KSKE 5 Co 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207218990 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207218990.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobkyne Stredná odborná škola Policajného zboru Košice, Košice, Južná trieda 50, IČO: 00 735 710, proti žalovanej N. Y., U., U. XX, o vypratanie nebytového priestoru, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu 22C/116/2007-91 z 28.8.2009 Okresného súdu Košice II

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením určil znalečné znalcovi z odboru stavebníctva, odvetvia hodnoty nehnuteľností M.. G. L., U., Č. X (ďalej len znalec) za vypracovaný znalecký posudok (ďalej len ZP) č.28/2009 z 18.8.2009, doručený mu 20.8.2009, nasledovne: 1. Hodinovú odmenu podľa § 3 ods.1 a § 5 písm. a) vyhl.č.491/04 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov (ďalej len vyhl.) : 1. prevzatie a prvotné oboznámenie so spisom 19,92 €,2. analýza vstupných podkladov 2 hod. x 13,28 € 26,56 €,3. miestne šetrenie 2 hod. x 13,27 € 26,56 €, 4. spracovanie dokumentácie 4 hod. x 13,28 € 53,12 € a 5. spracovanie znaleckého úkonu 4 hod. x 13,28 € 53,12 €, spolu 179,28 €,2. Náhradu hotových výdavkov podľa § 14 vyhl. 1. písomné vyhotovenie úkonu 3 x 2,66 € 7,98 €, 2. čiernobiele vyhotovenie listu A4 72 x 0,1 € 7,20 €, 3.farebné vyhotovenie listu A4 9 x 0,83 € 7,47 €, spolu 22,65 €,2. Náhradu za stratu času podľa § 17 vyhl. 1. čas strávený z miesta výkonu 1 hod. x 3,32 € 3,32 eur, odmena spolu 205,25 € a nariadil svojej učtárni vyplatiť znalcovi znalečné 205,25 € z finančných prostriedkov štátu, a to do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že uznesením 22C/80/08 zo 16.1.2009 v spojení s uznesením o zmene znalca zo 4.3.2009 nariadil v konaní podľa § 127 O. s. p. znalecké dokazovanie znalcom z odboru stavebníctva M.. L., ktorý mu 20.8.2009 doručil vypracovaný ZP č.28/2009 z 18.8.2009 spolu s vyúčtovaním znaleckej odmeny. Vychádzajúc z § 2 ods.4 zák.č.382/04 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.) ,§ 3 ods.1,§ 14 ods.3 písm. a) ,b) ,c) a § 16 ods.3 vyhl. (ich znenie citoval) priznal znalcovi znaleckú odmenu 205,25 € s tým, že znalečné bude vyplatené z finančných prostriedkov štátu a, že o náhrade trov štátu vynaložených na odmenu znalca rozhodne podľa výsledku konania v konečnom rozhodnutí.

Proti uzneseniu podala v zákonom stanovenej lehote odvolanie žalobkyňa. Uviedla, že uznesením 22C/116/2007 zo 16.1.2009 v spojení s uznesením zo 4.3.2009 bolo nariadené znalecké dokazovanie znalcom M.. L. a na spracovanie ZP bola stanovená 50 dňová lehota a že znalec predložil ZP po stanovenej lehote, ktorú prekročil bez udania dôvodov o vyše 100 dní. Navrhla znalcovi krátiť odmenu o 20 € za nedodržanie lehoty stanovenej súdom na spracovanie posudku. Ďalej uviedla, že uznesením bola priznaná znalcovi znalecká odmena 205,25 €, z toho hodinová odmena 179,28 €. Mala námietky voči výške hodinovej odmeny tak, ako si to vyúčtoval znalec a uviedla, že v 3. položke si znalec vyúčtoval za 2 hod. miestneho šetrenia 26,56 €, že podľa jej zistenia a evidencie návštev sa znalec zúčastnil na miestnom šetrení v bufete 10.8.2009 v čase od 16.00 do 16.10 hod. že nasledujúci deň 11.8.2009 sa opätovne objavil vo vestibule školy v čase od 14.20 do 14.33 hod., ale žiadne miestne šetrenie nemohol

vykonať, pretože bufet bol v tom čase zatvorený, že uvedené skutočnosti dosvedčujú zápisy v knihe návštev a svedecká výpoveď zamestnanca bufetu Petra Tomka. Navrhla priznať znalcovi odmenu za 1 hod. miestneho šetrenia 13,28 €. Napokon uviedla, že v 4. položke si znalec účtuje za 4 hod. spracovania dokumentácie odmenu 53,12 € a v 5. položke si účtuje za 4 hod. spracovania znaleckého úkonu odmenu v tej istej výške, že z obsahu ZP sa nedá zistiť, aký je rozdiel medzi spracovaním dokumentácie a spracovaním znaleckého úkonu , že v každom prípade ide o znalecké činnosti, ktoré znalec umelo rozdelil s cieľom zvýšiť celkový počet hodín, počas ktorých spracúval ZP. Navrhla znalcovi priznať odmenu za 4 hod. spracovania dokumentácie a znaleckého úkonu 53,12 € a zároveň mu navrhla priznať celkovú odmenu 118,85 €.

Znalec vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že ZP č.28/2009 - uznesenie 22C/116/2007 doručil na súd 20.8.2009, že spis mu bol doručený 20.6.2009 a od tejto doby plynula 50 dňová doba na spracovanie posudku, že celkový čas od doručenia po odovzdanie je v skutočnosti 60 dní a vzhľadom na to, že boli prázdniny, že miestne šetrenie vykonal v 3 etapách, 2 x priamo na mieste a raz vyhľadával žalovanú na Kremnickej ul. a konzultoval posudok žalovanej s M.. Y., znalcom, ktorý jej vyhotovil posudok, že 10.8.2009 bol na mieste v čase od 16.00 - 16.40, kedy rozprával so zamestnancom P. X. a potom vykonával kontrolu jednotlivých položiek, že na druhý deň nemal pri sebe doklady, zostali v aute a tak nevie, ako ho mohli napísať bez dokladu, že služba môže potvrdiť, že sa niekoľkokrát pýtal na pracovníka bufetu a potom realizoval obhliadku okolo budovy zo zadnej strany - viď. foto, ďalej vykonával sondu do priečky viď. Fotografia a tieto úkony zhrnul do celkového času 2 hod. Poukázal na to, že položka, kde si účtuje 4 hod. za spracovanie dokumentácie znamená, že vypracoval kontrolný rozpočet, ktorý je prílohou ZP a potom vypracoval ZP a tento úkon trval 4 hod. a že tieto 2 úkony sú samostatné.

Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t.j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, súd úplne zistil skutkový stav veci, správne ju právne posúdil, jeho odôvodnenie má podklad v zistení skutkového stavu a odvolací súd sa s ním v celom rozsahu stotožňuje, pretože dôvody napadnutého uznesenia sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní.

K argumentom žalobkyne, ohľadom krátenia odmeny znalcovi o 20 € za nedodržanie lehoty stanovenej súdom na spracovanie posudku, je potrebné uviesť, že podľa § 3 ods.5 písm. b) zák. sa tarifná odmena zníži alebo neprizná, ak o. i. znalec vykonal úkon oneskorene, neúčelne alebo nekvalitne.

Z úpravy súdu z 10.6.2009 (č.l.58) možno zistiť, že spis na vypracovanie ZP zaslal znalcovi 10.6.2009 a podľa jeho vyjadrenia k odvolaniu mu spis bol doručený 20.6.2009 (doručenka o doručení spisu znalcovi sa v spise nenachádza) .

Uznesením 22C/116/2007-53 zo 16.1.2009 v spojení s uznesením 22C/116/2007-55 zo 4.3.2009, právoplatným 6.5.2009, bola, o. i. znalcovi uložená lehota 50 dní na podanie ZP v 3 písomných vyhotoveniach spolu s vyúčtovaním znaleckej odmeny.

Znalec predložil súdu ZP č.28/2009 20.8.2009, o čom svedčí pečiatka podateľne súdu (č.l.63) .

Z uvedeného je zrejmé, že znalec predložil ZP iba 10 dní po uplynutí súdom stanovenej 50 dňovej lehoty, pričom je potrebné vziať zreteľ aj na dovolenkové obdobie, preto iba 10 dňové meškanie znalca s odovzdaním ZP, nie je dôvodom na zníženie tarifnej odmeny o 20 €, ako navrhla žalobkyňa.

K tvrdeniam žalobkyne, ohľadom priznania výšky hodinovej odmeny uvedenej v bodoch 3.,4. a 5., podľa § 3 ods.1 a § 5 písm. a) vyhl. a jej krátenia, je potrebné uviesť, že dôvody na zníženie hodinovej odmeny neboli žiadnym spôsobom preukázané, naopak znalec vo vyjadrení k odvolaniu vysvetlil (k bodu 3.) ako miestne šetrenie vykonal. K namietanej položke č.4 - spracovanie dokumentácie 4 hod. x 13,28 € a položke č.5 - spracovanie znaleckého úkonu 4 hod. x 13,28 €, ktoré si podľa žalobkyne znalec umelo rozdelil s cieľom zvýšiť celkový počet hodín, je potrebné uviesť, že účtoval 4 hod. za spracovanie dokumentácie, t. zn., že vypracoval Kontrolný rozpočet realizovaných stavebných prác CÚ IV/2006, na ktorý odkazuje v bode 3. PRÍLOH (č.l.73) a ktorý sa nachádza na č.l.78-83.

So zreteľom na tieto skutočnosti výhrady žalobkyne, ohľadom priznanej hodinovej odmeny, nemajú žiaden právny význam a opodstatnenie.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.