 14.1.2011, teda nasledujúcim dňom začala plynúť zákonná 30 dňová lehota na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku a uplynula 14.2.2011, že ide o prekluzívnu lehotu, uplynutím ktorej zaniká právo domáhať sa zrušenia rozhodcovského rozsudku žalobou a, že - vzhľadom na uvedené - musel žalobu, ako oneskorene podanú, zamietnuť bez preskúmania jej dôvodnosti. Podotkol však, že v tomto konaní neskúmal, či rozhodcovská doložka nie je neprijateľnou podmienkou podľa § 53 O. z. a, že zmluva účastníkov č.11331796, ani obchodné podmienky, resp. rozhodcovská doložka sa v súdnom spise nenachádzajú a uviedol ďalšie skutočnosti, ktoré dal do pozornosti. Citoval znenie § 148 ods.1 a § 151 ods.1 O. s. p. a uviedol, že nakoľko účastníci konania nežiadali rozhodnúť o povinnosti nahradiť im trovy konania, o ich trovách nerozhodoval, že uznesením 17C/27/2011 zo 17.10.2011 priznal rozhodcovskému súdu právo na náhradu nákladov 1,40 € za zaslanie kópie doručenky a nariadil svojej učtárni predbežne ich vyplatiť zo štátnych prostriedkov a vzhľadom na to, že žalobkyňa bola v konaní neúspešná a v konaní nebolo preukázané, žeby u nej boli predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov, zaviazal ju na náhradu trov, ktoré štátu vznikli zaplatením náhrady nákladov 1,40 €.

Proti rozsudku podala v zákonnej lehote odvolanie žalobkyňa, uviedla, že s ním v celom rozsahu nesúhlasí z dôvodov uvedených v § 205 ods.2 písm. a) v spojení s § 221 ods.1 písm. f) O. s. p. a navrhla ho zrušiť podľa § 221 ods.1 písm. f) O. s. p. v celom rozsahu a vrátiť vec súdu na nové

konanie a rozhodnutie. Svoje odvolanie odôvodnila tým že nie je pravdou tvrdenie súdu, že žaloba mu bola doručená 15.2.2011, nakoľko predmetnú žalobu mu doručila telefaxom 14.2.2011 a až následne 15.2.2011 v zmysle § 42 ods.1 O. s. p. toto doplnila predložením originálu. Ako dôkaz označila hlásenie o doručení telefaxom zo 14.2.2011 spoločnosťou TRI GRANIT Bratislava o 11.26, v počte 12 strán, čas 6 minút a 2 sekundy, na telefaxové číslo súdu 055/7269420 a detail z web stránky súdu ohľadom informácie telefaxového čísla z 28.1.2012. Citujúc znenie § 57 ods.3 a časť znenia § 42 ods.1 O. s. p. poukázala na to, že podstatou hmotnoprávnej lehoty je, že na zachovanie práva treba úkon urobiť tak, aby došiel adresátovi alebo aby bol posledný deň lehoty podaný na súde a tvrdila, že na základe uvedeného je teda nesporné, že súd vydaním napadnutého rozhodnutia zásadným spôsobom nerešpektoval základné princípy občianskeho súdneho poriadku, kedy jej svojím konaním a následným rozhodnutím odňal možnosť konať pred súdom, ktorá skutočnosť v celom rozsahu napĺňa dôvod na zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 221 ods. 1 písm. f) O. s. p. Vzhľadom na uvedené žiadala rozhodnúť v zmysle jej odvolacieho petitu.

Podľa § 211 ods.2 O. s. p. ak tento zákon neustanovuje inak, pre konanie na odvolacom súde platia primerane ustanovenia o konaní pred súdom prvého stupňa.

Podľa § 101 ods.2 O. s. p. súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Účastníčky konania sa napriek riadnemu predvolaniu na odvolacie pojednávanie nedostavili ani nepožiadali o odročenie (žalobkyňa v podaní z 2.10.2012, došlom odvolaciemu súdu 8.10.2012, žiadala o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní z rodinných dôvodov, súhlasila, aby sa konalo v jej neprítomnosti s tým, že sa v celom rozsahu pridržiava vyjadrení vo svojej žalobe a žiada rozhodnúť v zmysle ňou navrhovaného petitu, t. j. zrušiť rozhodcovské rozhodnutie a žalovaná v podaní z 25.9.2012, došlom odvolaciemu súdu 27.9.2012, ospravedlnila neúčasť svojho povereného zamestnanca a žiadala pojednávať v jej neprítomnosti) , preto bola vec prejednaná v ich neprítomnosti.

Odvolací súd, po prejednaní odvolania v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p., rozsudok potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p. ako vecne správny, lebo súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, odôvodnenie rozsudku má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, lebo dôvody napadnutého rozsudku sú správne.

Žalobkyňa odôvodnila odvolanie odvolacím dôvodom podľa § 205 ods.2 písm. a) O. s. p., t. j., že v konaní došlo k vade uvedenej v § 221 ods.1 písm. f) O. s. p., lebo sa jej postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Žalobkyňou uplatnený odvolací dôvod nie je daný.

Podľa § 221 ods.1 písm. f) O. s. p. súd rozhodnutie zruší, len ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom.

Odňatím možnosti konať pred súdom možno vo všeobecnosti rozumieť taký jeho postup, ktorým znemožnil účastníkovi konania realizáciu tých procesných práv, ktoré mu O. s. p. priznáva a ktorý sa prejavil už v priebehu konania a nielen pri rozhodovaní.

Žalobkyňa neuvádza v odvolaní akým konaním jej súd odňal možnosť konať pred ním, avšak podľa ustálenej súdnej praxe nevykonanie dôkazu (bez zreteľa na to, či je alebo nie je navrhovaný účastníkmi) nemožno považovať za odňatie možnosti konať pred súdom a za znemožnenie uplatnenia procesných práv, ktoré účastníci mohli uplatniť a boli v dôsledku nesprávneho postupu súdu z nich vylúčení.

Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku možno doplniť, že v záznamoch sekretariátu súdu prvého stupňa sa podanie, ktoré žalobkyňa mala urobiť telefaxom 14.2.2012 nenachádza (správa z 19.7.2012 na č.l.51) .

Podľa § 224 ods.1 O. s. p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 142 ods.1 O. s. p. účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 151 ods.1 O. s. p. o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia.

Žalobkyňa nemala v odvolacom konaní úspech, preto nemá právo na náhradu jeho trov a žalovaná žiadne trovy neuplatnila.

Súd sa upozorňuje, že úvodná časť písomného vyhotovenia rozsudku ( Okresný súd ... v konaní pred sudkyňou ) nezodpovedá úprave v § 11 ods.3 zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti rozsudku odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.