KSKE 5 Co 125/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 5 Co 125/2012

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 5 Co 125/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/125/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711218526 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711218526.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu I. M., I., T. XX, proti žalovanému CASSPOS, a.s., Košice, Dopravná 6, IČO: 31 721 648, o zaplatenie 3 230,92 € istiny s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 7C/191/2011-44 z 1.3.2012 Okresného súdu Michalovce

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa (ďalej len súd) uznesením nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov za podanú žalobu. V odôvodnení uviedol, že žalobca sa žalobou, podanou uňho osobne 27.12.2011, domáha proti žalovanému zaplatenia 3 230,92 € s prísl., titulom bezdôvodného obohatenia, že podaním z 19.1.2012 požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov za podanú žalobu z dôvodu, že vyrubený súdny poplatok je nad jeho finančné pomery, že ho vyzval, aby preukázal svoje osobné, majetkové, finančné a sociálne pomery, že z dokladov, ktoré mu predložil 17.2.2012 bolo zistené, že je ženatý, zamestnaný v BEFOR s.r.o., Michalovce od 1.1.2006, ako technik dopravy a, že na základe potvrdenia zamestnávateľa z 9.2.2012 jeho priemerný čistý mesačný príjem v období 1-12/2011 bol 270,47 €, bez dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru a cestovných náhrad (t.j. za r.2011 - 3 245,64 €) . Poukázal na to, že žalobca v potvrdení o osobných, majetkových a zárobkových pomeroch ďalej uviedol, že príjmy z iných zdrojov nemá, je vlastníkom rodinného domu, ktorý nadobudol v rámci dedičského konania a manželka pracuje v škole hotelových služieb, ako majsterka s priemerným príjmom 500 €. Vychádzajúc z § 138 ods.1 O. s. p. (jeho znenie citoval) konštatoval, že z neho vyplýva, že pre oslobodenie od súdnych poplatkov sa vyžaduje splnenie 2 podmienok, a to nesmie ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva a oslobodenie musia odôvodňovať pomery účastníka, ktorý o oslobodenie požiadal, že zák. nevysvetľuje bližšie obsah pojmu pomery účastníka , musí však ísť o pomery majetkové, zárobkové, a ak je žiadateľom fyzická osoba, tak aj rodinné a sociálne, majúce základ v okolnostiach, ktoré nie sú len dočasnej, či prechodnej povahy a odôvodňujú záver, že ako poplatník celkom, či sčasti nemôže splniť poplatkovú povinnosť alebo jej splnenie od neho nemôže spravodlivo žiadať. Vzhľadom na zistené osobné, majetkové a zárobkové pomery žalobcu, ktorý je zamestnaný, má teda pravidelný mesačný príjem a zamestnaná je aj jeho manželka, zároveň je aj vlastníkom rodinného domu (bližšie nešpecifikovaného, nadobudnutého v dedičskom konaní) , nemá vyživovaciu povinnosť, navyše je v danej veci zast. advokátom, považoval za potrebné konštatovať, že je schopný uspokojovať svoje životné potreby, preto ani výkon poplatkovej povinnosti nebude mať za následok, že sa pomery na jeho strane zmenia do tej miery, že nebude schopný v primeranej miere si zabezpečovať svoje životné potreby, keďže sa jedná o jednorazový výdavok. Zdôraznil, že účelom platenia súdnych poplatkov je čiastočné pokrytie nákladov štátu, ktoré mu v súvislosti so súdnym konaním vznikajú, že táto platba štátu patrí zo zák., pokiaľ súdne konanie nie je oslobodené od platenia poplatkov a že, výsledkom sporového konania je najčastejšie úspech jedného a neúspech druhého účastníka, pričom súd účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Na

základe uvedených skutočností nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov, pretože z takto konštatovaných pomerov účastníka konania nemožno vyvodiť záver, že by poplatník nemohol splniť poplatkovú povinnosť. Voči uzneseniu podal žalobca včas odvolanie, nakoľko súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam. Tvrdil, že jeho majetkové pomery mu neumožňujú uhradiť požadovaný súdny poplatok za podanú žalobu, nakoľko jeho príjem je veľmi nízky, že aj keď je pravdou, že manželka má priemerný mesačný príjem 500 €, ich spoločný príjem im vystačí akurát na základné životné potreby a, že aj keď ide o jednorazový výdavok - súdny poplatok, táto suma 193,50 €, je pre neho vysoká a nie je v jeho možnostiach, aby túto sumu uhradil. Preto žiadal, aby súd napadnuté uznesenie zmenil a priznal mu oslobodenie od súdnych poplatkov za podanú žalobu. Odvolací súd bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O. s. p. - v ostatných prípadoch, t. j. neuvedených v § 214 ods.1, možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) prejednal odvolanie v rozsahu vyplývajúcom z § 212 ods.1,3 O. s. p. a uznesenie potvrdil podľa § 219 ods.1,2 O. s. p., lebo je vecne správne, odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s jeho odôvodnením, pretože jeho dôvody sú správne, na čom nič nemenia ani skutočnosti uvedené v odvolaní. Súd postupoval aj v súlade so zásadami súdnej praxe, keď urobil záver, že pomery žalobcu neodôvodňujú, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov a na zdôraznenie správnosti napadnutého uznesenia možno doplniť, že žalobca nepreukázal (a napokon ani netvrdil) , že nemá možnosť získať prostriedky na zaplatenie súdneho poplatku z iných zdrojov, napr. pôžičkou. Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.